Ders Tanımları

PHIL 101 / FELSEFEYE GİRİŞ

Felsefe hakkında genel bir bilginin sunulması, felsefenin çeşitli dallarını öğretilmesi ve bu dallara tekabül eden tartışma alanlarını keşfedilmesi. Öğrencilere felsefi bir şekilde düşünmenin ve eleştirel yazı yazmanın nasıl yapılacağının öğretilmesi. Felsefenin temelde ne olduğunun tartışılması, bilginin ne olduğunun soruşturulması, mantıksal ve eleştirel akıl yürütme, doğa ve bilim felsefeleri, etik, sanat felsefesi ve siyaset felsefesi gibi konulara değinilmesi.
Credits: 3

PHIL 131 / MANTIK

Bu dersin konusu önermeler mantığı ve birinci derece niteleyicilerin incelenmesi olarak belirlenmiştir.
Credits: 3

PHIL 213 / ESKi ÇAĞDA FELSEFE

Pre-Sokratiklerden, Geç Antik döneme uzanan Eski Çağ felsefe tarihinin başlıca düşünürlerine ve metinlerine giriş. Bu dönemde ele alınan teorik ve pratik felsefe tartışmalarının ve yorumların incelenmesi. Öne sürülen meselelerin, tarihsel bağlama yerleştirilip felsefi analiz yoluyla modern çağda nasıl ele alındığının değerlendirilmesi. M.Ö. 6. yüzyıl ile M.S. 6. yüzyıl arasına yayılan Eski Çağ felsefesinin öneminin ve çağdaş felsefeye olan etkilerinin vurgulanması.
Credits: 3

PHIL 215 / BiLGİ FELSEFESI

Bilgi kavramının çözümlenmesinde karşılaşılan felsefi problemlerin, insan bilgisinin kaynağı, sınırları ve doğruluğu açısından incelenmesi.
Credits: 3

PHIL 216 / ETİK

Antik çağlardan günümüze kadar tartışılan etik görüşlerin incelenmesi. Etik konusu kapsamındaki meselelerin felsefi bir biçimde derinlemesine tartışılması.
Credits: 3

PHIL 217 / MODERN FELSEFE

Descartes'tan Kant'a uzanan Batı felsefesi sahnesine giriş. Descartes, Locke, Leibniz, Hume, Hobbes, Spinoza ve Kant gibi modern filozoflardan seçilecek metinlerin incelenmesi.
Credits: 3

PHIL 301 / ÇAĞDAŞ SİYASET TEORİSİ

Bu derste hem sosyal sözleşme düşüncesi geleneği hem de çağdaş siyaset soruları ile ilişkili olarak 20. YY?da üretilmiş sosyal ve siyasi teorileri tartışacağız. Sadece Hobbes, Locke, Rousseau gibi düşünürlerin yaptığı şekilde devlet ve vatandaş ilişkilerine bakarak siyaset felsefesi yapmak yerine, biz bu derste siyasetin günümüzde gündelik hayatta ve sosyal hareketlerde de nasıl yaşandığına bakarak sosyal mütakabat, egemenlik, ezme-ezilme ilişkileri, iktidar ve direniş gibi kavramlar üzerinde de duracağız. Dolayısıyla dersimize Aristo?da Rousseau?ya uzanan bir felsefi geleneğe bakarak başlasak da, daha çok yakın tarihimizde öne çıkan kimlik politikaları, hümanizm, liberalizm, bireyselcilik, toplumsalcılık, tekilcilik gibi yaklaşımları da tartışmaya açan Marx, Althusser, Foucault, Agamben, Arendt, Fanon, Derrida, Butler ve Nancy gibi düşünürleri okuyacağız.
Credits: 3

PHIL 303 / ANTİK FELSEFENİN TEMEL KONULARI

Antik Felsefe tarihinde karşılaşılan temel konuların incelenmesi. Temel metinlerin yakın okuması ve ikincil kaynaklardaki yorumlayıcı tartışmalara odaklanılması sayesinde belirli bir düşünürün ya da belirli bir düşünce izleğinin gelişiminin vurgulanması.
Credits: 3
Prerequisite: PHIL. 213 or consent of the instructor

PHIL 311 / ORTA ÇAĞ VE RÖNESANS DÖNEMİNDE FELSEFE


Credits: 3

PHIL 312 / VARLIK FELSEFESİ


Credits: 3

PHIL 314 / ÇAĞDAŞ DÖNEMDE FELSEFE

Kant?tan günümüze Batı felsefesi. Hegel, Mill, Nietzsche ve Heidegger gibi filozofların metinleri.
Credits: 3

PHIL 324 / YAPISALCILIK SONRASI DÜŞÜNCE

Deleuze, Derrida, Foucault, Guattari ve Lyotard gibi postyapısalcı düşünürlerin eserlerindeki varlık, deneyim, bilgi, bilim, iktidar ve etik gibi konulardaki görüşlerin değerlendirilmesi.
Credits: 3

PHIL 325 / FENOMENOLOJİNİN SORUNLARI

Husserl tarafından kurulmuş ve Heidegger, Fink, Schutz, Sartre, Merleau-Ponty ve Levinas gibi düşünürler tarafından geliştirilen fenomenolojinin incelenmesi ve yeni felsefi problemlerin fenomenolojik keşfi.
Credits: 3
Prerequisite: PHIL. 101 or consent of the instructor

PHIL 330 / UYGULAMALI ETİK

Bioetik, çevre sorunları, yoksulluk ve küresel adalet, dinsel, etnik, ırksal ve cinsel eşitlik gibi meselelerin incelenmesi. Metafizik kavramların ve normatif etik yaklaşımların somut problemler üzerine düşünmemize nasıl aracılık ettiğini gösterilmesi.
Credits: 3

PHIL 334 / BİLİM FELSEFESİ

Bilimin amaçlarının incelenmesi. Bilimsel açıklama, teori kurma, modellerin kullanımı, hipotezlerin doğrulanması ve teorik kendiliklerin statüsü konularının bilim tarihinden alınan örnekler ışığında tartışılması. Bilimsel araştırmada ortaya çıkan felsefi soruların ele alınması. Bilimsel araştırmada yöntemin önemi.
Credits: 3
Prerequisite: PHIL. 202 or consent of the instructor

PHIL 338 / ZİHİN FELSEFESİ

Zihinsel olguların ve bu olguların fiziksel gerçeklikle ilişkilerinin irdelenmesi. Zihnin bedenle nasıl ilişkilendiği, zihnin dış dünyaya etkisinin olup olmadığı, kendi zihnimizi ve başkasının zihnini nasıl bildiğimiz, kendi zihnimize ayrıcalıklı bir erişimimiz olup olmadığı gibi zihinsel olguların yol açtığı metafiziksel ve epistemik soruların işlenmesi. Bilinç ve hakkindalik olgularının, irade ve tasarımlama yetilerinin incelenmesi.
Credits: 3
Prerequisites: PHIL.101 or consent of the instructor

PHIL 350 / FELSEFEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin içeriği açıldığı dönem belirlenecektir.
Credits: 3

PHIL 353 / FELSEFEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin içeriği açıldığı dönem belirlenecektir.
Credits: 3

PHIL 354 / FENOMENOLOJİ VE YAPISÖKÜM

Fenomenoloji konusunda Martin Heidegger?in, Yapısöküm konusunda ise Jacques Derrida?nın derinlemesine ele alınması. Fenomenolojide akımın kurucusu olan Husserl?in ve geleneği ondan devralan Heidegger?in eserlerinde yoğunlaşılması. Heidegger?in ?ölüme-doğru-varlık? olarak Dasein kavramıyla ve ?metafiziğin sona erdiği bir çağda yaşıyoruz? derken ne kastettiğinin tartışılması. Hem bir yazma hem de bir okuma kuramı (Derrida?nın tabiriyle écriture) olarak yapısöküm fikrini gelişimine odaklanma. Yapısöküm konusunda Jacques Derrida Jean-Luc Nancy?nin metinleri üzerinde çalışma.
Credits: 3

PHIL 355 / FELSEFEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin içeriği açıldığı dönem belirlenecektir.
Credits: 3

PHIL 372 / VAROLUŞÇULUK VE POLİTİKA

Varoluşçuluğun ?kişinin özgürlüğe fırlatıldığını? ifade eden sloganına odaklanma. Bu özgürlük iddialarından birinin, kişinin sıradan, anonim ve baskıcı olarak algıladığı çevresine karşı isyan etme ve bu çevreden farklı olma arzusu olduğununun tartışılması. Bu iddianın, insanı yalnızlığa ve tuhaflığa da sürükleyebileceğinin de ele alınması. Özgürlüğe atılmış olma?nın açığa çıkardığı temel meselelerin ele alınması: hayatın anlamı, kaygı, ölüm, intihar, inanç, barış, sorumluluk, yazı, kendi olmak, kişilik, politika ve eylem gibi. Sartre, Dostoyevsky, Heidegger, Camus, Kierkegaard, de Beauvoir ve Fanon gibi varoluşçulardan metinler okunması.
Credits: 3

PHIL 380 / FEMİNİZM VE HOŞNUTSUZLUKLARI : YANIT FEMİNİZMSE, SORU NE?

Çağdaş feminist teorinin temel izlekleri, meseleleri ve tartışmalarına giriş. Güncel toplumsal teorilerin ve yarattıkları sarsıcı etkinin, erken dönem feminist teorilerle karşılaştırılması. Beden, cinsellik, cinsel kimlik, kadın kategorisi ve farklılık politikalarını konu alan kavramsal tartışmaların ele alınması.
Credits: 3

PHIL 381 / FEMİNİST TEORİLER: TOPLUMSAL CİNSİYET VE KİMLİK

Güncel feminist teorilerin incelenmesi. Biyolojik ve toplumsal cinsiyet konularının yanı sıra ırksal ? etnik - ulusal kimlik, cinsel yönelim, engellilik, yaş ve din kategorilerini de kapsayan toplumsal kimlik konularını sosyal ve politik felsefe açısından ele alma. ?Kadın? kategorisinin ön planda olması gerektiğini savunan ana akım feminist teoriler ile bu kategoriyi sorgulayan queer teori arasındaki ayrımın tartışılması. Toplumsal kimlik kategorileri ile kimliğe dayalı baskıcı yapıların tarihsel ve politik olarak kesiştiğini ortaya koyan Kesişim teorisine vurgu.
Credits: 3

PHIL 382 / KADINLAR, AYRIMCILIK VE İNSAN HAKLARI

Eşitlik, hakkaniyet, adalet, kültürel görecelik, haklılık ve haklar gibi önemli kavramları incelenmesi ve netleştirilmesi. İnsan hakları açısından toplumsul cinsiyetler arası eşitliğin önemine dair temel bir anlayış geliştirilmesi. Toplumsal cinsiyetin günümüzdeki durumunu, kadınların insan haklarının güçlenmesini sağlayan uluslararası tarihsel, hukuki ve normatif gelişmeler ışığında tartışılması.
Credits: 3

PHIL 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgilendikleri özel bir konu üzerine yoğun araştırma yapmak ve yürütülen araştırma ve çalışmalar doğrultusunda tez uzunluğunda bir makale üretme olanağı sağlamaktır. Çalışma bağımsız olarak yapılır ve bölüm üyesi bir hoca rehberliğinde sürdürülür. Ders esas itibarıyla son sınıf öğrencilerine yöneliktir ve dersi veren hocanın onayıyla alınır.
Credits: 3

PHIL 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgilendikleri özel bir konu üzerine yoğun araştırma yapmak ve yürütülen araştırma ve çalışmalar doğrultusunda tez uzunluğunda bir makale üretme olanağı sağlamaktır. Çalışma bağımsız olarak yapılır ve bölüm üyesi bir hoca rehberliğinde sürdürülür. Ders esas itibarıyla son sınıf öğrencilerine yöneliktir ve dersi veren hocanın onayıyla alınır.
Credits: 1.5

PHIL 401 / TOPLUM VE SİYASET FELSEFESİ

Toplum ve siyasi kurumlarla ilgili temel kavramların incelenmesi. Kaynak dağılımı adaleti, eşitlik, egemenlik, hukuk, özgürlük ve siyasi sorumluluklar.
Credits: 3

PHIL 413 / ESTETİK

Sanatın doğası, doğruluk ve sanatta canlandırma, sanatın ahlaksal ve politik yönleri, sanat eleştirisi gibi konular.
Credits: 3

PHIL 415 / ANALİTİK FELSEFE TARİHİ

Frege, Russell, Moore, ve Wittgenstein tarafından geliştirilen analitik yöntemlerin incelenmesi. Mantıksal pozitivizm ile gündelik dil felsefesinin yükselişi ve düşüşü, Quine?ın etkisi, anlam ve gönderme, resim-dil kuramı, anlamın doğrulanabilirliği kuramı, özel dil argümanı, söz edimleri, Grice yapıları, ontolojik görecelik, radikal çeviri, anlam üzerine Davidson-Dummett tartışması ve analitik geleneğin son bulup bulmadığı meselesi.
Credits: 3

PHIL 423 / DEĞER FELSEFESİ

Değer kavramının; değerlerin karşılaştırılması, değer yargısının doğası, değerlendirme objeleri; değerlendirme biçimleri gibi açılardan çeşitli boyutları ile incelenmesi.
Credits: 3

PHIL 430 / ZİHİN VE METAFİZİK: KANT'IN ELEŞTİREL FELSEFESİNE GİDEN YOL

Leibniz'den Kant'a metafizik fikrinin gelişiminin incelenmesi. Metafiziğin temel sistem ve" zihin" fikrinin ana prensip olarak ortaya çıkışının anlaşılması. Kant'ın zihin, ruh ve empirik psikoloji konusundaki düşüncelere dair eleştirilerinin incelenmesi.
Credits: 3

PHIL 432 / TOPLUMSAL CİNSİYET VE FELSEFİ PERSPEKTİFLER

Bu dersin amacı öğrencileri çağdaş feminist kuramlar, tartışmalar ve konular ile tanıştırmaktır. Güncel sosyal teorilerin etkileri üzerine yoğunlaşan tartışmalar aracılığı ile bu teorilerin kavramları sorgulayan vurguları daha önceki akımların birleştirici tutumları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır. Kavramsal tartışmalar özellikle şu konular üzerine yoğunlaşacaktır: beden, cinsellik, cinsel kimlik, kadın kategorisi ve farklılıklar siyaseti.
Credits: 3

PHIL 436 / DİL FELSEFESİ

Dilin doğası ve yapısı ile dille bağlantılı olarak ortaya çıkan felsefi sorunların incelenmesi. İşlenecek konular arasında anlam, gönderme, söz edimleri ve günümüzün betimleyici dilbiliminin ilgili konuları sayılabilir.
Credits: 3

PHIL 440 / CİNSİYET FARKLILIĞI VE PSİKOANALİZ: IRİGARAY VE KRİSTEVA

Irigaray ve Kristeva'nın Freud ve Lacan okumaları. Psikanalizle yapılacak eleştirel bir işbirliğinin feminizmin cinsiyet farklılığı sorgulamasına katkısının incelenmesi. Feminizmin psikoanaliz sorgulaması aracılığıyla düşülmesi.
Credits: 3

PHIL 442 / FELSEFE VE EDEBİYAT

Edebiyat üzerine felsefi incelemeler. Ağırlık verilecek konular arasında anlatının mantığı, yorum kuramları ve stratejileri, kurguda temsil ve doğruluk, bilinçdışı kavramı ve bilinçdışının işlevi, edebiyat tarihinde ahlaki alanın ve kendilik kavramının doğuşu ve gelişimi, şiirsel dilin felsefi dille karşılaştırılması sayılabilir.
Credits: 3

PHIL 446 / İNSAN HAKLARI VE FELSEFE

Edebiyat üzerine felsefi incelemeler. Ağırlık verilecek konular arasında anlatının mantığı, yorum kuramları ve stratejileri, kurguda temsil ve doğruluk, bilinçdışı kavramı ve bilinçdışının işlevi, edebiyat tarihinde ahlaki alanın ve kendilik kavramının doğuşu ve gelişimi, şiirsel dilin felsefi dille karşılaştırılması sayılabilir.
Credits: 3

PHIL 450 / FELSEFEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin içeriği açıldığı dönem belirlenecektir.
Credits: 3

PHIL 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgilendikleri özel bir konu üzerine yoğun araştırma yapmak ve yürütülen araştırma ve çalışmalar doğrultusunda tez uzunluğunda bir makale üretme olanağı sağlamaktır. Çalışma bağımsız olarak yapılır ve bölüm üyesi bir hoca rehberliğinde sürdürülür. Ders esas itibarıyla son sınıf öğrencilerine yöneliktir ve dersi veren hocanın onayıyla alınır.
Credits: 3

PHIL 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgilendikleri özel bir konu üzerine yoğun araştırma yapmak ve yürütülen araştırma ve çalışmalar doğrultusunda tez uzunluğunda bir makale üretme olanağı sağlamaktır. Çalışma bağımsız olarak yapılır ve bölüm üyesi bir hoca rehberliğinde sürdürülür. Ders esas itibarıyla son sınıf öğrencilerine yöneliktir ve dersi veren hocanın onayıyla alınır.
Credits: 1.5