Ders Tanımları

MAVA 102 / MEDYA VE İLETİŞİME GİRİŞ

Güncel medya sistemleri ve bu sistemleri şekillendiren tarihsel, ekonomik, siyasal ve kültürel etmenler. İnternet, radyo, televizyon, film, gazete ve gazetecilik, reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi sektörlerin işleyişleri. Medya içeriğinin izleyicilere etkileri ile ilgili kuramların ve araştırmaların incelenmesi.
Credits: 3

MAVA 104 / TEMEL TASARIM

Görsel dilin temelleri. Tasarımın ilke ve esaslarına giriş. Mesaj iletisi amacıyla çizgi, şekil, espas, doku, renk, kompozisyon ve dizinin kontrolü. Tasarımın disiplinlerarası boyuta kanalize edilmesi için stratejik egzersizler. Tasarım stüdyosu pratiği, teori, eleştiri seansları, sergi.
Credits: 4

MAVA 121 / SANAT TARİHİ VE GÖRSEL KÜLTÜRE GİRİŞ

Görsel ifadenin farklı dünya kültürlerinde ve farklı zaman dilimlerindeki incelemelerine genel bir giriş. Sanat tarihi kuramlarının sanat ve mimarlık eserlerinin analizine uygulanışını öğretmek amacıyla bazı sanat eserleriyle ilgili vaka çalışmaları kullanılacaktır. Araştırma ve akademik yazı yazma dersin anahtar unsurlarıdır.
Credits: 3

MAVA 130 / PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (JAVA)

Bu ders, Java programlama dili ile programlamaya giriş dersidir. Bu derste Java"nın yapısal programlama dili olma özelliği üzerinde durulmakta ve nesneye dayalı yönü üzerine ağırlık verilmemektedir. İkinci yönüne, sadece öğrencilerin standart Java kütüphanelerini genel işlemelerde kullanılabilecekleri kadar değinilmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler algoritmik düşünce ve yapısal programlamada sağlam bir temel edinecek ve temel, genel hesaplamalı işlemleri kolaylıkla ve etkili bir şekilde uygulayabileceklerdir.
Credits: 3

MAVA 203 / TEMEL ÇİZİM

Klasik ve çağdaş desende atölye uygulaması. Görmeyi ve eskiz yapmayı öğrenmek. Işık yanılsaması, derinlik ve dokunun kağıda aktarılması. Kompozisyon, anlatım ve soyutlama becerilerinin geliştirilmesi. Farklı malzemelerin tecrübe edilmesi.
Credits: 3

MAVA 204 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Bir sosyal grubun üyesi olarak birey ve şiddet, seyirci müdahalesi, itaat, uyum, tutumlar, önyargı ve atfetme konuları gibi konulara sosyal psikolojik bakış açısı.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 100 or consent of the instructor

MAVA 205 / TASARIMDA YARATICI DÜŞÜNME

Etkileşimli ortamlarda görsel iletişim tasarımının temellerine giriş. Bir kelimenin görsel sunumu. Arayüz tasarımının görselleştirilmesi. Bir kavram ile obje arasında bağlantı kurulması. Herhangi bir noktaya görsel kullanımı ile dikkati çekebilmek, doğrusal ve doğrusal olmayan yapılar arasındaki ilişkilerin görsel sunumu.
Credits: 3
Prerequisite: MAVA. 104 or consent of the instructor

MAVA 206 / MEDYA YAZARLIĞI

Çeşitli medya formatlarında yoğun yazma uygulamaları. Ödevler ve süreli yazma alıştırmaları aracılığı ile radyo, televizyon ve basılı medya gibi farklı mecralar için yazı çalışmaları.
Credits: 3

MAVA 207 / GÖRSEL TASARIM

Yaratıcı yazılımlar aracığıyla grafik tasarım ve görsel kurgu becerileri. Tasarımın ana kuralları ve tekniklerinin, görsel ve grafik tasarım yazılımlarının kullanımı.
Credits: 3
Prerequisite: MAVA 104 or consent of the instructor

MAVA 208 / VİDEO TEMELLERİ

Temel Kadraj ve pozlama gibi dijital video kamera becerileri ve non-lineer dijital kurgu bilgileri (montaj, parallel kurgu, geçişler, ses üzerine kesme ve değişik platformlara çıkış). Çeşitli egzersizler sonucu kisa video üretimi.
Credits: 3

MAVA 209 / TEMEL TASARIMDA İLERİ KONULAR

İki, üç ve dört boyutlu tasarımın temelleri. Kavramların görselleştirilmesinde disiplinlerarası yaklaşım. Metin ile imge, renk ile ses, form ile içerik, uyum ile kaos, zaman ile hareket. Sanatsal araştırma, kavramlaştırma, işbirliği ve sunum üzerine deneyler. Geleneksel ve yeni malzemelerin kullanımı.
Credits: 3
Prerequisite: MAVA. 104 or consent of the instructor

MAVA 210 / TEMEL FOTOĞRAF

Bulunuşundan bu yana fotoğrafın kısa tarihi. Gelenekselden dijitale fotoğrafçılığın temelleri. Doğru poz için gerekli ışık, kadraj, kompozisyon yöntem ve tekniklerinin uygulama ile birlikte ele alınması. Diyafram, obtüratör hızı ve ISO gibi temel çekim değişkenlerinin, fotoğraf makinesi, objektifler vd. teknik ekipmanlarla birlikte incelenmesi. Görme biçimleri, geçmişten bugüne fotoğraf tarihini yapan farklı fotoğrafçılar ve farklı yaklaşımlar üzerinden işlenir.
Credits: 3

MAVA 212 / ESTETİK

Estetik üzerine yapılan temsiller ve geliştirilen düşünceler alanındaki edebi ve eleştirel geleneklerin incelenmesi. Estetik kriterlerini anlamak ve değerlendirmek için çeşitli eleştiri yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması. (özellikle film, televizyon ve reklâmcılık gibi medya alanlarında)
Credits: 3

MAVA 213 / FİLM ANALİZİ

Film ve üç temel taşına giriş: hikaye, sahneye koyma ve sinematografi. Yeni metinlerin çekim, sahne ve sekans olarak analizi.
Credits: 3

MAVA 220 / İNTERAKTİF WEB TASARIMI

İnternet sunumları için kullanılan teknik ve teknolojiler. Etkileşimli web içeriği hazırlama. Web grafikleri ve animasyon tasarımı.
Credits: 3

MAVA 221 / MEDYA ENDÜSTRİLERİ VE KÜLTÜREL ÜRETİM

Güncel medya endüstrileri nasıl işler? Medya holdingleri nasıl yönetilir? Mevcut yönetim şekilleri kültürel ürünlerin üretimini nasıl etkiler? ?Eğlence sektörü? nün güncel medya estetiği ve kültür üzerine etkileri nelerdir? Film ve animasyon, televizyon ve radyo, bilgisayar oyunları, on line içerik üretimi, basın yayın sektörlerinin detaylı incelenmesi.
Credits: 3

MAVA 223 / ÇAĞDAŞ SANAT I

Güncel sanata ve güncel sanat hakkındaki eleştirel tartışmalara giriş. Galeri, müze, kamu alanları ve geleneksel olmayan sergi alanları gibi ortamlarda çalışan sanatçıların eserleri ile ilgili çalışmalar.
Credits: 3

MAVA 224 / ÇAĞDAŞ SANAT II

Çağdaş sanat üretiminin yaratıcı egzersizler ile incelenmesi. Tek tek çizimlerin, resimlerin, ya da heykellerin üretimi yerine öğrenciler bir kavramla çalışmaya başlar. Kendi seçtikleri bir medyada kavramı geliştirirler. Sanat eserinin sunumunu yerleştirme, çerçeveleme, ışıklandırma veya ses açısından ele alınır. Dönem sonu sergisi.
Credits: 3
Prerequisite: MAVA. 223 or consent of the instructor

MAVA 301 / PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Pazarlama araştırmasının firmadaki ve araştırma sürecindeki rolü uygulamalı proje bazında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, araştırma probleminin oluşturulmasını, araştırmanın tasarımını, veri toplama metodunun belirlenmesini, örneklemeyle ilgili konuları, verilerin toplanmasını ve analizini içeren araştırma sürecinin derinlemesine incelenmesini ve uygulamasını içermektedir.
Credits: 3
Prerequisite: (MKTG. 201 and MATH. 201) or consent of the instructor

MAVA 303 / REKLAM VE TANITIM

Reklam ve Tanıtım, Reklam planlanması ve değerlendirilmesi ile diğer tip tanıtım stratejilerine ve uygulamalarına odaklanır. Bütünleşik pazarlama iletişimleri, stratejik planlama, yaratıcı özet, tüketici davranışı ve iletişim süreciyle ilgili bakış açıları, yaratıcı strateji, medya planlaması ve etkililiğinin ölçülmesi incelenen konular arasındadır.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 or consent of the instructor

MAVA 305 / FİLM KURAMI

Sinema ve filme ilişkin teori ve kavramlar; film ve sinemanın dilini oluşturan (yani, ses, düzeltme, sahne düzenlemesi, sinematografi ve anlatı) formel özellikler; ve film yapımcılığı tarihi. Farklı yaklaşımların kültürel, siyasi ve sosyal bağlamlarının analizi. Film teorileri (yazar vb.), endüstrinin ekonomi politiği ve izlenen filmlerin üretim koşulları ile ilgili çalışmalar.
Credits: 3

MAVA 307 / MEDYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Medya ve iletişim alanındaki araştırma yöntemlerine-anket, deney ve içerik analizi-temel bir giriş. Literatür taraması, temel kavramların, problemlerin, sorumlulukların ve araştırma etiklerinin tanımlanması, veri analizlerindeki temel teknik ve prosedürler. Televizyon reytingleri, kamuoyu yoklamaları ve izleyici davranışlarını ölçmek için kullanılan diğer yöntemler.
Credits: 3

MAVA 309 / YENİ MEDYA İÇİN ÇİZİM

Yeni medya uygulamaları için çizim teknikleri: Vektör tabanlı çizimi tanımak, anlam ve görsel algı, tarif grafikleri, yol-gösterici görseller, simge tabanlı ilustrasyonlar, web ve mobil uygulamaları için kısıtlar, stiller.
Credits: 3

MAVA 310 / WEB PROGRAMLAMASI

HTLM'nin temel bileşenleri, HTML 5, dinamik HTML, CSS, XML?ye giriş, JavaScript programlama, ActionScripts kullanım esasları ve web sayfası tasarım ilkeleri.
Credits: 3
Prerequisite: MAVA. 220 or consent of the instructor

MAVA 311 / FİLM VE VİDEO ÜRETİMİ

Sinematik dilin estetiğine ve yapısına, kinesikleri ve hareketli imajların deneyim ve algılarına vurgu yaparak zaman eksenli görsel medyanın temel kavramlarına giriş. Ses kayıt ekipmanları ve kamera kullanımı.
Credits: 3
Pre-Requisite: MAVA.208

MAVA 312 / MEDYA ETİĞİ

İletişim ve medya sektörü ile ilgili etik kuralları, kanunlar ve politikalar. Fikir özgürlüğü, sansür, habercilik ve basın özgürlüğü, özel yaşamın korunması, fikri haklar, radyo-televizyon yayıncılığı politikaları, görsel etik, reklamcılık etiği ve çevrimiçi iletişim ile ilgili politikalar.
Credits: 3

MAVA 313 / FOTOĞRAF TARİHİ

Fotoğrafın bulunuşundan bugüne fotoğrafın tarihi. Bir belge ve sanat eseri olarak dönemin eğilimleri, olayları ve düşünceleri üzerinden ele alınarak incelenmesi. Fotoğraf tarihinin bu dönem olayları ve düşünceleri üzerinden incelenmesi. Dönemlerin sosyal, politik ve estetik eğilimleri referans alınarak fotoğrafçılığın görsel ve teknik açıdan değerlendirmesi. Ders formatı: dia gösterimi ve tartışma.
Credits: 3

MAVA 315 / KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ

Sosyolojik açıdan kültürü inceler, bu çalışma alanının temel kuramsal ve araştırmaya yönelik perspektiflerini ve ana konuların giriş sağlar. Dersin amacı, öğrencilere kültür, külltürel küreselleşme ve popüler kültür gibi konulardaki tartışmaları analitik olarak anlamayı sağlayan kuramsal ve metodolojik araçları vermektir.
Credits: 3

MAVA 316 / HALKLA İLİŞKİLER

Halkla ilişkilerin temel prensipleri. Halkla ilişkilerde planlama, strateji ve taktik geliştirme. Kamu ve medya ile ilişkilerin yönetimi; itibar yaratma, kriz yönetimi, sponsorluk, lobicilik gibi faaliyetlerin farklı boyutları ve süreçleri. Haber bülteni, konuşma v.b. hazırlanması ile ilgili uygulamalı çalışmalar.
Credits: 3

MAVA 318 / SANAT YÖNETMENLİĞİ VE YÖNETİM

Kamusal, özel ve kar gütmeyen yaratıcı endüstri sektörlerinin yönetimine giriş. Uluslar arası sanat pazarlarının ve kültür organizasyonlarının gözden geçirilmesi. Mevcut sanat eğilimlerinin ve yükselen sanat merkezlerinin anlaşılması. Sanat finansmanı, bütçelendirme, kaynak geliştirme, reklam, ağ oluşturma, uluslar arası boyutta yer alma, proje yönetimi, etik, hukuk ve eğitim.
Credits: 3

MAVA 320 / TASARIM TARİHİ

19. yüzyıldan günümüze uzanan modern tasarım tarihindeki önemli akımlar ve gelişmelerkonusuna giriş. Tasarım ile toplumsal, teknolojik, ticari ve estetik bağlamlar arasındakiilişkinin irdelenmesi. Mimarlık, iç-mimari, grafik tasarım ve ürün tasarımı alanlarından bir dizi örneğin tasarım tarihi açısından incelenmesi.
Credits: 3

MAVA 321 / 2 BOYUTLU ANİMASYON

2 boyutlu animasyonun temel kavram ve teknikleri ile çalışılması. Karakter tasarımı, bilgasayar ortamında animasyon yaratma ve stop motion gibi animasyon üretim teknikleri uygulamalı olarak işlenecektir.
Credits: 3

MAVA 323 / FOTOĞRAF ATÖLYESİ

Fotoğrafla ilgili tüm aşamalar ? proje geliştirme, çekim, görüntü işleme, sıralama ve çıktı- yaratıcılık barındırır. Dönem boyunca üzerinde çalışılan projelerle öğrenme ve hayal gücünün kullanılması ve kişisel yaratıcılığın ifade edilmesi ve geliştirilmesi desteklenir. Yaratıcı öznel ifadenin geliştirmesini sağlayacak kavramlar, süreçler ve etkilerinin görüntü üzerinden ayrıntılı değerlendirilmesini içerir. Yeni/farklı bir bakma/görme ve görüntüleme algısının geliştirilmesinin amaçlandığı bu dersle amaçlanan fotoğraf çekmek değil, nasıl fotoğraf yapılacağının öğrenilmesidir.
Credits: 3
Prerequisite: MAVA. 210 or consent of the instructor

MAVA 324 / SİNEMATOGRAFİ VE KURGU

Kamera kullanımı, ışık, ekiple çalışma, kompozisyon, ses ve görüntünün kurgulanması. Doğrusal olmayan kurgu, dijital efektler ve hareketli grafikler üzerine ileri seviye uygulamalı çalışmalar.
Credits: 3
Prerequisite: (MAVA. 311 and MAVA. 213) or consent of the instructor

MAVA 325 / GÖRSEL TASARIM STÜDYOSU

Tasarım düşünce biçim ve stratejileri geliştirebilme, yaratıcı yazılım kullanımı. Görsel kavramları, fikirleri ve bilgileri iletme ve görsel tasarım unsurları oluştururken tasarımın ilke ve yöntemlerinin doğru seçimi ve uygulanması. Grafik tasarım çözümlerinin yaratım, analiz ve değerlendirme süreçleri.
Credits: 3
Prerequisite: MAVA. 207

MAVA 326 / BELGESEL VE KURGUSAL OLMAYAN FİLM

Filmciliğin ilk zamanlarından günümüze belgesel filmlerin tarihçesinin, belgesel film üretim sürecinin ve belgesel filmciliğindeki etik sorunların incelenmesi. Dönem sonunda ekip halinde yapılacak uygulamalı belgesel projesi çalışması.
Credits: 3
Prerequisite: MAVA. 208 or consent of the instructor

MAVA 327 / TİPOGRAFİ

Tipografik yapılar, metodlar ve kavramların tanıtımı. Grafik tasarımın temel unsurlarından olan tipografinin prensiplerine giriş. Yazı karakterlerinin görsel sunumdaki rolü uygulamalı olarak çalışılacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: (MAVA. 104 and MAVA. 207) or consent of the instructor

MAVA 328 / TİPOGRAFİ ATÖLYESİ

Boyutsal tipografi, deneysel alfabe, tipografiye dayalı yerleştirmeler ve yeniden yorumlamalar gibi farklı tipografi alanlarının incelenmesi. Tipografiye dayalı çözümlerin, tipografi sanatının geniş çaplı kavramsal yaklaşımlarının gösterilmesi. Sınıf içi tartışmalar, seminerler ve sektörün önde gelen tipografi tasarımcılarıyla yapılacak atölyelerle, görece yeni sayılan tipografi sanatının hem teorik hem de uygulamaya dayalı yönlerine deneysel biçimde odaklanarak tipografinin birincil görsel eleman olduğu projelerin geliştirilmesi.
Credits: 3
Prerequisite: MAVA. 104 or consent of the instructor

MAVA 330 / AMERİKAN SİNEMASI

Amerikan sineması ve tarihi ile siyaset ve kültür arasındaki ilişkilerin tartışılması. Ders süresince seyredilen filmlerin tarihi bağlam ve film türleri açısından kısa ödevler ve film analizleri aracılığı ile incelenmesi.
Credits: 3

MAVA 331 / DÜNYA SİNEMASI

Uluslararası film yönetmenlerinin işlerinin, önemli film akımlarının ve ulusal film kültürlerinin incelenmesi. Interdisipliner bir yaklaşım ile filmlerin siyasi, kültürel ve estetik boyutlarının çalışılması.
Credits: 3

MAVA 332 / SENARYO YAZARLIĞI

Uzun metrajlı film, kısa film, televizyon programları için senaryo yazım pratiğinin geliştirilmesi için uygulamalı çalışmalar. Film tekliflerinin, tretmanlarının, özetlerinin ve senaryolarının yazımı üzerine atölye çalışmaları.
Credits: 3
Prerequisite: MAVA. 206 or consent of the instructor

MAVA 334 / CİNSİYET VE GÖRSEL KÜLTÜR

Bu ders geçmiş ve günümüz toplumlarında toplumsal cinsiyetinin görsel kültüre yaklaşımımızın şekillenmesinde ve onu yorumlamamızda nasıl önemli bir etken olduğunu inceler. Görsel kültürün toplumsal cinsiyet ile kesiştiği çeşitli konuları araştırır.
Credits: 3

MAVA 335 / AVRUPA SİNEMASI

1960'tan günümüze Avrupa sineması. Avrupa ve Amerikan Filmler ve Ulusal Sinemalar arasındaki stil ve bağlam farklılıkları. İngiliz Sosyal Gerçeklik akımı ve Fellini, Bergman, Bertolucci veAntonioni?nin Avrupa Rönesans filmleri; filmler aracılığı ile Avrupalılık kimliği.
Credits: 3

MAVA 337 / TASARIM İÇİN PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Arayüz tasarımında kullanılan, Java AWT, Swing, .NET platform benzeri soyut programlama dillerinin kullanımına giriş. Programlama kütüphanelerini kullanarak programlama yapmaya giriş. Bu derste ses, video, jest, yazı ve çizimi destekleyen donanımların kullanımı ve bu donanımlar aracılığıyla alınan verinin temel düzeyde işlenmesi üzerinde durulacaktır.
Credits: 3

MAVA 342 / ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ

Kurumlarda bireysel ve grup davranışı incelenmekte, kuruma katkıda bulunacak ve çalışma hayatının kalitesini artıracak yetkinliklerin neler olduğu tartışılmaktadır. Motivasyon, iletişim, grup dinamikleri, liderlik, yüksek performans elde etmek için kurum ve iş tasarımı, kriz yönetimi, müzakere gibi konular ele alınmaktadır.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 100 or consent of the instructor

MAVA 344 / TÜRK SANATLARI İLE TASARIM

Geleneksel sanat biçimleri ile üreterek Türk Sanatlarının incelenmesi. Türk çini, halı, tekstil, minyatür, kat?ı, tezhip sanatlarının yanı sıra folklorik ve kültürel temaların tasarım projeleri için kullanımı. Türk kültürü ve farklı bir kültür arasında bağlantı kurulması. Türk kültür mirasının disiplinlerarası araçlar ile algılanması ve yorumlanması için yenilikçi yaklaşım.
Credits: 3
Prerequisite: MAVA. 104 or consent of the instructor

MAVA 350 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

MAVA 351 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

MAVA 352 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

MAVA 353 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

MAVA 354 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

MAVA 355 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

MAVA 356 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

MAVA 357 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

MAVA 358 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

MAVA 359 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

MAVA 360 / İLETİŞİM VE BİLGİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ


Credits: 3
Prerequisite: ((SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) and (SOCI. 201 or SOCI. 202 or SOCI. 204 or SOCI. 206 or SOCI. 208)) or consent of the instructor

MAVA 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I

Öğrencinin geliştireceği bir araştırma projesi üstünde ilgili hoca denetiminde çalışması.
Credits: 3

MAVA 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Öğrencinin geliştireceği bir araştırma projesi üstünde ilgili hoca denetiminde çalışması.
Credits: 1.5

MAVA 402 / PAZARLAMA STRATEJİSİ

Stratejik pazarlama planlaması araçlarının pazarlama problemlerinin analizinde uygulanmasını firma, tüketici ve rakabet bakış açısıyla bütünsel ve dinamik bir çerçevede ele alır. Yeni pazarlara giriş ve yeni markaların oluşturulmasındaki stratejilerin yanı sıra mevcut marka sermayesinin korunması ve genişletilmesi ile ilgili stratejileri derinlemesine inceler.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 or consent of the instructor

MAVA 404 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I-II YÖNETİM, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK

Kültürel miras kavramı içine giren tüm arkeolojik ve tarihsel varlıkların korunması, yorumlanması ve bilginin iletilmesi, bu konulardaki yöntemsel yaklaşımlar ve pratik uygulamalar. Kültürel mirasta yerel ve evrensel dengeleri, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar. Ders modüller halinde işlenecektir.
Credits: 3

MAVA 405 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I-II YÖNETİM, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK

Kültürel miras kavramı içine giren tüm arkeolojik ve tarihsel varlıkların korunması, yorumlanması ve bilginin iletilmesi, bu konulardaki yöntemsel yaklaşımlar ve pratik uygulamalar. Kültürel mirasta yerel ve evrensel dengeleri, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar. Ders modüller halinde işlenecektir.
Credits: 3

MAVA 406 / İLETİŞİM VE BİLGİ SOSYOLOJİSİ

İletişimci, seyirci, içerik, etki, akış ve yayılma araştırmalarının sosyolojisi ile iletişimin sosyal süreç olarak incelenmesi. İletişim teknolojilerinin ekonomi, teknoloji, güç ve kültür ilişkilerindeki rolü.
Credits: 3

MAVA 411 / SİYASAL İLETİŞİM

Siyasal iletişim çalışmalarına giriş. Seçim kampanyalarının düzenlenişi ve yürütülüşü, reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarının siyasi partilerin iletişim kampanyalarındaki rolü, aday konuşmalarının hazırlanması süreci, haber kaynaklarının kullanımı ve haber kurumları ile ilişkilerin yürütülüşü gibi konuların kavramsal olarak incelenmesi. Medya ve siyaset arasındaki etkileşim.
Credits: 3

MAVA 412 / Video Oyun Çalışmaları

Dijital oyun çalışmalarını ele alır ve bir mecra olarak video oyunun ortaya çıkışını tarihsel olarak inceler. Oyun çalışmalarını teorik olarak araştırır, özellikle şu konulara odaklanır: video oyun teorisi, ekonomi politik ve mekan, video oyun emeği, ırk, toplumsal cinsiyet, cinsellik, tasarım ve yazılım, küreselleşme, pedagoji, direniş, estetik ve araştırma metodları.
Credits: 3

MAVA 414 / FİLM ELEŞTİRMENLİĞİ

Fillm eleştirmeninin rolü ve işlevini; film teorileri ve yaklaşımları gibi film eleştirisinin temel prensiplerini ve onun sosyal ve politik etkilerini kapsayan bir giriş dersidir. Derinlemesine bir film eleştirisi yapılması. Film üretiminin sosyo-politik etkilerinin anlaşılmasını sağlayacak olan becerilerin edinilmesi.
Credits: 3
Prerequisite: MAVA. 305 or consent of the instructor

MAVA 416 / Çocuk Kitapları

Resimli çocuk kitabı tasarım ve araştırmasına giriş. Çocuk kitapları ve etkileşimli elektronik hikaye kitaplarının eğitsel, kültürel, sosyal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi. Dil gelişimiyle ilişkili projelerin incelenmesi. Resimli kitapların işleyişinin anlaşılması. Çok dilli, çok kültürlü, deneysel, yaratıcı ve postmodern kitapların analiz edilmesi.
Credits: 3

MAVA 418 / MEDYA PLANLAMASI

Stratejik medya planlamasının pazarlama iletişimi ve reklam kampanyalarında oynadığı rolün çalışılması. İzleyici araştırmaları ve tanıtım için kullanılacak mecraların değerlendirilmesi, seçimi ve planlanması ile ilgili süreçler. Ayrıca, medya planlama sürecinde alınan kararlar ve ortaya çıkabilecek sorunların uygulamalı olarak incelenmesi.
Credits: 3

MAVA 420 / TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER

Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değiştirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık, ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacaktır.
Credits: 3

MAVA 422 / ETKİLEŞİMLİ ORTAM TASARIMININ TEMELLERİ

Etkileşimli tasarım için yaratıcı fikirlerin geliştirilmesine giriş. Etkileşimli tasarım prensipleri. Etkileşimli tasarımda kuralları bozma. Etkileşimli tasarıma ilham verebilecek geçmiş kültürlerin geliştirdiği tasarımları yeniden okuma. Yeni teknolojiler açısından tasarım analizleri. Dersin isleyişinin belirlenmesi: ödevlerin tanımı, video taslak sunumlar, birebir görüşme, toplu görüşme ve değerlendirme.
Credits: 3
Prerequisite: (MAVA. 207 and MAVA. 203 and MAVA. 210) or consent of the instructor

MAVA 423 / 3 BOYUTLU ANİMASYON

Animasyon pratiği, teorisi ve tarihine odaklanılır. 3 boyutlu bilgisayar animasyonu. Bilgisayar destekli düzenleme, 3 boyutlu animasyon araçlarıyla projeler üretme. 3 boyutlu internet animasyonu ve internet sitesi uygulamaları.
Credits: 3

MAVA 424 / OYUN TASARIMI

Video ve bilgisayar oyunlarının tasarımının temelleri. Oyun geliştirmenin pratik boyutları. Oyun tasarım sürecinin öğrenilmesi. Bilgisayar oyunlarının tarihi, oyun türleri, oyun dinamikleri ve mekanikleri.
Credits: 3

MAVA 430 / MEDYA VE KİMLİK

Kimlik, toplumsal cinsiyet, etnik köken ve ırkın medyadaki temsili, söylem, tür ve kimlik arasındaki ilişki, medya içeriği ile önyargılar ve ayrımcılık arasındaki ilişki, medya ve bilgi kaynaklarına erişimdeki eşitsizliklerin yapısal nedenleri, ve medya, iletişim ve bilgi politikaları.
Credits: 3

MAVA 432 / İLLÜSTRASYON

Desen ve illüstrasyona dair çağdaş konular: imge, birbirini izleyen görsel öyküleme, içerik. Çizim, özgün baskı ve görsel düşüncenin işlevlendirilmesi. Dijital ve geleneksel yöntemlerle üretim.
Credits: 3

MAVA 433 / YÖNETMENLİK

Film yönetmenliğinin genel ilkelerinin kavramsal olarak ve uygulamalı projeler aracılığı ile çalışılması.
Credits: 3
Prerequisite: MAVA. 311 or consent of the instructor

MAVA 434 / Etkileşimli Bilgi Tasarımı

Bilgi mimarisi ve sunumunun temelleri. Verinin bilgiye dönüşümünü. İlişki, gruplama ve hiyerarşi gibi kavramlar. Bilişsel bilgi işleme süreçleri. Farklı medyalar için ve farklı vakalar üzerinden bilgiyi şekillendirme, sunma ve görselleştirme. Tarif tasarımı, zaman serileri, konum-zaman verisi, karşılaştırma ve büyük-veri. Bilgi ile dokunma, jestler ve cihazlara dayalı etkileşim yöntemleri
Credits: 3

MAVA 440 / GÖRSEL ANLATI&HİKAYELENDİRME

Deneysel ve geleneksel görsel öykücülüğe genel bir bakış. Farklı medyalarda metin ile imge, form ile içerik arasındaki bağlantıların kurulması. Seçilmiş anlatılarda imgenin, geçişlerin, öznelliğin ve estetiğin analiz edilmesi. Görsellerin geliştirilmesi, seçilmesi ve düzenlenmesi. Hikaye anlatımı, grafik tertip, resimli taslak, ardıllık, karakter, ve biçim konularının incelenmesi
Credits: 3
Prerequisite: MAVA. 104 or consent of the instructor

MAVA 441 / İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan kaynakları yönetiminin stratejik önemi ele alınacak, iş analizi ve tasarımı, eleman cezp etme ve seçme süreci, performans yönetimi, kariyer planlama, ücret ve ödül yönetimi gibi temel insan kaynakları konularında uygulamalı tartışmalar yer alacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 100 or consent of the instructor

MAVA 443 / İLETİŞİM KAMPANYALARI

İletişim kampanyalarının mesaj, izleyici kitlesi ve değerlendirme bağlamında teorik ve uygulamalı olarak gözden geçirilmesi. Birkaç çeşit kampanyanın planlama ve değerlendirme ilkeleri. Kampanya amaçları, stratejileri ve yaratıcı taktikler; tasarım araştırması ve uygulama, kitle bölünmesi. Kampanyalara ilişkin veri kaynaklarının analizi.
Credits: 3

MAVA 444 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ

Medya ve görsel sanatlar proje üretim döngüsünde kavramsallaştırılma, planlanma ve uygulanmaya yoğunlaşarak, öğrencilerin seçtikleri bir ortamda (e.g. televizyon, video, belgesel, web, animasyon, video oyun, reklam) proje hazırlaması. Bu projenin çıktısının (e.g. video, sanat eseri, interaktif iş, enstalasyon, performans, script) teslimi ve sunumu.
Credits: 3

MAVA 445 / YENİ MEDYA VE TOPLUM

Günümüz medyasının teknolojik, siyasi ve sosyal dinamikleri. Medya ve iletişim teknolojileri ile toplum arasındaki ilişki. Yeni medya teknolojilerinin bireylerin deneyimleri ve sosyal ilişkileri üzerine etkileri. Etkileşim, yakınsama, internet ve demokrasi, gizlilik, gözetim toplumu, fikri haklar, siber kimlik gibi konuların incelenmesi.
Credits: 3
Prerequisite: MAVA. 102 or consent of the instructor

MAVA 446 / MEZUNİYET PROJESİ

Bitirme projesi dersinin temel amacı, öğrencinin mezuniyet öncesinde medya ve görsel sanatlar alanında kendi projesini seçme, başlatma, yönetme ve geliştirme becerilerini ölçmektir. Bu derde, öğrenciler medya ve görsel sanatlar alanında güncel konuların bütüncül süreçlerini tatbik eder. Kavram oluşturma, planlama ve üretim gibi geliştirme süreçlerini, her öğrenci kendi seçeceği medya (örn: televizyon, video, belgesel, internet, etkileşimli arayüz, animasyon, oyun, reklam, görsel sanatlar, sosyal medya, kurumsal kimlik) üzerinden inceler, süreçlerini belgeler, kayıt altına alır, tasarım ve fikirlerini sunar ve projeyi çalışır halde veya kavramsal prototip seviyesinde gerçekleştirir. Medya tercihine göre, danışman tarafından rapor yazmak üzere yönlendirilebilirler.
Credits: 4

MAVA 447 / KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Kullanırlılık test deneyiminin aşağıdaki adımları analiz ederek iyileştirilmesi. Kullanılabilirlik testlerinin planlanması, kişi ve kullanıcı gruplarının belirlenmesi, test materyallerinin hazırlanması, testin yürütülmesi, veri toplanması ve analizi ve tasarım kılavuzunun geliştirilmesi.
Credits: 3

MAVA 451 /


Credits: 3

MAVA 452 /


Credits: 3

MAVA 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II

Öğrencinin geliştireceği bir araştırma projesi üstünde ilgili hoca denetiminde çalışması.
Credits: 3

MAVA 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Öğrencinin geliştireceği bir araştırma projesi üstünde ilgili hoca denetiminde çalışması.
Credits: 1.5

MAVA 556 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR


Credits: 3

MAVA 557 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR


Credits: 3

MAVA 558 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR


Credits: 3

MAVA 559 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR


Credits: 3