Ders Tanımları

LITR 101 / EDEBİ ÇALIŞMALARA GİRİŞ

Yakın okuma ve eleştirel makale yazma becerisi kazandırma, biçimsel özellikler ve anahtar terminoloji bilgisi edindirme ve karşılaştırmalı edebi çalışmalar hakkında genel bir fikir verme amacıyla roman, şiir, tiyatro gibi ana türlere giriş.
Credits: 3

LITR 109 / EDEBİYAT VE KÜLTÜR I

Antik dönem edebiyat ve kültürüne, mit, trajedi, epik ve romans gibi edebiyat türlerine odaklanan karşılaştırmalı edebiyat ve eleştirel çalışmalara giriş. Antik Yunan, Mezopotamya edebiyatı ve Roma edebiyatından seçilmiş metinlerin irdelenmesi.
Credits: 3

LITR 111 / EDEBİYAT KURAMI VE ELEŞTİRİSİNE GİRİŞ

Edebiyat çalışmalarına temel kuramsal yaklaşımlar. Farklı türlerde edebi ve kültürel metinlerin analizi ve yorumlanması için gerekli kuramsal kavramların ele alınması.
Credits: 3

LITR 201 / EDEBIYAT VE KÜLTÜR TERCÜMELERI

Edebi çeviri kuramlarının ve dil ve kültürün tarihsel etkileşiminin ele alınması.
Credits: 3

LITR 203 / DÜNYA EDEBİYATINDAN BAŞLIKLAR

Akdeniz odağında edebi arketiplerin, kültürel fenomenlerin ve kuramsal başlıkların incelenmesi.
Credits: 3

LITR 210 / EDEBİYAT VE KÜLTÜR II

Orta çağ ve erken modern çağ edebiyat ve kültürünün incelenmesi. Avrupa edebiyatı başta olmak üzere farklı geleneklerden metinlerin irdelenmesi.
Credits: 3
Prerequisite: LITR. 209 or 109 or consent of the instructor

LITR 211 / EDEBIYAT VE KÜLTÜR III

1800 yılından günümüze uzanan dünya edebiyat ve kültürünün incelenmesi. Disiplinlerarasi bir bakış açısıyla edebi metinlerin ele alınması.
Credits: 3

LITR 216 / İNGILIZ EDEBIYATI (1800'E KADAR)

İngiliz Edebiyatının 1800 yılları öncesinde önde gelen yazarlarını, temalarını ve hareketlerini ele alan bir derstir. Eserler toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendiren bir dizi eleştirel metin aracılığıyla incelenecektir.
Credits: 3

LITR 223 / MÜSLÜMAN DÜNYASINDAN GEZİ YAZILARI

Müslüman Dünyasından seyyahların Ortaçağ’dan 20. yüzyıl başına kadar farklı kültürlerle karşılaşma izlenimleri. Anılarını kaleme aldıkları yazınsal geleneğe ait özellikler ve zamanla değişen bakış açıları üzerinde durulması ve batılı gezginlerin anlatılarıyla karşılaştırma.
Credits: 3

LITR 303 / OSMANLI EDEBİYATI

15. ve erken 20. yüzyıl arasında yazılmış Osmanlı edebiyatının önde gelen edebi biçimlerin, türlerinin ve temalarının ele alınması. Ders İngilizce yapılmaktadır, fakat tüm metinler Türkçe’dir.
Credits: 3
Prerequisite: LITR. 111 or consent of the instructor

LITR 304 / MODERN TÜRK EDEBİYATI

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne modern Türk edebiyatının eleştirel incelemesi. Roman, şiir ve kısa hikayeyi kapsayan değişik türlerde öne çıkan yazarların çalışılması.
Credits: 3

LITR 316 / MODERN İNGİLİZ EDEBİYATI

Aydınlanma çağından 20. yüzyıla kadar uzanan İngiliz edebiyatının önde gelen yazarlarının, akımlarının ve temalarının ele alınması. Eserlerin toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendirilmesi ve eleştirilmesi.
Credits: 3

LITR 318 / AMERİKAN EDEBİYATI

Amerikan Edebiyatının önde gelen yazarlarını, temalarını ve hareketlerini ele alan bir derstir. Eserler toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendiren bir dizi eleştirel metin aracılığıyla incelenecektir.
Credits: 3

LITR 319 / EDEBİYATTA AZINLIKLARIN SESİ

Etnik azınlıklar tarafından yazılan farklı metinlere giriş. Bu metinlerin standart kabul edilen çoğunluk kültürü ile azınlıkların bazı tecrübeleri arasındaki zorlu alanı nasıl ifade ettiklerini inceleme. Dersin her açılışında farklı bölgeler ele alınabilir.
Credits: 3

LITR 322 / ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI

Uygulamalı çeviri ve kuramsal alt yapı çalışmaları.
Credits: 3

LITR 323 / METİN VE GÖRSEL KÜLTÜR

Metinlerle maddi ve görsel kültür arasındaki dinamiklerin incelenmesi.
Credits: 3

LITR 335 / ORTA DOĞU'YU ANLATMAK

Yakın dönemde, bölgede ya da bölge dışında kurgusal olan ve olmayan eserlerin ulus ve anlatı, yerel kimlik ve tarihsel hafıza, ben ve ötekinin temsili konularını ele alış biçimlerine eleştirel yaklaşım. Türkiye dahil belli ülkelerden eserleri kapsayan çeşitli çerçevelerin çalışılması.
Credits: 3

LITR 338 / SİNEMASAL TEMSİLLER

Geçen yüzyıla ait sosyal ve kültürel konulardaki temel tartışmalarının temsillerinde, bunlara verilen tepkilerde ve yapılan müdahalelerde türün gelenekleri, teknolojik değişimler ve alımlama şekilleri odağında sinemanın rolüne eleştirel yaklaşım. Konu ve film seçimi dersin her açılışında değişebilir.
Credits: 3

LITR 350 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON


Credits: 3

LITR 351 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON


Credits: 3

LITR 352 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON


Credits: 3

LITR 353 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON


Credits: 3

LITR 354 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON


Credits: 3

LITR 355 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON


Credits: 3

LITR 356 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON


Credits: 3

LITR 357 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON


Credits: 3

LITR 358 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON


Credits: 3

LITR 359 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON


Credits: 3

LITR 390 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA I


Credits: 3

LITR 395 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA


Credits: 1.5

LITR 421 / DÜNYA EDEBİYATINDAN BAŞLIKLAR

Dünya edebiyatının belli başlı yazarları ve dönemlerinin sosyal, tarihsel ve kültürel bağlamları içinde incelenmesi. Dil yeterliliği olan öğrenciler metinlerden en az bir tanesini yazıldığı dilde okumaları konusunda kuvvetle teşvik edileceklerdir.
Credits: 3

LITR 422 / YAZIM KURAMI VE UYGULAMASINDAN BAŞLIKLAR

Öğrencilerin yazma sürecini ve yazılı sözün gücünü daha iyi kavramalarını sağlayacak eleştirel yaklaşımları ve yaratıcı yazma uygulamalarını bir araya getirilir. Öğrenciler bir yandan çok çeşitli kuramsal konularla tanışırken bir yandan da şiirden kurmaca-dışı metinlere kadar değişik türlerde yazma çalışması yaparlar. Yazarlık, editörlük ve gazetecilik alanlarında çalışmak isteyen öğrenciler için özellikle planlanmış bir derstir.
Credits: 3

LITR 430 / FEMİNİST ANLATILAR

Edebi metinler, film, kuramsal yazılar, çoklu medya ve sözlü anlatılar ve aracılığıyla günümüz feminist düşünündeki temel fikirlerin ve müdahalelerin eleştirel analizi. Cinsiyet eleştirilerinin yerleşik kadınlık, erkeklik, kimlik ve davranış kavramlarını sorgulama biçimlerine özel dikkat.
Credits: 3

LITR 431 / GÖÇ VE ANLATI

Farklı coğrafi düzlemlerde ortaya çıkan göç türlerinin edebi metinler, filmler ve belgesellerdeki temsiline odaklanır. Sınırlar arası geçişlerde ulusal, kültürel, ırksal, dilsel ve cinsel kimlik yapılanmalarının sorgulanma, yeniden üretilme ve biçim değiştirme süreçlerini irdeler. Öğrencilerin göç alanındaki eleştirel tartışmaları yakından takip etmelerini sağlar ve göçün farklı örneklerini analiz için gerekli terminolojiyi öğretir.
Credits: 3

LITR 432 / POSTKOLONYAL KURAM VE PRATİK

Emperyalizm ve kolonyalizmin incelendiği okuma ve yazma ağırlıklı çalışma. Afrika, Güney Asya, Karayipler ve Ortadoğu?da ortaya çıkan farklı edebi metinlerin Spivak, Fanon, Said ve Ngugi?nin kuramsal yazıları ışığında incelenmesi. Postkolonyal kuramda öne çıkan ulus, dil, ırk, öznellik ve diaspora gibi temaların ele alınması.
Credits: 3

LITR 440 / AMERİKAN EDEBİYATI ÇALIŞMALARI

Amerikan edebiyatından temel bir konunun okuma ve yazma ağırlıklı olarak ele alınması. Eserlerin tarihsel ve kuramsal bağlamlarında incelenmesi.
Credits: 3

LITR 441 / MODERN AVRUPA EDEBİYATI

19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın ortalarına kadar yazılmış Avrupa edebiyatının önemli eserlerinin derinlemesine incelenmesi. I. ve II. dünya savaşı sırasında ve savaş sonrası dönemde üretilmiş farklı edebi türlerin irdelenmesi. Edebiyat ve felsefe arası ilişkileri sorgulayan, ve inançsal kriz, belirsizlik, sorumluluk, ve özgürlük gibi konuları biçimsel ve dilsel denemeler aracılığıyla ele alan eserlerin değerlendirilmesi.
Credits: 3

LITR 442 / ELEŞTiREL KURAM OKUMALARI

Eleştirel kuram alanındaki önemli konu ve isimlerle ilgili yoğun okuma ve yazma ağırlıklı çalışmalar. Okuma ve yazmaya dair bazı genel kanıları sorgulayacak ve metinsel temsil ve yorum kavramlarındaki değişmelere dikkat çekeceğiz. Derste vurgulanacak noktalar, işlenecek metinler ve başlıklar her dönem için değişiklik gösterecektir. Ön şartı taşıyan bütün öğrencilere açık olmakla birlikte bu ders Karşılaştırmalı Edebiyatta Onur Programı?nı takip eden öğrencilere zorunludur.
Credits: 3
Prerequisite: LITR. 111 or consent of the instructor

LITR 443 / KARŞILAŞTIRMALI ROMAN

18. yüzyıldaki doǧumundan 20. yüzyıldaki modernist ve postmodernist dönemlere uzanan süreçte roman, roman kuramlarına ve farklı milli geleneklere bakış. Metinler dersin her açılışında deǧişebilir.
Credits: 3

LITR 450 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

LITR 451 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

LITR 452 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

LITR 453 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

LITR 454 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

LITR 455 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

LITR 456 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

LITR 457 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

LITR 458 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

LITR 459 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

LITR 490 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA II


Credits: 3

LITR 495 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA


Credits: 1.5

LITR 499 / ONUR TEZİ SEMİNERİ

LITR 442 dersinde ortaya çıkan araştırma projesinin tamamlandığı ve sunulduğu tez semineri. Yalnızca Karşılaştırmalı Edebiyat Onur Programı?ndaki öğrencilere açıktır.
Credits: 3
Prerequisite: LITR. 442