Ders Tanımları

ARHA 111 / GÖRSEL KÜLTÜRÜN ANLAŞILMASI

Tarih öncesi dönemlerden günümüze çok çeşitli zamanlara, yerlere ve kültürlere ait görsel ifadeler. Sanat ve mimarinin ortaya çıkışındaki teknik süreç, bunların üretim ve tüketimini çevreleyen tarihi koşullar, görsel kültüre farklı yaklaşımlar. Günümüzde ?Görsel Kültür? araştırmaları alanında antropoloji, kültürel tarih ve sanat tarihi gibi alanlardan faydalanarak oluşturulmuş metotların incelenmesi.
Credits: 3

ARHA 121 / SANAT TARİHİ VE GÖRSEL KÜLTÜRE GiRiŞ

Görsel ifadenin farklı dünya kültürlerinde ve farklı zaman dilimlerindeki incelemelerine genel bir giriş. Sanat tarihi kuramlarının sanat ve mimarlık eserlerinin analizine uygulanışını öğretmek amacıyla bazı sanat eserleriyle ilgili vaka çalışmaları kullanılacaktır. Araştırma ve akademik yazı yazma dersin anahtar unsurlarıdır.
Credits: 3

ARHA 122 / ARKEOLOJİYE GİRİŞ

Arkeoloji bilimine giriş. Arkeoloji disiplininin doğuşu ve tarihsel evrimi, kullanılan keşif ve araştırma yöntemleri, eski uygarlıkların anlaşılmasında büyük rol oynayan önemli kazılar ve keşifler.
Credits: 3

ARHA 201 / ANADOLU ARKEOLOJİSİ I-II -NEOLİTİK-KALKOLİTİK-TUNÇ-DEMİR ÇAĞLARI

Anadolu?nun eski uygarlıklarına giriş. Dünyanın ilk tapınaklarının inşası, tarımın doğuşu, şehirleşmenin başlangıcı, metallerin yoğun olarak kullanımı ve uzun mesafeler arasında gerçekleştirilen ülkeler arası ticaret gibi insanlığın tarih öncesi dönemde gerçekleştirdiği sosyal gelişmelerin incelenmesi.
Credits: 3

ARHA 202 / ANADOLU ARKEOLOJİSİ I-II -NEOLİTİK-KALKOLİTİK-TUNÇ-DEMİR ÇAĞLARI

Anadolu?nun eski uygarlıklarına giriş. Orda ve geç Tunç ve daha sonra Demir Çağı?nda yerleşim organizasyonu ve mimari, din, ekonomi, ticaret ve sanatsal ibareler gibi önemli sosyal gelişmelerin incelenmesi.
Credits: 3

ARHA 203 / ANADOLU ARKEOLOJİSİ III-IV -YUNAN-ROMA-BİZANS DÖNEMLERİ

Anadolu'nun eski uygarlıklarına giriş. Arkeolojik ve mevcut olduklarında tarihsel veriler eşliğinde Anadolu'da Yunan kolonileri, Roma ve Bizans dönemlerinin incelenmesi. Yerleşmeler, mimarlık, sanat, din, ticaret, kültürler arası etkileşim vurgulanacak konular arasındadır.
Credits: 3

ARHA 204 / ANADOLU ARKEOLOJİSİ III-IV -YUNAN-ROMA-BİZANS DÖNEMLERİ

Anadolu'nun eski uygarlıklarına giriş. Arkeolojik ve mevcut olduklarında tarihsel veriler eşliğinde Anadolu'da Yunan kolonileri, Roma ve Bizans dönemlerinin incelenmesi. Yerleşmeler, mimarlık, sanat, din, ticaret, kültürler arası etkileşim vurgulanacak konular arasındadır.
Credits: 3

ARHA 209 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS UYGARLIKLARI (MS. 284-1453)

Geç Antik ve Bizans uygarlıklarının temelleri, gelişmeleri ve miraslarına giriş. Eski dünyanın dönüşümünün, Bizans uygarlığının kuruluşunun ve tarihteki rolünün Avrupa ve Yakındoğu?da önemli bir siyasi, iktisadi ve kültürel güç olarak değerlendirilmesi. İşlenecek konular: Hıristiyanlığın yayılması, imparatorluk ideolojisinin ve devlet kurumlarının gelişimi, savaş ve diplomasi, soysal ve iktisadi hayat, edebiyat, sanat ve mimari alanındaki başarılar, Batı Avrupa ve Yakın Doğu?daki İslam Devletleriyle etkileşimler.
Credits: 3

ARHA 212 / YAPILAR VE KENTLER

Mimarlık ve kentleşme tarihine giriş. Anadolu'da, Akdeniz havzasında ve Yakın Doğu'da kentin gelişimi.
Credits: 3

ARHA 221 / AKDENİZ VE AVRUPA MEDENİYETLERİNDE SANAT: ANTİK ÇAĞDAN MODERN ÖNCESİ DÖNEME

Avrupa'da, Antik Yakın Doğu, Klasik Yunan ve Roma Medeniyetleri, Bizans İmparatorluğu, Romanesk, Gotik ve Rönesans dönemleri sanat ve mimarisi. Sanatın politik sembolleri, koruma doğası; sanatın ve mimarinin geçmişi araştırmadaki etkileri.
Credits: 3

ARHA 224 / MÖ. 9000'DEN 500'E ANADOLU MEDENİYETLERİ

Eski Anadolu medeniyetlerine giriş. Yeryüzündeki ilk tapınağın kurulması, tarımın kökenleri, şehirlerin ortaya çıkışı, metalin yoğun kullanımı ve uzun-mesafeli uluslararası ticaretin gelişimi gibi geçmişte yaşanmış önemli insani sosyal gelişmeler. Eski Anadolu"da yerleşik organizasyon ve tarım, din, ekonomi, ticaret ve sanatsal ifade. Tarih öncesi (Prehistorik) ve Tarih sonrası (Protohistorik) dönemleri kapsayan MÖ 8000 ile 600 arası, Anadolu"daki Asur kolonileri, Hititler, Urartular, Frigler, Frigyalılar, Lidyalılar ve MÖ. 550"de Perslerin Anadolu"yu istilası.
Credits: 3

ARHA 225 / OSMANLI DEVLETİ, 1299-1566

Bir uç beyliğinden dünya imparatorluğuna: Osmanlı devletinin yapılanması, 1299-1566. Bu derste öğrenciler, Osmanlı devletinin küçük bir uç beyliğinden bir dünya imparatorluğuna dönüşme sürecini, bu süreç içinde gelişen sosyal, politik, ve kültürel değişimleri, ve bu konudaki TARİHoriografik tartışmaları inceleyeceklerdir.
Credits: 3

ARHA 226 / OSMANLI DEVLETİ TARİHİ 1566-1839

.I. Süleyman"ın ölümünden Tanzimat"ın ilanına kadar olan süreçte Osmanlı Devletinin geçirdiği dönüşümler, merkezi devletteki kriz, ayanların yükselişi, toplum ve kültürdeki değişimler ve Avrupa"nın Osmanlı toplumundaki değişen algılanması incelenir.
Credits: 3

ARHA 227 / GEÇ ANTİK DÖNEMDEN 1700'E AVRUPA

Kendine has özellikleri olan Batı Avrupa uygarlığının Hıristiyan, Grek-Roman ve germen enstitülerinden ortaya çıkışı, ortaçağ Avrupa topluluğunun oluşum ve dönüşümü, Rönesans ve reform; devletlerin oluşumu ve modern dönemdeki sosyal değişim..
Credits: 3

ARHA 228 / ERKEN MODERN AVRUPA'DA KÜLTÜR VE TOPLUM

Bu ders orta çağın sonlarından Fransız Devrimine kadarki dönemdeki, erken modern Avrupa kültür tarihinin temel unsurlarına bir giriş niteliğindedir. Genel bir araştırma zemini sağlamanın yanı sıra, öğrencilerin historiografiye, tarihin, bu dönemin tarihinin, nasıl yazıldığına tanık olmasını amaçlamaktadır. Konu başlıkları: geç Orta Çağ krizleri, İtalyan hümanistlerinin Rönesans"ı, popüler kültür ve sosyal kontrol, bilim, sihir, ve harikalar, kadınlar ve onların dünyası, cadılar ve cadı avı, Amerika"nın keşfi ve Reformasyon ve Karşı Reformlar.
Credits: 3

ARHA 229 / OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA KÜLTÜR VE TOPLUM, 1300-1700

Bu derste Osmanlı tarihini kültürel hayat üzerinde yoğunlaşarak inceleyeceğiz. Uç beyliklerinde hayat, Osmanlılarla komşu devletler arasındaki ilişkiler, imparatorluk ideolojisi, sosyal hayat, kadınların dünyası, etnik yapı, sosyal çatışmalar, dini hareketler, ve yeni dünya düzeni karşısında Osmanlılar işleyeceğimiz konulardan bazıları olacaktır. Öğrenciler Osmanlı tarih yazıcılığındaki akademik çalışmaların yanında popüler yaklaşımlarla da ilgilenecekler, ders boyunca öğrendikleri konuları tarihi film ve romanlarla karşılaştıracaklardır.
Credits: 3

ARHA 233 / TEMEL ÇİZİM

Klasik ve çağdaş desende atölye uygulaması. Görmeyi ve eskiz yapmayı öğrenmek. Işık yanılsaması, derinlik ve dokunun kağıda aktarılması. Kompozisyon, anlatım ve soyutlama becerilerinin geliştirilmesi. Farklı malzemelerin tecrübe edilmesi.
Credits: 3

ARHA 304 / MÜZECİLİK ÇALIŞMALARI I-II YÖNETİM, KOLEKSİYON YÖNETİMİ, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK

Teorik ve uygulamalı olarak müzecilik çalışmalarına giriş. Müzelerin ortaya çıkışı, tarihsel evrimleri, müzelerin değişen rolü ve amaçları, koleksiyon yönetimi, sergi tasarımı, yorum ve iletişim, konservasyon, toplumla iletişim ve katılımcı yönetim.
Credits: 3

ARHA 305 / MÜZECİLİK ÇALIŞMALARI I-II YÖNETİM, KOLEKSİYON YÖNETİMİ, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK

Müzelerin değişen rolü ve amaçları, koleksiyon yönetimi, sergi tasarımı, yorum ve iletişim, konservasyon, toplumla iletişim ve katılımcı yönetim. Müzecilikle ilgili ulusal ve uluslar arası konvansiyonlar, yasalar ve meslek ilkeleri.
Credits: 3

ARHA 315 / ESKİ YAKIN DOĞU SANATI VE ARKEOLOJİSİ

Dünyadaki ilk şehir ve devletlerin incelenmesi ve insan tarihine ait ilk kayıtların araştırılması. Sümer, Babil ve Asur uygarlıklarının arkeolojik veriler ve tarihi kaynaklarla ele alınması.
Credits: 3

ARHA 316 / ESKI MISIR SANATI VE ARKEOLOJİSİ

Eski Mısır uygarlığının arkeolojik incelemesi. Tarih öncesi dönem Mısır, Erken ve Orta Krallık dönemleri, Hyksos istilaları, Yeni Krallık Dönemi ve Amarna diplomasisi, Mısır?ın çöküşü, Hellenistik Dönem ve Büyük İskender, Roma egemenliği ve Koptik Hıristiyanlığın doğuşu.
Credits: 3

ARHA 317 / HİTİT ARKEOLOJİSİ VE TARİHİ

Hititlerin kökenleri, Asur ticaret kolonileriyle olan ilişkileri, Orta Anadolu?da bulunan yerel krallıklar ve şehirler, Hititlerin yayılması ve özellikle Mısır?la olmak üzere diğer devletlerle yürütülen ilişkiler, M.Ö. ikinci bin yılda yaşanan çöküşün sebepleri, Neo-Hitit krallıkları ve Hitit kültürünün günümüze ulaşan mirası.
Credits: 3

ARHA 318 / GEÇ ANTİK DÖNEM VE BİZANS SANATI

Bu derste erken Hıristiyanlık ve Bizans Sanatı?nın çeşitli anıtlarının, kronolojik ve kapsamlı bir incelemesi olacaktır. Hıristiyan sanatının var olan en erken örnekleri, Roma kentinin mimarisi, Geç Roma mparatorluğu?nun doğu eyaletleri ve Konstantinople ve Balkanlardaki sanat ve mimari dersin temel konuları arasındadır. Geç Antik Dönem?de Hıristiyan sanatının ve kültürünün oluşumu, Bizans toplumundaki dini imgelerin teolojik ve işlevsel yönleri, Bizans kilise mimarisinin gelişimi ve komşu kültürlere etkisi.
Credits: 3

ARHA 319 / ESKİ YUNANLAR VE ROMALILAR

Eski Yunanların ve Romalıların tarih ve kültürüne giriş. İncelenecek başlıkların arasında arkeoloji, sanat, mimarlık, siyaset, din ve edebiyat vardır. Öğrenciler, tiyatro oyunları, efsaneler, epik, kanunlar ve tarihi doküman türü eski Yunan ve Latince metinlerini kullanacaklardır.
Credits: 3

ARHA 320 / ROMA, ROMA KENTLERİ VE KIRSALI

Monarşik bir yerleşmeden imparatorluk başkentine Roma?nın kentsel gelişimi. Roma İmparatorluğu?nun kentlerinde ve kırsalında imparatorluğun varlığı ve propagandası. Küçük Asya?dan İber Yarımadası?na kadar olan bölgelerden seçilen farklı örnekler imparatorluk organizasyonu ve lojistiği hakkındaki daha genel bir söyleme dahil edilecektir. İmparatorluğun içindeki farklı bölgesel toplumların değişimi, yerel güçlerin kendilerini meşrulaştırmalarında kamusal sanat, altyapı ve kentsel süsleme kullanımına odaklanılacaktır.
Credits: 3

ARHA 322 / SANAT VE MİMARİ: ORTAÇAĞ SONRASINDAN POST MODERN DÖNEME

Avrupa'da, Rönesans, Davranışsal ve Barok akımları sanat ve mimarisi, Yeni Klasik ve Romantik, Gerçekçilik, İzlenimcilik, Modern ve Post Modern sanat ve mimari akımları. Sanatın politik sembolleri, koruma doğası; sanatın ve mimarinin geçmişi araştırmadaki etkileri.
Credits: 3

ARHA 323 / ÇAĞDAŞ SANAT I

Güncel sanata ve güncel sanat hakkındaki eleştirel tartışmalara giriş. Galeri, müze, kamu alanları ve geleneksel olmayan sergi alanları gibi ortamlarda çalışan sanatçıların eserleri ile ilgili çalışmalar.
Credits: 3

ARHA 325 / UZAK DOĞU SANATI TARİHİ

Uzak Doğu'da görsel kültür ve yapılı çevre (Çin, Kore, Japonya, Güney Doğu Asya ve Uzak Doğu diasporası). Resim, heykel, mimarlık, törensel eserler, seramik, tekstil ve diğer görsel formlar bölgedeki siyasal, dini, ekonomik ve sosyal gelişmelerin ışığında incelenecektir.
Credits: 3

ARHA 327 / İSLAM KENTLERİ

İslam dünyasının mimari ve şehirleşme alanında yedinci yüzyıldan yirminci yüzyıla kadarki gelişimi. İspanya?dan Orta Asya?ya dek çeşitli görünümleriyle ortaya çıkmış olan İslam kentleri. Kentsel ve biçimsel gelişmelerin, toplumsal ve ekonomik değişimler çerçevesinde değerlendirilmesi. Cordoba, Kahire, İstanbul, Şam, Bağdat, İsfahan, Semerkant ve Delhi gibi belli başlı kentler işlenecek.
Credits: 3

ARHA 331 / DİNLERİN ARKEOLOJİSİ

Arkeolojik bir olgu olarak dinin çağlar boyunca incelenmesi. Kurumları ve yapıları ile din maddi kültürü ve sosyal organizasyonu nasıl şekillendirdi? Eski toplumları anlamak için dinden nasıl yararlanabiliriz? Yakın Doğu uygarlıklarından ve Antik Yunan ve Roma?dan arkeolojik veriler ve tarihi kayıtlar incelenecektir.
Credits: 3

ARHA 332 / TİCARET ARKEOLOJİSİ

Ticaret ve mal değiş-tokuşu ile gerçekleşen kültürel etkileşimler. Kültürlerin ticaret ile yayılımı, ticaret ve savaş, ticaret ve diplomasi, ticaret ve göçler gibi konular Yakın Doğu ve Anadolu uygarlıklarından farklı dönemler ve metalar seçilerek incelenecektir.
Credits: 3

ARHA 334 / CİNSİYET VE GÖRSEL KÜLTÜR

Bu ders geçmiş ve günümüz toplumlarında toplumsal cinsiyetinin görsel kültüre yaklaşımımızın şekillenmesinde ve onu yorumlamamızda nasıl önemli bir etken olduğunu inceler. Görsel kültürün toplumsal cinsiyet ile kesiştiği çeşitli konuları araştırır.
Credits: 3

ARHA 350 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ARHA 351 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ARHA 352 /


Credits: 3

ARHA 355 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ARHA 371 / UYGULAMA ÇALIŞMASI

Öğrencinin ilgi alanına göre danışmanı ile belirleyeceği en az dört haftalık bir süreyi kaplayacak yaz stajı. Staj için yurt içi ya da dışından arkeolojik kazı ya da araştırma, restorasyon, arşiv ve müze çalışması, kültürel miras projesi gibi alanlar seçilebilir.
Credits: 3

ARHA 372 / OSMANLI İMPARATORLUĞU ŞEHİR TARİHİ, 1800-1918

19. ve erken 20. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunda şehirleşme ve modernleşme sorunsalının analizi. İstanbul, İzmir ve Selanik gibi Doğu Akdeniz liman şehirlerine odaklanılarak, gelişen dünya ekonomisinin şehir dokusunu nasıl değiştirdiği. İç böl-geler odağında Osmanlı İmparatorluğunun yerel sosyal, siyasi ve iktisadi dinamikleri. Osmanlı toplumundaki farklı kesimlerin, ?modernite? olgusuna, şehir dokusunun oluşumuyla nasıl adapte olduğu, karşı çıktığı ve yeniden nasıl tanımlandığı.
Credits: 3

ARHA 390 /


Credits: 3

ARHA 401 / EGE TUNÇ ÇAĞI

Tüm Ege bölgesi ve yakın çevresinin Tunç Çağı medeniyetlerinin sanatı ve arkeolojisi. Batı Anadolu, Yunanistan, Ege Adaları, Girit ve Kıbrıs sanatını, tarihini, mimarisini, ve görsel kültürünu ele alır (ca. M.Ö. 3000-1090). Erken-Geç Heladik görsel kültürü, sanatı ve mimarisi. Kikladik sanatının başlangıcı; Minos Uygarlığının sarayları ve sanatı; Miken sitedelleri; Batı Anadolu?nun Tunç Çağı.
Credits: 3
Prerequisites: ARHA. 201 or ARHA. 221 or consent of instructor

ARHA 404 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I-II YÖNETİM, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK

Kültürel miras kavramı içine giren tüm arkeolojik ve tarihsel varlıkların korunması, yorumlanması ve bilginin iletilmesi, bu konulardaki yöntemsel yaklaşımlar ve pratik uygulamalar. Kültürel mirasta yerel ve evrensel dengeleri, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar. Ders modüller halinde işlenecektir.
Credits: 3

ARHA 405 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I-II YÖNETİM, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK

Kültürel miras kavramı içine giren tüm arkeolojik ve tarihsel varlıkların korunması, yorumlanması ve bilginin iletilmesi, bu konulardaki yöntemsel yaklaşımlar ve pratik uygulamalar. Kültürel mirasta yerel ve evrensel dengeleri, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar. Ders modüller halinde işlenecektir.
Credits: 3

ARHA 407 / KONSTANTİNOPOLİS/İSTANBUL (330-1453)

Kuruluşundan Osmanlı fethine dek Bizans imparatorluk başkentinin tarihi ve arkeolojisi. İlk ortaya çıkışından itibaren antik dünyanın son büyük kent oluşumu Konstantinopolis'in değişimi ve devamlılığı, Karanlık Çağ (7.-8. yy) krizinden sonra Ortaçağ Avrupası?nın en büyük kent merkezi olarak yeniden canlanması ve şehrin dördüncü Haçlı Seferi'nin (1204) şiddetli etkisiyle, ardından yaşadığı siyasi durumun ve kent yapısındaki değişimler. Tarihi zaman ve kentsel mekan ilişkisi içinde inşa edilmiş çevrenin işlevleri: imparatorluk sarayları, kiliseler, halk ritüel ve eğlenceleri, ekonomik ve sosyal hizmetler, refah ve savunmanın sağlanması ve toplumsal hayatta manastırların rolü.
Credits: 3

ARHA 408 / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

Kültür kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları için yönetim tekniklerine giriş. Proje yönetimi, bütçe hazırlama, muhasebe, ilgili yasalar ve vergiler, sponsor ilişkileri, halkla ilişkiler, reklam vs.
Credits: 3

ARHA 410 / ARKEOLOJİK METOTLAR VE TEORİ

Bu ders arkeolojik alanın tasarımı ve uyarlanmasında kullanılan kuramsal yaklaşım ve veri analizini kapsar. Arkeologların, insanın kültür gelişimini anlatabilmek için geçmişe ait materyal kayıtlarını hangi ilkeler ışığında kullandıklarına odaklanır. Dersin araştırdığı diğer soru başlıkları: Arkeoloji nedir? Amaci nedir? Arkeologların çoğunlukla onayladıkları bir arkeolojik teori tutarlı bir bütüne sahip midir? Geçmişin yorumlanması ve anlamlandırılmasında en üretken kuramsal yaklaşımlar nelerdir? Günümüz arkeolojisinin sorunları ve arkeolojisinin amacı ve konularının zaman içerisinde uğradığı değişimler. Arkeoloji?nin diğer insani ve doğa bilimleriyle olan ilişkisi.
Credits: 3
Prerequisites: ARHA. 122 or CPAP 100

ARHA 411 / ARKEOLOJİK YÖNTEMLER VE KURAM II

Arkeolojik yöntem ve kuramlar Anadolu Arkeolojisi?nin prensiplerine ve uygulamalarına doğrultusunda işlenecektir. Yüzey araştırması ve kazı yöntemleri, bağlantılı kayıt teknikleri, aletlerle yapılan analizler ve farklı türdeki maddi kalıntıların yorumlanması, sunumu ve arkeolojik sonuçların yayını.
Credits: 3
Prerequisites: (ARHA. 122 or ARHA. 201 or ARHA. 202 or ARHA. 317) or consent of the instructor

ARHA 414 / MİRAS VE DİPLOMASİ

Kültürel ve doğal miras çalışmalarında diplomasinin tarihi ve önemi. Öğrencilerin Balkanlar, Akdeniz, Orta Doğu ve Asya'dan örneklerle miras yönetiminde siyaset ve yasaların uygulanması konusunda, özellikle de uluslararası ve uluslarötesi anlaşmalarda eğitimi.
Credits: 3

ARHA 421 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA RESİM SANATI

Yüzyıllar içinde Osmanlı resim sanatına bakış, Osmanlı saraylarında minyatür, kitap ve albüm resmi yapımı, Batı ve Doğu görsel geleneklerinin birleşimiyle özgün bir üslubunun oluşumu. 17. yüzyıldan sonra Batı dünyası ve sanatı ile etkileşimin sonucunda Osmanlı resmindeki üslup değişikliği, duvar ve tuval resmi gibi yeni tekniklerin benimsenmesi ve 20. yüzyıl sanat akımlarına varış.
Credits: 3

ARHA 422 / İSLAM DÜNYASI'NDA SANAT VE MİMARİ

Emevi, Abbasiler, Fatımiler, Moğollar, Selçuklar, Timurlar, Safeviler, Babür İmparatorluğu, ve Osmanlılar dönemlerine ait sanat ve mimarinin araştırılması. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu?ndan Türkiye Cumhuriyeti?ne kadar olan bölüme ağırlık verilir.
Credits: 3

ARHA 425 / HİTİTÇE'YE GİRİŞ

Hitit çiviyazısı sistemini ve Hitit dilinin temel dilbilgisi kurallarını yeni başlayanlara öğretir. Ders, çiviyazısının ortaya çıkışı ve gelişimi, Hitit çiviyazısının çözümlenmesi, Hitit dili ve çözümlenmesi, Hitit çiviyazısı işaret repertuarı, çiviyazısı alıştırmaları; yazma ve okuma, Hitit dilinin fonetik özellikleri, Hititçenin nominal yapısı; çekimler, isim ve sıfatlar, zamir çeşitleri, Hititçenin fiil yapısı; fiil çekimleri, çatılar ve zamanları kapsar.
Credits: 3

ARHA 426 / LUVİCE'YE GİRİŞ

Yeni başlayanlara Anadolu hiyeroglifleri ve Luvice gramerinin temellerini öğretir. Ders, Anadolu hiyerogliflerinin kökeni ve gelişimi, Anadolu hiyeroglifleri işaret repertuarı, Luvice’nin isim ve fiil yapısı, bazı basit yazıtlar ve yazıtlardan parçalar, konularını kapsar
Credits: 3

ARHA 432 / İLLÜSTRASYON

Desen ve illüstrasyona dair çağdaş konular: imge, birbirini izleyen görsel öyküleme, içerik. Çizim, özgün baskı ve görsel düşüncenin işlevlendirilmesi. Dijital ve geleneksel yöntemlerle üretim.
Credits: 3

ARHA 437 / AVRUPA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU: YÜZYILLAR BOYU KÜLTÜREL KARŞILAŞMA

Yüzyıllar boyu Avrupa ve Osmanlı dünyası arasındaki etkileşim. Osmanlının Avrupa"daki politik varlığı ve 15"inci yüzyıldan başlayarak Avrupa kültürü üzerindeki etkileri. Bunu takip eden yüzyıllarda Avrupa"daki `Türk imajı"nın, farklı politik ittifaklarla ve farklı ekonomik menfaatlerle nasıl değişime uğradığı. 17"inci yüzyıldan başlayarak batıda Osmanlı"ya ilginin değişmesi, teknolojide batılılaşmanın gelişimi ve politik ve ekonomik ilişkiler karşısında sosyal hayat ve sanat.
Credits: 3

ARHA 440 / SANAT TARİHİNDE KURAM VE YAZIM

Sanat Tarihi alanındaki akademik bakış açılarını şekillendiren teorik tartışmalar ve tarih yazımı. Sanat Tarihi alanının kökenleri ve görsel kültür çalışmalarında kullanılan farklı yöntemleri içeren teorik okumalar dersin temelini oluşturacaktır.
Credits: 3
Prerequisites: ARHA. 121 or consent of the instructor

ARHA 450 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ARHA 451 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ARHA 452 / AVRUPA SANAT'INDAN SEÇİLMİŞ BAŞLIKLAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ARHA 453 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ARHA 454 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ARHA 455 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ARHA 456 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ARHA 457 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ARHA 458 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ARHA 459 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ARHA 461 / AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II

Avrupa'nın prehistorik uygarlıklarından başlayarak, kronolojik olarak Avrupa'da sanatın, mimarlığın ve görsel kültürün incelenmesi. Avrupa Sanat ve Mimarisinin farklı yönlerini incelerken bunları etkileyen sosyal, kültürel ve politik bağlamı dikkate alır.
Credits: 3

ARHA 462 / AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II

Avrupa?nın prehistorik uygarlıklarından başlayarak, kronolojik olarak Avrupa?da sanatın, mimarinin ve görsel kültürün incelenmesi. Sanat ve mimariyi etkileyen siyasi ve kültürel süreçler.
Credits: 3

ARHA 465 / MİMARİ TARİH, SANAT VE ARKEOLOJİDE VERİ YÖNETİMİ

Kültürel mirasla ilgili tüm veri çeşitlerinin organizasyonu ve yönetimi ile ilgili teknikler ve uygulamalar. Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi (GIS) gibi veri yönetim sistemlerinin pratik uygulamaları. Sistem ve envanter takipleri, müze türü kültür kurumları için organizasyon uygulamaları.
Credits: 3

ARHA 470 / KÜLTÜREL TARİH

Antropolojiden ve sanat tarihinden kuramsal ve işlevsel örneklerin araştırılması ve seçilen konuların değişik yaklaşımlarını keşfetmek için kritik teoriler.
Credits: 3

ARHA 471 / MODERN TARİH YAZIMINDA, ARKEOLOJİ VE SANATTA GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS DÜNYASI

Bu ders, Geç Antik ve Bizans dönemlerinin arkeoloji, sanat ve tarih alanlarında modern zamanlardaki algılanış ve temsil edilişlerini işleyecek. Dönemin tarihçiliğindeki, arkeoloji ve sanat tarihindeki yaklaşımlar ve dönüşümler incelenecek.
Credits: 3

ARHA 472 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS TARİH YAZIMI VE YAZILI KANITLAR

Bu ders, Geç Antik Çağ ve Bizans tarihlerinin oluşmasına katkıda bulunan tarihi belgeleri geniş bir yelpazede inceleyecektir. Kent arkeolojisi ve maddi kültür, yazılı belgeler doğrultusunda irdelenecek. Derse ayrıca kent çevresi çalışmaları ve yerleşim arkeolojisi de yer verilecek. Birçok kent ve kasaba örneği incelenecek.
Credits: 3

ARHA 473 / ÇAĞDAŞ SANAT KÜRATÖRLÜĞÜ

Küratörün çağdaş sanattaki rolü ve sorumlulukları. Küratörün rolü ve sorumlulukları galeri ve müzelerin dışına taşarak değişik kuruluşları, yaratıcı, kültürel, eğitici ya da endüstriyel sektörler ile farklı sanatsal ve medya ortamlarını içermektedir.
Credits: 3

ARHA 474 / OSMANLI İMGELEM DÜNYASI'NIN KÜLTÜR TARiHi

Erken modern dünya kültür tarihindeki yeni yaklaşımlar üzerinden Osmanlı imparatorluğunda imgelem alanlarının üretim ve dolaşımının incelenmesi. Okur, yazar ve bilgi üretimi; şiir, tarih ve hatırlamanın siyasi işlevleri; rüya, fal ve sosyal ilişki ağlarının oluşturulması konuları. Erken modern kültür tarihi ve Osmanlı çalışmalarına yeni yaklaşımlar, Osmanlı kaynaklarının çevirileri, sınıf gezileriyle araştırılacak Osmanlı mimarisi üzerinde incelemeler.
Credits: 3

ARHA 475 / SELÇUKLU SANATI VE ARKEOLOJİSİ

Anadolu Selçuklularının ve çağdaşlarının sanat ve mimarisi ve ayrıca kentleşmesi dönemin tarihsel ve kültürel çerçevesi içinde incelenecektir. Medreseler, hanlar, kervansaraylar, saraylar, darüşşifalar, türbeler yapısal ve kültürel olarak işlenecektir.
Credits: 3

ARHA 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Öğrencinin geliştireceği bir araştırma projesi üstünde ilgili hoca denetiminde çalışması. Dönem sonunda araştırma ödevinin veya projesinin sunumunun hazırlanması.
Credits: 3

ARHA 491 / ONUR TEZ PROJESİ

Genel başarı ortalaması 3.00 ya da daha yüksek olan öğrencilere, öğetim görevlisinin onayı ile açık olan bir derstir.
Credits: 3

ARHA 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA


Credits: 1.5

ARHA 496 / KAMUSAL ARKEOLOJİ

Akademik arkeolojik bilgi birikimlerimiz ve toplum arasında bir köprü oluşturulması. Çeşitlilik gösteren bir yorumlama ve konservasyon metodolojisi oluşturma ve arkeolojik bilgi ve verilerin çeşitli yollarla iletilmesi. Türkiye ve yurt dışından popüler arkeoloji alanında örnekler. Arkeolojik araştırmaların, yorumlamaların ve bilgi üretiminin arkasında yatan sosyal, politik ve etik sorunlar.
Credits: 3

ARHA 500 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ I (NEOLİTİK-GEÇ TUNÇ ÇAĞI)

Bu derste, Türkiye'nin arkeolojik dönemleri Neolitik Çağ'dan Geç Tunç Çağı'nın sonuna kadar işlenecek. Görsel şekilde desteklenen derslerde tarımın ortaya çıkışının önemli adımları ve devletlerin kökenine dair modeller eleştirel bir yaklaşımla ele alınacak ve böylece Anadolu?nun karmaşık toplumlarına doğru giden dönüşüm süreci daha iyi anlaşılacak. Zengin Asur ticaret yapısının temelini oluşturan ticaret ve değiş tokuş sistemleri üzerine ana teoriler değerlendirilecek. Kuzey Anadolu?daki Hitit İmparatorluğu ve Doğu Akdeniz arasındaki karmaşık ilişkilere ışık tutmak adına yazılı kayıtlar arkeolojik kaynaklarla bir bütün halinde ele alınacak. Üzerinde durulacak önemli arkeolojik yerleşmelerden bazıları: Göbeklitepe, Çatalhöyük, Alaca Höyük, Troya, Göltepe/Kestel, GAP kurtarma projeleri, Kültepe, Acemhöyük, Alalah ve Boğazköy.
Credits: 3

ARHA 501 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ II: DEMİR ÇAĞI-ROMA

Demir Çağı'ndan Roma dönemine kadar Türkiye hakkındaki materyal kalıntıları ve tarihi kaynaklar. Geç Hitit, Frig, Urartu ve Lidyalı kültür ve dönemleri, Yunan yerleşimleri, Türkiye?deki Pers hükümranlığı, Pergamon ve benzeri Helenistik krallıklar, Roma İmparatorluğu kent ve yerleşimleri. Bütün bu dönemler için, Akdeniz ve Yakın Doğu bağlamında Türkiye?de yaşanan gelişmeler.
Credits: 3

ARHA 502 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ İİİ: GEÇ ROMA-BİZANS

Geç Roma'dan Bizans'ın sonuna kadar olan dönemde günümüz Türkiyesi sınırları içinde kalan topraklardaki arkeolojik, sanat tarihsel ve tarihsel kaynakların incelenmesi. Roma İmparatorluğu topraklarında, kentler ve kırsal alanları da içerecek şekilde, yaşanan dönüşümler, uyarlamalar ve radikal değişimlerin irdelenmesi. Erken dönem İslam kültürlerinin Doğu Anadolu ve ötesine yaptığı etkinin tartışılması.
Credits: 3

ARHA 503 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ IV (OSMANLI-CUMHURİYET TÜRKİYESİ)

Bu ders, Osmanlı sanatı ve mimarisine genel bir yaklaşımla yapılan bir giriş niteliğindedir. Erken Osmanlı döneminden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve hatta çağdaş Türk sanatına kadar olan zaman dilimi incelenecektir.
Credits: 3

ARHA 504 / MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ

Bu ders Türkiye ve diğer ülkelerdeki müze yönetimi ve kurumların işleyişi ile ilgili kuramsal ve pratik bilgi ve bakış açısı kazandırılmasını amaçlar. Farklı modüller şeklinde tasarlanan dersler Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğretim üyeleri ve/veya Türkiye ve farklı ülkelerden konuk olarak gelen müzecilik uzmanları tarafından verilmektedir. Müzecilik tarihi ve kuramları, toplumsal eğitim, koleksiyon yönetimi, sergi tasarım ve yönetimi, koruma politikaları ve yaklaşımları dersin ana konularını oluşturmaktadır.
Credits: 3

ARHA 505 / MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ

Türkiye ve diğer ülkelerdeki kültürel miras yönetimi ve kurumlarının işleyişi ile ilgili kuramsal ve pratik bilgi ve bakış açısı kazandırılmasını amaçlar. Farklı modüller şeklinde tasarlanan dersler Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğretim üyeleri ve/veya Türkiye ve farklı ülkelerdeki kültürel miras yönetimi kurumlarından konuk olarak gelen uzmanlar tarafından verilmektedir. Toplumsal eğitim, koruma politikaları ve yaklaşımları, kültürel mirasın sürdürülebilirliği, ulusal ve uluslararası kültürel miras hukuku, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar ile arkeolojik ve tarihsel alanların yönetimi dersin ana konularını oluşturmaktadır.
Credits: 3

ARHA 506 / ARKEOLOJİK METHODLAR VE TEORİ

Bu ders, kazı yöntemleri ve kazı sonrası analize giriş niteliğindedir. Ele alınan konular: Stratigrafi, kazı ve ilgili kayıt teknikleri, tarihleme yöntemleri, arkeozooloji, arkeobotanik, seramik incelemesi, arkeometalürji ve izotop araştırmaları.
Credits: 3

ARHA 507 / ARKEOLOJİK YÖNTEMLER VE KURAM II

Arkeolojik yöntem ve kuramlar Anadolu Arkeolojisi?nin prensiplerine ve uygulamalarına doğrultusunda işlenecektir. Yüzey araştırması ve kazı yöntemleri, bağlantılı kayıt teknikleri, aletlerle yapılan analizler ve farklı türdeki maddi kalıntıların yorumlanması, sunumu ve arkeolojik sonuçların yayını.
Credits: 3

ARHA 508 / İLERİ TARİH YAZIMI VE SANAT TARİHİ TEORİSİ

Bu ders, sanat tarihi çalışmalarının kavram ve yöntemlerini, bunların farklı dönem ve bölgelerdeki görsel sanatlara uygulanmasını ve günümüz sanat eleştirisi ve kuramının tarihsel ve felsefi temellerini inceleyecektir.
Credits: 3

ARHA 509 / MODERN TARİH YAZIMINDA, ARKEOLOJİ VE SANATTA GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS DÜNYASI

Bu ders, Geç Antik ve Bizans dönemlerinin arkeoloji, sanat ve tarih alanlarında modern zamanlardaki algılanış ve temsil edilişlerini işleyecek. Dönemin tarihçiliğindeki, arkeoloji ve sanat tarihindeki yaklaşımlar ve dönüşümler incelenecek.
Credits: 3

ARHA 510 / ARAŞTIRMA SEMİNERİ

Öğrencileri tez konularını seçme, araştırma yöntemleri, araştırma ve yayın etiği ve yazım planı geliştirme konusunda yönlendirmeyi amaçlar. Öğrenciler Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğretim görevlileri, konuk hocalar ve Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi araştırmacıları tarafından hazırlanan seminerlere katılırlar.
Credits: 0

ARHA 512 / KENTLEŞME VE DEVLET TOPLUMLARI ARKEOLOJİSİ

Bu ders, kentlerin ve devlet sistemiyle yönetilen toplumlarının ortaya çıkışı üzerine değişen bakış açılarını eleştirel bir şekilde işleyecek. Devletlerin oluşumu ve organizasyonu ile geniş siyasi sistemlerin işleyiş ve sürdürülebilirliği altında yatan ekonomik ve toplumsal yapılar ele alınacak. Devlet ve kent alanlarının çeşitliliği ve mahallelerin mekânsal düzeni, etnik yapı, kimlik, cinsiyet, sınıf ve akrabalık ilişkileri göz önünde bulundurularak araştırılacak.
Credits: 3

ARHA 513 / ESKİ ÇAĞ İMPARATORLUKLARI

Bu derste karşılaştırmalı bir yaklaşımla imparatorluklar üzerine çalışılacak. İmparatorluk oluşumu, genişleme ve çöküş, imparatorlukların organizasonu ve kültürel etkileşimler incelenecek konular arasında.
Credits: 3

ARHA 515 / EGE TUNÇ ÇAĞI

Tüm Ege bölgesi ve yakın çevresinin Tunç Çağı medeniyetlerinin sanatı ve arkeolojisi. Batı Anadolu, Yunanistan, Ege Adaları, Girit ve Kıbrıs sanatını, tarihini, mimarisini, ve görsel kültürünu ele alır (ca. M.Ö. 3000-1090). Erken-Geç Heladik görsel kültürü, sanatı ve mimarisi. Kikladik sanatının başlangıcı; Minos Uygarlığının sarayları ve sanatı; Miken sitedelleri; Batı Anadolu?nun Tunç Çağı.
Credits: 3

ARHA 517 / AKDENİZ'DE ROMA MEDENİYETİ ETKİLEŞİMLERİ

Bu ders, Roma'nın Akdeniz coğrafyasında MÖ 8. yüzyılda ortaya çıkışı ile Geç Antik dönemi arasında oynadığı rol üzerine odaklanır. Yazılı kaynakların ve arkeolojik kalıntıların incelenmesi, ilişki ve etkileşimin Roma Medeniyetinin gücüne paralel olarak nasıl geliştiğini gösterir. Roma?nın yaşam, mimari ve sanat alanlarına etkisi bu egemenlik alanına girerken, aynı zamanda Roma toplumu ve görsel kültürü üzerinde görülen yabancı etkiler dikkate alınacaktır.
Credits: 3

ARHA 518 / İKTİSADİ ARKEOLOJİ (ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE TİCARET)

Bu derste eski çağların ekonomi sistemleri işlenecek. İktisadi antropoloji çerçevesindeki farklı algısal ve analitik yönelim ve tartışmaların ele alınmasıyla başlayacak derste, arkeolojik veya etnografik örnek incelemeleriyle hediye verme, mütekabiliyet, ticaret, mallar, pazar ve pazar dışı ekonomiler, hane ekonomileri, iş, değiş tokuş ve para gibi kavramlar araştırılacak. Öğrenciler ekonomik prosedürlerdeki Batı yorumlarını eleştirel şekilde değerlendirmeyi öğrenirken, geçmiş ve günümüzün kültürler arası uygulamalarından haberdar olacaklar.
Credits: 3

ARHA 520 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS TARİH YAZIMI VE YAZILI KANITLAR

Bu ders, Geç Antik Çağ ve Bizans tarihlerinin oluşmasına katkıda bulunan tarihi belgeleri geniş bir yelpazede inceleyecektir. Kent arkeolojisi ve maddi kültür, yazılı belgeler doğrultusunda irdelenecek. Derse ayrıca kent çevresi çalışmaları ve yerleşim arkeolojisi de yer verilecek. Birçok kent ve kasaba örneği incelenecek.
Credits: 3

ARHA 522 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA RESİM SANATI

Yüzyıllar içinde Osmanlı resim sanatına bakış, Osmanlı saraylarında minyatür, kitap ve albüm resmi yapımı, Batı ve Doğu görsel geleneklerinin birleşimiyle özgün bir üslubunun oluşumu. 17. yüzyıldan sonra Batı dünyası ve sanatı ile etkileşimin sonucunda Osmanlı resmindeki üslup değişikliği, duvar ve tuval resmi gibi yeni tekniklerin benimsenmesi ve 20. yüzyıl sanat akımlarına varış.
Credits: 3

ARHA 523 / İSLAM DÜNYASI'NDA SANAT VE MİMARİ

Emevi, Abbasiler, Fatımiler, Moğollar, Selçuklar, Timurlar, Safeviler, Babür İmparatorluğu, ve Osmanlılar dönemlerine ait sanat ve mimarinin araştırılması. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu?ndan Türkiye Cumhuriyeti?ne kadar olan bölüme ağırlık verilir.
Credits: 3

ARHA 525 / DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAÇLI SEFERLERİ (1095·1291)

Bu derste, Batı Hıristiyan toplumunda Haçlı hareketinin kökenlerini ve Haçlı seferlerinin üç dünya kültürünü (Batı Avrupa, Bizans ve Müslüman Yakın Doğu) nasıl birbiriyle karşı karşıya getirdiği araştırılacak.
Credits: 3

ARHA 526 / ANTİK VE BİZANS KENT ÇALIŞMALARINDA MADDİ VE YAZILI KANITLAR

Geç Antik ve Bizans dünyalarındaki kentsel yerleşimlerin oluşum ve dönüşüm süreçlerine dair kaynakların keşfedilmesi. Yazılı belgeler doğrultusunda Kent arkeolojisi ve maddi kültürün incelenmesi.Kent çevresi çalışmaları ve yerleşim arkeolojisi. Birçok kent ve kasabanın incelenmesi.
Credits: 3

ARHA 527 / KONSTANTİNOPOLİS / İSTANBUL (330-1453)

Kuruluşundan Osmanlı fethine dek Bizans imparatorluk başkentinin tarihi ve arkeolojisi. İlk ortaya çıkışından itibaren antik dünyanın son büyük kent oluşumu Konstantinopolis'in değişimi ve devamlılığı, Karanlık Çağ (7.-8. yy) krizinden sonra Ortaçağ Avrupası?nın en büyük kent merkezi olarak yeniden canlanması ve şehrin dördüncü Haçlı Seferi'nin (1204) şiddetli etkisiyle, ardından yaşadığı siyasi durumun ve kent yapısındaki değişimler. Tarihi zaman ve kentsel mekan ilişkisi içinde inşa edilmiş çevrenin işlevleri: imparatorluk sarayları, kiliseler, halk ritüel ve eğlenceleri, ekonomik ve sosyal hizmetler, refah ve savunmanın sağlanması ve toplumsal hayatta manastırların rolü.
Credits: 3

ARHA 530 / AVRUPA SANATINDAN SEÇİLMİŞ BAŞLIKLAR


Credits: 3

ARHA 531 / GEÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ SANATI

18-19. yüzyıllardaki tarihi ve kültürel değişim ve Osmanlı modernizminin sanat ortamına nasıl yansıdığı tartışılır. Batı tarzının görsel kültüre sızarak geç Osmanlı'dan Erken Cumhuriyet Dönemi'ne geçerken sanatın her dalına getirdiği yeni teknik, biçim ve üslupların oluşumundaki rolü araştırılır ve `modernizm', 'batılılaşma' ve 'ulusalcılık' kavramları sorgulanır.
Credits: 3

ARHA 533 / İSLAM İMPARATORLUKLARI: KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA

Bu seminer, karşılaştırmalı bir bakış açısıyla, belirli bir dönemdeki farklı İslam imparatorluklarını, aralarındaki kültürel ve sanatsal alışveriş ve etkileşimlere odaklanarak inceler. Seminer, imparatorluklar dönemi (Osmanlılar, Safeviler, Babürler), Orta Çağ İslam dünyasında surlar ve hudutlar, İslam dünyasında cinsiyet ve sanat gibi tematik yaklaşımlar yoluyla ele alınacaktır.
Credits: 3

ARHA 535 / BATILILAŞMA MI, YENİLEŞME Mİ? 18 VE 19. YÜZYILLARDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

Avrupa"da 18 ve 19. yüzyıllarda gerçekleşen yenileşme akımları ve Osmanlı kültür ve sanatına ekileri. 17. yüzyıldan sonra Avrupa ile kurulan yeni siyasal ve ticari ilişkiler, Osmanlılar"ın batıya bakışındaki değişim, teknoloji, sosyal yaşam ve sanatta batılılaşma eğilimleri. Sanat ortamına giren yenileşme, batılılaşma ve oryantalizm gibi yeni kavramlar ve 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı kültüründeki dönüşüm.
Credits: 3

ARHA 537 / AVRUPA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU: YÜZYILLAR BOYU KÜLTÜREL KARŞILAŞMA

Yüzyıllar boyunca Avrupa ve Osmanlı dünyası arasındaki ilişkiler. Avrupa?da Osmanlı varlığı ve 15?inci yüzyıldan başlayarak Avrupa kültürüne etkisi. Takip eden yüzyıllarda çeşitli politik ittifaklar ve ekonomik çıkarlarla değişen Avrupa?daki Türk imajı. 17?nci yüzyıldan itibaren Batı?da değişen Osmanlı çıkarları, teknoloji, sosyal hayat ve sanat dallarında politik ve ekonomik ilişkiler açısından Batıcılığın başlaması.
Credits: 3

ARHA 540 / SAHA ARAŞTIRMASI

Öğrenciler ilgi alanlarına göre onlara pratik tecrübe ve eğitim sağlayacak bir projeye katılmalı ya da ilgili bir kurumda stajlarını tamamlamalıdırlar. Staj olanakları arasında bir müzede, kültürel miras kurumu ya da arkeolojik kazıda çalışmak vardır. Staj danışmanları ve stajın yapıldığı yer tarafından onaylanmış olmalıdır.
Credits: 3

ARHA 545 / ENSTRÜMANTAL ANALİZLER I

Sofistike alet ve ekipmanlar, arkeolojik kazılarda bulunan materyallerin incelenmesinde giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu ders, ilgili çalışmalarda kullanılan enstrümanları tematik yaklaşım yoluyla inceleyecek ve temel kullanım ilkelerine, verilerin yorumlanmasına ve arkeolojik vaka çalışmalarına yoğunlaşacaktır. Temalar arasında eski beslenme biçiminin, göçlerin, üretim tekniklerinin, insan kökenlerinin ve genetiğin analizleri vardır. Kullanılan enstrümanlar hacim özellikleri, elementsel birleşim, eski iskelet kalıntılarının izotop oranları, sanat eserleri ve çeşitli insan faaliyetlerinin kalıntılarından bilgiler sağlar. Herhangi bir laboratuvar aygıtı, öğrencilere enstrümantal verilerden arkeolojik sonuçlar çıkarmalarında yardımcı olabilecektir. Bu ders öğrencilerin, geçmişte yaşamış toplulukların kalıntılarından elde edilebilecek bilgileri anlama yetisini ve bu verileri yorumlamada karşılaşacakları zorlukları aşma becerisini arttıracaktır.
Credits: 3

ARHA 546 / ENSTRÜMANTAL ANALİZLER II

Spektroskopi, kromotografi, elektrokimya, termal analiz ve yüzey analizinde kullanılan çok sayıda enstrümantal tekniğin temel ilkeleri. Laboratuvar cihazı. Taramalı elektron mikroskobu (SEM)
Credits: 3

ARHA 549 / ARKEOZOOLOJİ

Bu ders, arkeozoolojik yöntem ve kuramda ileri seviyede eğitim sunar. Amaç, öğrencilere diğer arkeoloji alt disiplinlerinden öğrendikleri bilgilerle arkeozoolojik yöntem ve yaklaşımı birleştirerek teori ve model inşa etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Seminerde öğrenciler, seçilmiş arkeolojik araştırma konularını (örneğin ilk insanların deniz kıyılarına yayılması, Neolitikleşme, ?yan ürünler devrimi,? kültürel ilişkiler - kolonizasyon, Tunç Çağı?nın sonu, Karanlık Çağlar, tarihsel topluluklarda üretim ve dağıtım) incelemek için interdisipliner metodolojinin (izotop ve DNA analizleri ve arkeomalakoloji dahil) en yeni kullanım ve yaklaşımlarına dair tartışmalardan haberdar olurlar. Laboratuvar seanslarında ise modern iskelet koleksiyonları yardımıyla çoğaltılabilir ilkel arkeozoolojik veriler yaratma ve bu verileri istatistiksel analiz yoluyla işleyip yorumlama yollarını öğrenirler.
Credits: 3

ARHA 550 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

ARHA 551 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

ARHA 552 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

ARHA 553 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

ARHA 554 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

ARHA 555 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

ARHA 556 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

ARHA 557 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

ARHA 558 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

ARHA 559 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

ARHA 561 / AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II

Avrupa'nın prehistorik uygarlıklarından başlayarak, kronolojik bir izlekle Avrupa'da sanatın, mimarlığın ve görsel kültürün incelenmesi. Avrupa Sanat ve Mimarisinin farklı yönlerini incelerken bunları etkileyen sosyal, kültürel ve politik bağlamı dikkate alır.
Credits: 3

ARHA 563 / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

Kültür kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları için yönetim tekniklerine giriş. Proje yönetimi, bütçe hazırlama, muhasebe, ilgili yasalar ve vergiler, sponsor ilişkileri, halkla ilişkiler, reklam vs.
Credits: 3

ARHA 564 / KAMUSAL ARKEOLOJİ

Akademik arkeolojik bilgi birikimlerimiz ve toplum arasında bir köprü oluşturulması. Çeşitlilik gösteren bir yorumlama ve konservasyon metodolojisi oluşturma ve arkeolojik bilgi ve verilerin çeşitli yollarla iletilmesi. Türkiye ve yurt dışından popüler arkeoloji alanında örnekler. Arkeolojik araştırmaların, yorumlamaların ve bilgi üretiminin arkasında yatan sosyal, politik ve etik sorunlar.
Credits: 3

ARHA 566 / TARİHİ KAYNAKLAR

Bu ders, öğrencileri farklı bölge ve dönemlerin araştırılmasında kullanılan çeşitli kaynaklarla tanıştırır: kaligrafi ve epigrafi, nümismatik, edebi eserler, arşiv kayıtları ile resim ve fotoğraftan monogram ve armalara uzanan görsel kaynaklar.
Credits: 3

ARHA 571 / SERGİ TASARIMI VE YORUMSAL UYGULAMA

müzeler için hem bağımsız olarak hem de işbirliği içinde sergi tasarımı ve yorumlama planlarında çalışma imkanı sunacaktır. Materyal ve form; konu ve anlatım; sergileme ve sunma; dikkat ve algı modelleri; dil ve görsellik arasındaki ilişki; yorumlamada tanımlamanın rolü ve görsel ve mekansal deneyimlerle öğrenme ve anlamanın içerikleri ile ilgili sorular dikkate alınacaktır. Dönem boyunca öğrenciler atölye çalışmaları, alıştırmalar, alan ziyaretleri ve kritik değerlendirmeler aracılığı ile tasarım ve yorumlama yetkinliklerini geliştireceklerdir.
Credits: 3
Prerequisites: ARHA. 504 or consent of the instructor

ARHA 572 / MİRASI TASARLAMAK

Bu dersin başlangıç noktası, yaşantımızı etkileyen geçmişi bugün yarattığımız varsayımıdır. Bu ders arkeolojik düşüncenin entellektüel tarihi ve kültürel miras teorisinin gelisimini inceleyecek. Derste bir yandan uygulamalı tasarım konulari keşfedilirken, bir yandanda mimari, sanat tarihi, eleştirel teori ve kültürel miras okumalariyla birlikte sanat, arkeoloji ve kültürel miras pratikleri disiplinler arasi bir şekilde ele alinacaktir.
Credits: 3

ARHA 573 / ÇAĞDAŞ SANAT KÜRATÖRLÜĞÜ

Bu ders küratörün çağdaş sanattaki rolünü ve sorumluluklarını araştırır. Son zamanlarda küratörün rolü ve sorumlulukları galeri ve müzelerin dışına taşarak değişik kuruluşları, yaratıcı, kültürel, eğitici ya da endüstriyel sektörler ile farklı sanatsal ve medya ortamlarını içermektedir. Bu derste küratöriyel uygulamalarda yöntem ve kuramlar incelenecek ve çağdaş küratöriyel uygulamaların sorunlarını ve tartışmalarını izlemek ve değerlendirebilmek için eleştirel bir çerçeve oluşturulacaktır. Ders boyunca mimarlık, sanat tarihi, kültürel miras çalışmaları, kültürel eleştiri ve eleştirel kuramlarla ilgili okumalar tartışılacak ve yerel, ulusal ve uluslarası ortamlardan örnekler ele alınacaktır.
Credits: 3

ARHA 590 / YABANCI DİL ÜZERİNE SEÇİLMİŞ KONULAR

Anadolu Uygarlıkları alanında araştırma yapmak için gerekli ileri dil eğitimi. Konular öğretim elemanları tarafından belirlenecektir.
Credits: 3

ARHA 595 / TEZ

Öğrenciler, ikinci dönemin sonunda danışmanlarını seçerler. Tez önerileri, ikinci yılın güz döneminde sunulur. Tez araştırma ve yazımı ARHA programında görevli bir fakülte üyesi tarafından yönetilir.
Credits: 0

ARHA 610 / DOKTORA SEVİYESİ TEZ SEVİYESİ

Doktora öğrencilerini tez araştırması ve yazımına ve gelecekteki kariyerlerine hazırlar. İşlenen konular: büyük araştırma projesi yönetimi, araştırma yöntemleri, akademik yayın, araştırma ve yayın etiği, mülakat, sunum ve ders verme becerileri, yayın için resim hazırlığı ile burs ve iş başvuruları için başvuru dosyası hazırlığı.
Credits: 0

ARHA 695 / DOKTORA TEZİ

Tez önerisi skabul edildikten sonr doktora tezi araştırma ve yazımı ARHA programında görevli bir fakülte üyesi tarafından yönetilir.
Credits: 0