Ders Tanımları

PSYC 100 / PSİKOLOJİ

Psikolojinin temelleri; algı, öğrenme, motivasyon, zeka, kişilik ve sosyal ilişkiler.
Credits: 3

PSYC 201 / DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE VE SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL YÖNTEMLER

Sosyal ve davranış bilimlerinde temel araştırma kavramları ve araştırmanın aşamaları; sosyal bilim felsefesi; sosyal sorunları inceleyen araştırmalar tasarlayabilmek ve araştırma sonuçlarını değerlendirebilmek için bilinmesi gereken temel yöntemler; nedensellik kavramı; geçerlik kavramı; sosyal bilimlerde ölçüm, örnekleme yöntemleri; nicel ve nitel yöntemler
Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 100 & CPAP 100

PSYC 204 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Bir sosyal grubun üyesi olarak birey ve şiddet, seyirci müdahalesi, itaat, uyum, tutumlar, önyargı ve atfetme konuları gibi konulara sosyal psikolojik bakış açısı.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC.100

PSYC 205 / ÖĞRENME VE BİLİŞİM PSİKOLOJİSİ

Davranışsal ve bilişsel bakış açılarının kuramsal yaklaşımları. Klasik ve edimsel koşullama; icgörüsel öğrenme; bilgi isleme kuramları
Credits: 3
Prerequisite: PSYC.100

PSYC 206 / YAŞAM BOYU GELİŞİM

Doğumdan yaslanmaya kadar insan gelişimi. Bilişsel, sosyal-duygusal, biyolojik ve ahlaki gelişim içerilir. Bu alanlardaki gelişime bireysel ve sosyal-etkileşimsel etkenlerin etkisi değerlendirilir.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC 100

PSYC 208 / AİLE ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE?DE AİLE

Aile, bireylerin geliştiği, yaşamlarına yön verdikleri ve birbirlerini etkiledikleri bir toplumsal kurum olarak incelenmektedir. Bu ders, öğrencilere toplum bilimcilerin aileyi nasıl kavramsallaştırdıklarını ve nasıl çalıştıklarını göstermektedir. Günümüzün aileye ilişkin önemli sorunları tartışılmaktadır. Eş arama ve bulma, cinsellik, cinsiyetler arası ilişkiler, evlilik, boşanma, ebeveynlik, aile içi şiddet ve aile hukuku gibi konular kapasanmaktadır.
Credits: 3
Prerequisite: SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103 or PSYC. 100

PSYC 210 / PSİKOLOJİDE TEMEL KONULAR

Kuramsal ve uygulamalı psikolojinin temel konuları ile ilgili kuramların ve araştırmaların incelenmesi; psikoloji dünyasında süregelmiş eleştiri ve tartışmalara yol açan konuların değerlendirilmesi.
Credits: 3
Prerequisite: CPAP 100 and PSYC 100

PSYC 220 / BEYİN VE DAVRANIŞ

Algı, motivasyon, saldırganlık, duygular, dikkat, psikopatoloji ve öğrenmede söz konusu olan beyin süreçleri.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC 100

PSYC 232 / DENEYSEL PSİKOLOJİ

Psikolojide deneysel metoda teorik ve uygulamalı giriş; hipotez geliştirme ve test etme; deney planlama, yürütme, raporlama ve değerlendirme; laboratuvar, saha ve internet-tabanlı deneyler.
Credits: 3

PSYC 301 / PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Veri toplama yöntemleri, veri analizi ve yorumlaması; t-testi, korelasyon, regresyon, varyans analizi, kovaryans analizi ve çok değişkenli varyans analizi gibi istatistiksel araçlar kullanarak veriden çıkarım yapma, deneysel yöntemlere ağırlık vererek bireysel veya grup araştırma projeleri ile araştırma uygulamaları.
Credits: 4
Prerequisite: (PSYC. 201 and (MATH. 201 or MATH. 202))

PSYC 302 / PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Psikolojik kavramların ölçülmesi; test ve ölçek geliştirme yöntemleri; test sonuçlarının irdelenmesi; standardizasyon; geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları; faktör analizi; çok boyutlu ölçekleme analizi; psikolojide yaygın olarak kullanılan ölçek ve testlerin tanıtılması; kişilik ve zeka testleri.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 100 and MATH. 202 or MATH 201

PSYC 303 / ANORMAL DAVRANIŞLAR PSİKOLOJİSİ

Anormal davranışlarınn etiyolojisini ve semptomlarının psikodinamik, fizyolojik, davranışcı, bilişsel ve hümanistik kuramlar gibi farklı perspektiflere göre incelemektedir.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC 305

PSYC 305 / KİŞİLİK KURAMLARI

Psikodinamik, sosyal öğrenme, bilişsel ve ayırıcı özellik kuramları gibi belli başlı kişilik kuramları incelenmektedir.
Credits: 3
Pre-Requisite: PSYC. 210

PSYC 306 / ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

sıra kurumsal performansının artırılması. Eleman seçme, yerleştirme, performans değerlendirme, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim faaliyetlerinin değerlendirilmesi gibi alanlarda kullanılması gereken psikolojik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ele alınır. Çalışanların sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren stres, tükenmişlik, iş-hayat dengesi konularında araştırma ve uygulamalara yer verilir. İş tatmini, kuruma bağlılık, kurumsal vatandaşlık gibi çalışanın kuruma yönelik tutumları incelenir. Liderlik, takım çalışması, motivasyon ve iletişim gibi bireyler arası etkileşim gerektiren süreçlerin etkin yönetilmesi ele alınır.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC.100

PSYC 321 / SOSYAL BİLİŞ

İnsanın benliği, amaçları, yaşadığı kültürün özellikleri, hafıza ve karar verme gibi temel bilişsel süreçlerini etkiler. Bu dersin amacı bu tür etkilerin davranış, duygu ve düşünceleri nasıl şekillendirdiğini incelemektir. Kültürün ve benliğin temel bilişsel süreçlere olan etkileri özellikle irdelenir.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC.100

PSYC 322 / GRUP PSİKOLOJİSİ

Çeşitli büyüklüklerdeki grupların dinamikleri, grup içi kişisel ilişkilerin incelenmesi. Ekip çalışması, liderlik, grup içi karar verme süreci.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC.100

PSYC 323 / PSİKOLOJİDE TARTIŞMALI KONULAR

Psikolojik süreçlere ve davranışlara etki eden bellibaşlı bazı unsurların değerlendirilmesi; genetik/biyolojik ve sosyal etmenler, bunların göreceli önemi; teori, açıklama ve uygulama için implikasyonları.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC 100

PSYC 335 / TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Tüketici davranışı hakkındaki temel teorileri ve bulguları inceleyerek bunları etkin pazarlama stratejilerinin tasarımıyla ve uygulamasıyla ilişkilendirir. Bireysel karar verme ve tüketicilerin öğrenmesi; kültür, sosyal sınıf, referans gruplar, aile ve duruma bağlı değişkenler incelenen konular arasındadır.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201

PSYC 338 / KADİN VE LİDERLİK

Toplumsal gelişim için kadınların politik, kar amaçlı ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda liderlik yapmaları teşvik edilmelidir. Bu ders, birden çok teorik bakış açısını, son yıllarda yapılan en iyi araştırmaları ve işgücü uygulamalarını inceleyerek kadınların liderlik pozisyonlarında olmalarını kolaylaştıran ve engelleyen faktörler üzerine odaklanır. Türkiye?den araştırma sonuçları, süregelen uygulamalar ve politikalar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırılacaktır. Bununla birlikte, öğrenciler kadınları güçlendirme ve yetkilendirme amacıyla oluşturulmuş projelere katılacaklardır.
Credits: 3

PSYC 342 / ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ

Kurumlarda bireysel ve grup davranışı incelenmekte, kuruma katkıda bulunacak ve çalışma hayatının kalitesini artıracak yetkinliklerin neler olduğu tartışılmaktadır. Motivasyon, iletişim, grup dinamikleri, liderlik, yüksek performans elde etmek için kurum ve iş tasarımı, kriz yönetimi, müzakere gibi konular ele alınmaktadır.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC 100

PSYC 348 / BİLİŞSEL BİLİME GİRİŞ

Bilişsel bilim zihni psikoloji, felsefe, bilgisayar bilimi, dil bilimi ve nörobilim açılarından disiplinler arası bir yaklaşım ile incelenmesi, zihnin nasıl işlediğine (örn, dikkat, öğrenme, algı, bellek, dil) dair değişik disiplinlerden kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlara odaklanılması.
Credits: 3
Prerequisites: PSYC 205

PSYC 350 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Psikolojideki güncel konuların detaylı olarak incelenmesi
Credits: 3
Prerequisite: PSYC.100

PSYC 351 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Psikolojideki güncel konuların detaylı olarak incelenmesi
Credits: 3

PSYC 352 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 205

PSYC 353 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

PSYC 354 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

PSYC 355 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

PSYC 356 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

PSYC 357 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3
Prerequisites: PSYC 100 or Concent of the Instructor

PSYC 358 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

PSYC 359 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

PSYC 372 / KLİNİK PSİKOLOJİ

Overview of theories and science of practice in clinical psychology, with particular focus on the process and specific interventions in psychotherapy as informed by different perspectives.
Credits: 3
Pre-Requisite: PSYC 305

PSYC 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I

Öğretim görevlisinin rehberliğinde ilgi duyulan bir veya birden çok konunun incelenmesi ve dönem sonunda bir araştırma önerisinin sunulması.
Credits: 3

PSYC 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Öğretim görevlisinin rehberliğinde ilgi duyulan bir veya birden çok konunun incelenmesi ve dönem sonunda bir araştırma önerisinin sunulması.
Credits: 1.5

PSYC 402 / PSİKOLOJİDE SİSTEMLER VE KURAMLAR

PSYC100 ve öğretim görevlisinin onayı
Credits: 3
Prerequisite: PSYC.100

PSYC 411 / BİLİŞSEL NÖROBİLİM

Bilişsel süreçlerin beyin tarafından nasıl desteklendiğini inceler. Beyin anatomisi ve nörobilim metotlarından başlayarak, görme, yönetimsel fonksiyonlar, öğrenme ve bellek, dikkat, duygular, düşünme ve problem çözme, sosyal biliş gibi temel konuları kapsar.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 201 and PSYC. 205

PSYC 415 / BELLEK SÜREÇLERİNİN NÖRAL TEMELLERİ

Öğrencilere belleği destekleyen temel nöral süreçleri güncel ve ses getiren araştırmaları da kapsayarak tanıtmayı amaçlar. İşlenen konular arasında işleyen bellek, belleğin bilişsel kontrolü, uzun süreli belleğe bilgi kodlama, uzun süreli bellekten bilgi geri çekimi ve de yaşlanmanın çeşitli bellek süreçlerine olan etkileri mevcuttur.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 201 and PSYC. 205

PSYC 420 / TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER

Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değiştirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık, ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacaktır.
Credits: 3

PSYC 421 / PSİKOLOJİ VE SOSYAL POLİTİKA

Sosyal politikalarda psikolojinin rolü ve psikolojik perspektiften sosyal problemlerin incelenmesi; eğitim, insan gelişimi belirleyicileri, toplumsal cinsiyet, yoksulluk, sağlık ve sapma davranışları gibi konular ele alınır.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC.100

PSYC 427 / KOŞULLANMA VE ÖĞRENME

Başlıca koşullanma ve öğrenme teorilerini detaylı bir şekilde tanıtmayı amaçlar. İşlenecek konuların bazıları alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, araçsal koşullanma, uyarıcı kontrolü, kaçınmalı koşullanma, sönümleme, ve motivasyondur. Ayrıca bu davranış süreçlerinin altında yatan nöral mekanizmalar ve deneysel paradigmaları içermektedir.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 201 and PSYC. 205

PSYC 430 / GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ

Çocuk ve gençlerdeki uyumlu ve uyumsuz davranış örüntülerinin ortaya çıkmasında rol oynayan gelişim süreçleri. Bozuklukları betimleyen bilişsel, duygusal ve güdümsel güçlükler ve bunların çocukluktaki gelişimsel temellerine dair kuram ve görgül araştırma. Uyumlu ve uyumsuz davranışların ortaya çıkmasına katkı yapan risk ve koruyucu unsurların incelenmesine yönelik bireysel farklılık yaklaşımı.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 206

PSYC 431 / İNSAN BELLEĞİ

Sözel öğrenme, bilgi işleme ve bağlantısalcı çerçevelerde araştırma ve modeller. Güncel araştırmalar ve uygulamalar incelenmektedir
Credits: 3
Prerequisite: PSYC.100

PSYC 432 / KÜLTÜR VE DAVRANIŞ

Psikolojik süreçlerin kültürel bağlamda incelenmesi; algı ve biliş gibi temel süreçlerden, benlik, insan gelişimi, aile, insanlar-arası ilişkiler ve örgütsel davranışa uzanan konular kültürel bir mercekle ele alınır.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 100 or SOCI. 100 or PSYC. 204 or SOCI. 206 or consent of the instructor

PSYC 433 / DİL PSİKOLOJİSİ

Dilin biyolojik, bilişsel, sosyal ve kültürel yönleri. Dil işleme süreçleri ve kuramları. Çocuk dil edinimi, çokdillilik, dil gelişimi sorunları.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC.100

PSYC 434 / ÇİFT VE AİLE TERAPİSİNE GİRİŞ

Sistemik aile terapisi kuramlarının ve çift ve aile terapisinde uygulamalarının derinlemesine incelenmesi. Çift ve aile terapisinde Stratejik/MRI, Davranışçı, Yapısalcı, Kuşaklararası, Yaşantısal, Çözüm odaklı ve Yazınsalcı Terapi gibi yaklaşımların tartışılması ve eleştirisi.
Credits: 3
Pre-Requisite: PSYC 303

PSYC 441 / İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan kaynakları yönetiminin stratejik önemi ele alınacak, iş analizi ve tasarımı, eleman cezp etme ve seçme süreci, performans yönetimi, kariyer planlama, ücret ve ödül yönetimi gibi temel insan kaynakları konularında uygulamalı tartışmalar yer alacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC.100

PSYC 445 / BİLİŞSEL GELİŞİM

Çocuklarda düşünce ve gelişimi. Fiziksel dünyayı kavramanın gelişimi, mantıksal düşünmenin gelişimi, zeka. Günümüzde yapılan araştırma ve uygulamalar incelenir.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC.100

PSYC 450 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Psikolojideki güncel konuların detaylı olarak incelenmesi
Credits: 3
Prerequisite: PSYC 204 and PSYC 206 or consent of the instructor

PSYC 451 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Psikolojideki güncel konuların detaylı olarak incelenmesi
Credits: 3

PSYC 452 / SOSYAL GELİŞİM

İnsanda sosyal gelişim; sosyal öğrenme, sosyal biliş, ahlaki gelişim, cinsiyet rollerinin gelişimi, olumlu sosyal davranışlar ile saldırgan davranışların gelişimi
Credits: 3

PSYC 452 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

İnsanda sosyal gelişim; sosyal öğrenme, sosyal biliş, ahlaki gelişim, cinsiyet rollerinin gelişimi, olumlu sosyal davranışlar ile saldırgan davranışların gelişimi
Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 305

PSYC 453 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Çocuklarda düşünce ve gelişimi. Fiziksel dünyayı kavramanın gelişimi, mantıksal düşünmenin gelişimi, zeka. Günümüzde yapılan araştırma ve uygulamalar incelenir.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 205

PSYC 454 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

PSYC 455 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3
Pre-Requisite: PSYC 206

PSYC 456 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

PSYC 461 / FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ

Fizyolojik psikolojiye bir giriştir. Duyu, motivasyon, öğrenme, hafıza, ve duygu gibi süreçlerin fizyolojik temellerini tanıtır. Nörolojik hastalıklar, şizofreni, afektif hastalıklar, kaygı bozuklukları, ve psikofarmakoloji işlenecek diğer konular içindedir.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 201 and PSYC. 205

PSYC 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II

PSYC 390 dersinde ortaya konulan araştırma önerisinin üzerinde öğretim görevlisinin rehberliğinde çalışma yürütülmesi ve bu çalışmanın bildiri veya yayına uygun bir araştırma makalesi haline getirilmesi
Credits: 3

PSYC 491 / ONUR PROJESİ

Genel başarı ortalaması 3.00 ya da daha yüksek olan öğrencilere, öğretim görevlisinin onayı ile açık olan bir derstir.
Credits: 3

PSYC 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA


Credits: 1.5

PSYC 501 / ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I

Açıklayıcı istatistik ve temel araştırma metodolojisi konularının gözden geçirilmesi. Deneysel yöntemler ve tek yönlü analizler, faktöriyel tasarımlar, tekrarlanan ölçümler, kovaryans analizini içeren araştırma tasarımları ve temel etkilerinin, basit etkilerinin ve etkileşim karşılaştırmalarının analizleri. Araştırma ve yayın etiği.
Credits: 3

PSYC 502 / ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II

PSYC 501 içeriğine bağlı olarak daha gelişmiş araştırma yöntemleri üzerinde durulur. Bunlar multivaryant regresyon analizleri problemlerini, nominal ve ordinal verinin multivaryant analizlerini, yapısal denklem modellerini ve uzun süreli verinin analizi için metodları içerir
Credits: 3

PSYC 503 / PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR

Bu derste, literatürdeki önemli çalışmalar ve yeni bulgular bölüm hocaları ile davetli konuşmacılar tarafından tartışılmakta, araştırma konuları ve yöntemleri irdelenmekte, düşünce alışverişi yapılmaktadır.
Credits: 3

PSYC 504 / ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Temel psikolojik ölçümlerin gözden geçirilmesi. Değerlendirme geliştirmenin tüm prosesleri, psikolojik değerlendirmenin gözlemsel, kendi yönetimini kendi yapan ve görüşme teknikleri gibi farklı metotları ve birden fazla değerlendirme yönteminden elde edilen bilgilerin biraraya getirilmesi tartıışlacaktır.Öğrenciler uygulamalarla çalışacak ve psikolojik ölçümün kültürel, etik, ve sosyal içeriğini tartışacaklar.
Credits: 3

PSYC 505 / KÜLTÜR VE BENLIK

Bu ders hem Sosyal Psikoloji hem de Gelişim Psikolojisi doktora programı dersidir. Gelişimsel bir yaklaşımla sosyo-kültürel bağlamda benliğin oluşumu ve sosyal-psikolojik-bilişsel süreçlerle ilişkisi özellikle kültürel ve kültürler arası ele alışlarla incelenir. Ardalanı bir taraftan Amerikan psikolojisinin başlangıcına, diğer taraftan sosyolojik sosyal psikolojinin sembolik etkileşim kuramlarına dayanan benlik kavramının güncel kuramsal konumu, bu dersin temel konusudur. Birey-toplum etkileşiminin anahtarını oluşturan benliğin hem evrensel kuramsal psikolojinin gelişmesindeki, hem de insanın esenliğine yönelik psikolojik uygulamalardaki yeri vurgulanır.
Credits: 3

PSYC 506 / PSİKOLOJİDE POLİTİKA VE UYGULAMALAR

Bu ders sosyal bilim ve özellikle psikolojinin politikalar için rolünü önemini inceler. Psikolojinin sorumluluğu bireyden topluma doğru gelişebilir ve insanın esenliğine yönelik sosyal politikaları etkileyebilir. Dünya ve Türkiye?den örnekler incelenir. Öğrenciler politika önerileri ve uygulamalara eğilen projeler gerçekleştirirler.
Credits: 3

PSYC 507 / İNSAN ZİHNİNİN EVRİMİ

İnsan zihninin yapısını ve süreçlerini evrimsel bir bakış açısıyla inceleyerek doğal ve toplumsal koşulların ne tür zihin yapılarını desteklediği ve dolayısı ile dil, ahlak, işbirliği ve diğerlerini algılama işlevlerinde ne tür eğilimleri belirlediği.
Credits: 3

PSYC 508 / İNSAN BELLEĞİ

Bellek kuramları, bellek süreçlerini inceleme yöntemleri, bellek ile diğer bilişsel süreçler arasındaki ilişkiler ve çağdaş bellek araştırmaları.
Credits: 3

PSYC 509 / GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ

Çocuk ve gençlerdeki uyumlu ve uyumsuz davranış örüntülerinin ortaya çıkmasında rol oynayan gelişim süreçleri. Bozuklukları betimleyen bilişsel, duygusal ve güdümsel güçlükler, ve bunların çocukluktaki gelişimsel temellerine dair kuram ve görgül araştırma. Uyumlu ve uyumsuz davranışların ortaya çıkmasına katkı yapan risk ve koruyucu unsurların incelenmesine yönelik bireysel farklılık yaklaşımı.
Credits: 3

PSYC 510 / DUYGU VE MOTİVASYON

Bu ders duygu ve motivasyon içerisinde teoriler ve araştırmaların özetini sunar. Okumalar, duygu ve motivasyonların sözsel ve sözsel olmayan iletişimdeki, karar vermedeki ve sebeplendirmedeki, sosyal fonksiyon ve psikopatolojideki rollerini inceleyeceklerdir. Mümkün oldukça öğrenciler bu başlıklarla ilgili biyolojik, bilişsel ve sosyal seviyelerde analizlere yönlendirileceklerdir.
Credits: 3

PSYC 511 / BİLİŞSEL NÖROBİLİM

Bilişsel süreçlerin beyin tarafından nasıl desteklendiğini inceler. Beyin anatomisi ve nörobilim metotlarından başlayarak, görme, yönetimsel fonksiyonlar, öğrenme ve bellek, dikkat, duygular, düşünme ve problem çözme, sosyal biliş gibi temel konuları kapsar.
Credits: 3

PSYC 512 / DİL GELİŞİMİ: KURAMLAR VE UYGULAMALAR

Çocukta bebeklikten okul çağına kadar sözlü dil becerilerini gelişiminin kuramsal olarak incelenmesi ve ölçülmesi; dil anlama ve üretme becerileri, anlatı becerileri, dilin ortaya çıkışında ve gelişiminde çevresel etkenlerin rolü
Credits: 3

PSYC 513 / ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ

Organizasyonlarda ve iş gruplarında davranışı analiz eder. Özellikle liderlik, takım çalışması, organizasyonel iletişim, motivasyon ve organizasyonel değişim ve gelişim gibi konuların en son literatür araştırmalarına odaklanır.
Credits: 3

PSYC 515 / BELLEK SÜREÇLERİNİN NÖRAL TEMELLERİ

Öğrencilere belleği destekleyen temel nöral süreçleri güncel ve ses getiren araştırmaları da kapsayarak tanıtmayı amaçlar. İşlenen konular arasında işleyen bellek, belleğin bilişsel kontrolü, uzun süreli belleğe bilgi kodlama, uzun süreli bellekten bilgi geri çekimi ve de yaşlanmanın çeşitli bellek süreçlerine olan etkileri mevcuttur.
Credits: 3

PSYC 517 / İLERİ SEVİYEDE ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

Endüstri ve örgüt psikolojisi alanındaki en yeni kuramsal yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri incelenecektir. Alanın en önemli konularından olan `kriterin tanımı?, personel kararlarının bilimsel temelleri ve örgütsel gelişim üzerine yapılmış en yeni araştırmalar ve kuramlar tartışılacaktır. Ayrıca öğrencilerin bu alanda araştırma yapma deneyimi kazanmalarını teşvik etmek için orta ölçekli bir araştırma projesi yapmaları istenecektir.
Credits: 3

PSYC 518 / İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Bu ders bilim ve İnsan kaynakları yönetimindeki IK Yönetiminin stratejik rolü, insan kaynakları planlaması, kariyer yönetimi, kadrolaşma, eğitim ve gelişim, performans artışı ve yönetimi, kompanzasyon ve ödül yönetimi, birleişk yönetim ilişkileri gibi anahtar alanlardaki en son gelişmelere odaklanır.IK yönetimi uygulamaları ve ve sosyo kültürel, ekonomik, yasal ve kurumsal içerik üzerinde durulacaktır. Örnek olaylar için teorik tartışmalar ve global ve ulusal organizasyonlardan örnekler incelenecektir.
Credits: 3

PSYC 520 / TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER

Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değiştirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık, ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacaktır.
Credits: 3

PSYC 521 / BİLİŞSEL GELİŞİM

Bu ders bilişsel gelişim ile ilgili mevcut araştırma ve teorik konuları gözden geçirecektir. Kapsanacak olan temel araştırma alanları; zihin teorisi, birleşik dikkat, dil, hafıza, rakamsal kavrama, sosyal kavrama ve değişik bilişsel gelişimin etkisidir. Sosyoduygusal gelişim ile ilgili arayüzler de incelenecektir.
Credits: 3

PSYC 523 / YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ

Ders okuma ve tartışmaları yakın ilişkilerin gelişmeleri, sürdürülebilmeleri ve bozulmaları üzerine teorik ve ampirik çalışmalara odaklanır. Çalışmalar bilişsel (ör. yorma) ve duygusal faktörlerin bireylerin iletişimine olan etkilerine ağırlık verir ve evlilik, yakın dostluk ve ebevyn-çocuk ilişkilerini kapsar. Okumların bir kısmı bu süreç ve faktörlerin boşanma, aile içi şiddet gibi pratik konuları bilgilendirici nitelikte özelliklerini inceler.
Credits: 3

PSYC 524 / SOSYAL GELİŞİM

Çocukluk döneminde sosyal gelişim; olumlu sosyal davranışlar, saldırgan davranışlar, empati, duygu düzenleme ve davranış düzenleme becerileri, bu beceriler ile davranışların gelişime etki eden içsel ve çevresel unsurların incelenmesi.
Credits: 3

PSYC 525 / UYGULAMALI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Bu derste insan gelişim biliminin kişisel, ailevi, sosyal, politik ve ekonomik sorunlara yaptığı ve yapabileceği katkılar ele alınır. Kişilerin potansiyellerini yakalayabilmeleri ve yükseltebilmeleri yolunda neler yapılabileceği konusuna odaklanılır.
Credits: 3

PSYC 526 / BİLİŞSEL MODELLER VE KURAMLAR

Bilişsel Psikolojinin tarihi, temel bilişsel süreçlere ilişkin modeller ve kuramlar ile bu kuramsal yaklaşımların dikkat, bellek, bilgi temsili, bilgi işleme ve problem çözme ile bağlantıları, insan zihninin algılanmasına dair farklı yaklaşımlar ve yöntemler.
Credits: 3

PSYC 527 / KOŞULLANMA VE ÖĞRENME

Başlıca koşullanma ve öğrenme teorilerini detaylı bir şekilde tanıtmayı amaçlar. İşlenecek konuların bazıları alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, araçsal koşullanma, uyarıcı kontrolü, kaçınmalı koşullanma, sönümleme, ve motivasyondur. Ayrıca bu davranış süreçlerinin altında yatan nöral mekanizmalar ve deneysel paradigmaları içermektedir.
Credits: 3

PSYC 528 / SOSYALLEŞTİRME

Sosyalleştirme kuram ve araştırmalarının tarihi, biyolojik yaklaşımlar içinde sosyalleştirme, yaşam uzamında aile içi ve dışı sosyalleştirme, sosyalleştirmeye kültürel yaklaşımlar, sosyalleştirmenin hedeflediği gelişim alanları.
Credits: 3

PSYC 530 / SALDIRGANLIK, ANTİSOSYAL DAVRANIŞLAR VE ŞİDDET

Antisosyal davranışlara dair kuramlar, bilişsel ve duygusal gelişim, problem çözme becerileri ile saldırganlık ilişkileri, toplumsal cinsiyet ve antisosyal davranış gelişimi, sosyal bağlam ve şiddet, önleme ve müdahale yöntemleri, sosyal politikalar.
Credits: 3

PSYC 531 / GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KURAM VE YÖNTEMLERİNDE KÜLTÜRÜN YERİ

Gelişim psikolojisi alanında günümüzde hakim olan neredeyse tüm kuram ve yöntemler, bireyselci kültürlerdeki aileler ve çocuklar çalışılarak geliştirilmiştir. Bu kuram ve yöntemlerin evrensel geçerliğinin saptanması ve evrensel geçerliği olan kuram ve yöntemlerin geliştirilmesi sistematik sorgulama ile başarılabilir. Öğrencilere kültürel faktörlerin gelişim bilimin kuram ve yöntemlerini nasıl etkileyebileceği tanıtılır. Sistematik sorgulama ve görgül bulgulara dayalı olarak gelişim kuram ve yöntemlerinin nasıl etkin bir şekilde değiştirilebileceği çalışılır.
Credits: 3

PSYC 532 / GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KİŞİ-ÇEVRE ETKİLEŞİMLERİ

Gelişim psikolojisinde genellikle çevresel özelliklerin kişi özelliklerine olan etkileri çalışılır. Fakat güncel gelişim kuramları kişi ile çevre arasındaki ilişkinin iki yönlü bir ilişki olduğu görüşünü desteklemektedir. Çevre ve kişi gelişiminin iki yönlü ilişkilerin çalışılmasının kuramsal ve uygulamalı açıdan önemi açıklanır. Daha sonra, bu yaklaşımın uygulanabilmesi için gerekli veri ve yöntemler örnekler çalışılarak tanıtılır.
Credits: 3

PSYC 541 / İLERİ ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ: KURAMLAR, YÖNTEMLER VE UYGULAMALA

Endüstri ve örgüt psikolojisi alanındaki en yeni kuramsal yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri incelenecektir. Alanın en önemli konularından olan `kriterin tanımı?, personel kararlarının bilimsel temelleri ve örgütsel gelişim üzerine yapılmış en yeni araştırmalar ve kuramlar tartışılacaktır. Ayrıca öğrencilerin bu alanda araştırma yapma deneyimi
Credits: 3

PSYC 542 / İLERİ SOSYAL PSİKOLOJİ

Sosyal psikoloji alanında klasikleşmiş teori ve modeller yanında güncel yaklaşımlar ve araştırma konularının da incelendiği genel giriş dersi. Bu dersin bir başka amacı öğrencilere sosyal psikoloji alanında en yaygın kullanılan metodlardan seçmeler sunmaktır.
Credits: 3

PSYC 545 / UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ

Sosyal Psikoloji kuram ve araştırma metotlarının eğitim, çevre, medya, sağlık, topluluk gibi farklı alanlarda uygulamaları. Kuram-metod-uygulama dinamikleri.
Credits: 3

PSYC 546 / İLERİ SEVİYEDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Örgütsel davranış kuramları ve belli başlı konularından olan liderlik, takım çalışması, iletişim, tutumlar ve örgütsel değişim konularında yazılmış klasikleşmiş kuramlar, yeni teoriler, araştırmalar ve uygulamadan örnekler ele alınacaktır.
Credits: 3

PSYC 550 / NİCELİKSEL PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA SEÇİLMİŞ KONULAR

Psikolojide niceliksel araştırmalarda sıklıkla karşılaşılan birkaç problem vardır: boylamsal verilerin modellenmesi, farklı kaynaklardan toplanan verilerin ele alınması, farklı kümeleme düzeylerindeki çevre özelliklerini yansıtan verilerin kullanılması, sırasal verilerin modellenmesi, ve eksik verilerin modellemeye olan etkisi. Bu ileri konulara getirilen güncel çözümler tanıtılır. Bu çözümleri uygulayan yazılımlar yardımıyla uygulamalı problemler çözülür.
Credits: 3

PSYC 551 / SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR

Bu derste sosyal psikoloji alanında son günlerde araştırmacıları meşgul eden en güncel konulardan seçmeler sunulacaktır. Eğitim, sağlık, politika ve tüketim bağlamlarında öne çıkan konulara sosyal-psikolojik yaklaşımlar farklı dönemlerde ele alınacaktır. Öğrenciler, ilgi duydukları bir konu üzerinde proje geliştireceklerdir.
Credits: 3

PSYC 552 / PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR

Sosyal psikoloji alanında klasikleşmiş teori ve modeller yanında güncel yaklaşımlar ve araştırma konularının da incelendiği genel giriş dersi. Bu dersin bir başka amacı öğrencilere sosyal psikoloji alanında en yaygın kullanılan metodlardan seçmeler sunmaktır.
Credits: 3

PSYC 553 / PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

PSYC 554 / PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

PSYC 556 /


Credits: 3

PSYC 557 / PSIKOLOJIDE SEÇILMIS KONULAR


Credits: 3

PSYC 558 /


Credits: 3

PSYC 559 /


Credits: 3

PSYC 561 / FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ

Fizyolojik psikolojiye bir giriştir. Duyu, motivasyon, öğrenme, hafıza, ve duygu gibi süreçlerin fizyolojik temellerini tanıtır. Nörolojik hastalıklar, şizofreni, afektif hastalıklar, kaygı bozuklukları, ve psikofarmakoloji işlenecek diğer konular içindedir.
Credits: 3

PSYC 566 / KÜLTÜRÜN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ETKİLERİ

İnsan kaynakları uygulamalarındaki en yeni uygulama trendleri, bunların global iş kültürü ve yerel kültürden nasıl etkilendikleri incelenecek, kurumlardan davet edilecek konu uzmanlarıyla teoriyle pratik arasındaki farklar ortaya konulacaktır. Ayrıca insan kaynakları alanında yapılacak araştırmalarda izlenmesi gereken yöntemler ele alınacak ve araştırma projesi uygulaması yapılacaktır.
Credits: 3

PSYC 567 / TUTUMLAR VE İKNA EDİCİ İLETİŞİM

Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değişitirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Bu dersi alan öğrenciler tutumlar, kamuoyu, ikna edici iletişim konularında kullanılan araştırma metod ve tekniklerine hakim olup, kendi ilgi alanları doğrultusunda araştırma tecrübesi kazanacaklardır. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık, ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacaktır.
Credits: 3

PSYC 570 / PSİKOLOJİDE POLİTİKA VE UYGULAMALAR

Bu ders sosyal bilim ve özellikle psikolojinin politikalar için rolünü önemini inceler. Psikolojinin sorumluluğu bireyden topluma doğru gelişebilir ve insanın esenliğine yönelik sosyal politikaları etkileyebilir. Dünya ve Türkiye?den örnekler incelenir. Öğrenciler politika önerileri ve uygulamalara eğilen projeler gerçekleştirirler.
Credits: 3

PSYC 572 / SAĞLIK PSİKOLOJİSİNDE SOSYAL-PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR

Sağlık ile ilgili davranış ve süreçlere sosyal-psikolojik yaklaşımların ele alındığı bu derste bireylerin sağlık ve hastalık hakkındaki inançları, alışkanlıkları, ve bu inanç ve alışkanlıkların sağlıkla ilgili seçim ve davranışlarını nasıl etkiledikleri incelenir. Sosyal-psikolojik modellerden hareketle sağlık davranışlarının değiştirilmesinde kullanılabilecek stratejiler ele alınır. Program geliştirme ve değerlendirme uygulamaları yapılır.
Credits: 3

PSYC 584 / KÜLTÜRLERARASI ARAŞTIRMALARDA KURAM VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Kültürlerarası araştırmaların epistemolojisinin tartışılmasıyla başlayacak tartışmalar, farklı kuramsal yaklaşımları benimsemiş araştırmaların deseni ve veri analizi ile devam edecektir. Yazındaki en son örneklerden bahsedilecek, özellikle çok katmanlı araştırma desenleri üzerinde durulacaktır.
Credits: 3

PSYC 590 / SEMİNER

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.
Credits: 0

PSYC 595 / TEZ

Bir danışman denetiminde araştırma tez çalışması.
Credits: 0

PSYC 600 / İLERİ ARAŞTIRMA SEMİNERİ

Doktora öğrencilerine, tez süreçlerinde rehberlik edecek en yeni, güncel ve ileri araştırma kuram ve yöntemlerini tartışabilecekleri fakülte üyeleri, diğer öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından yapılan sunum ve seminerler.
Credits: 3

PSYC 605 / BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE YAŞLANMA

Yaşlanma ile gelen bilişsel değişimler, doğrudan yaşlanma etkisi ve yaşlanmanın dolaylı sonuçları, hatırlama sorunları, problem çözme ve karar verme süreçleri, dikkat.
Credits: 3

PSYC 608 / OTOBİYOGRAFİK BELLEK KONUSUNDA OKUMA VE ARAŞTIRMA

Otobiyografik bellek araştırmalarının geçmişi, kuramsal yaklaşımlar ile araştırmaların incelenmesi ve laboratuar araştırmalarına katılım.
Credits: 3

PSYC 611 / STRES PSİKOLOJİSİ

Bu ders stres tepkisini fizyolojik, endokrinolojik ve psikolojik düzeylerde inceler. Teorik ve ampirik çalışmalar stres, stresle başa çıkma ve sosyal destek gibi faktörleri iş ve aile ortamlarında yaşanan zorluklar kapsamında inceler. Dersin ve okumaların bir kısmı stresle başa çıkma tekniklerinin tanıtımı ve etkinliklerini değerlendirici nitelikte olacaktır.
Credits: 3

PSYC 614 / DİL VE DÜŞÜNCE İLİŞKİLERİ

Dil sisteminin diğer düşünce sistemleri ile ilişkisi; dilin algı ve bellek üzerinde etkisi, dillerarası karşılaştırmalar, dil kullanımında bilişsel gelişimin etkisi
Credits: 3

PSYC 616 / DİLİN KULLANIMININ GELİŞİMİ

Dilin sözlü anlatı metin oluşturmada rolü; akranlar arası iletişimde dil kullanımları; görsel bakış açısı algısı; bilişsel ve sosyal gelişimin dil kullanımında rolü
Credits: 3

PSYC 617 / DEĞİŞEN AİLE YAPI VE DİNAMİKLERİ

Sosyal sistem olarak aile, değişen dünyada aile: boşanma, tek ebeveynli aileler, evlatlık alan aileler vb., değişen Türk aile yapısı ve dinamikleri, kentsel-kırsal alanda aile, toplumsal cinsiyet rolleri, Türk göçmen aileleri.
Credits: 3

PSYC 630 / ARAŞTIRMA UYGULAMALARI

Öğrencilere araştırmaların farklı aşamalarında sıklıkla karşılaşılan problemler ve bu problemlerin çözüm alternatifleri tanıtılır. Daha sonra öğrenciler yürütülmekte olan bir araştırma projesinde süpervizyon altında problem çözmeye yönlendirilirler. Problemlerin ve çözümlerin belgelendirilmesi ve bu çözümlerin uygulanması konusunda deneyim kazanırlar.
Credits: 3

PSYC 635 / DAVRANIŞSAL GENETİĞE GİRİŞ

Davranışsal genetik, kişisel özellikleri çevre ve genetik unsurların bir arada belirlediğini ve genetik unsurlar belirlenmeden çevresel unsurların geçerli bir şekilde belirlenmesinin imkansız olduğu önerir. Öğrencilere bu kuramsal bakış açısı tanıtılır. Genetik özelliklerin belirlenmesi için gerekli olan yöntemler ve veriler tanıtılır. Güncel davranışsal genetik araştırmaları ve bulguları tartışılır, ve basit uygulamalar yapılır.
Credits: 3

PSYC 664 / SOSYAL BİLİŞ

Bu derste kişilerin kendilerini, başka kişileri ve grupları nasıl algıladıklarına dair sosyal bilişsel teoriler ele alınır. Bilgi işlemeye etki eden faktörler, duyguların ve hafızanın rolü, karar verme süreçlerinde ortaya çıkan yanılgı ve hatalar, benlik algısının gelişimi gibi konular derinlemesine incelenir.
Credits: 3

PSYC 695 / DOKTORA TEZİ


Credits: 0