Ders Tanımları

SOCI 100 / SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Toplum bilimiyle ilgili temel kavramlar, yöntemler ve yaklaşımlara giriş. Sosyal, kültürel ve politik sistemler ve yapılar ve sosyal çatışma ve sosyal kurumlar üzerinde durur. Tartışılacak konu başlıkları arasında, aile, eğitim, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite, toplumsal sınıf, ekonomi, örgütler, sosyal gruplar, yaşlanma ve kuşaklar yer alır.
Credits: 3

SOCI 201 / DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE VE SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL YÖNTEMLER

Sosyal bilimlerde temel araştırma kavramları ve araştırmanın aşamaları; sosyal bilim felsefesi; nedensellik kavramı; sosyal sorunları inceleyen araştırmalar tasarlayabilmek ve araştırma sonuçlarını değerlendirebilmek için bilinmesi gereken temel yöntemler; geçerlik kavramı; sosyal bilimlerde ölçüm, örnekleme yöntemleri; nicel ve nitel yöntemler.
Credits: 3
Prerequisite: SOCI. 100 or SOCI.101 or SOCI. 102 or SOCI. 103

SOCI 202 / SOSYAL ANTROPOLOJİ

Kültür ve kültürel değişim kavramlarını ele alır. Sosyal antropolojinin farklı kültürleri anlamak açısından önemini tartışır. Sosyal antropolojinin belli başlı konularından aile, akrabalık, toplumsal cinsiyet, ırk, dil, ekonomi, din, küreselleşme ve sağlık ve hastalık alanlarına odaklanır.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 204 / KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ

Kültür kavramının tarihsel dönüşümünü ve kültür araştırmalarındaki çeşitli teorik ve kavramsal yaklaşımları ele alır. Hem kültürün toplumsal olarak üretimi ve yeniden üretimini, hem de toplumsal eşitsizliklerin kültürel temellerini inceler.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 205 / TOPLUMSAL SORUNLAR

Modern toplumların günümğzde karşılaştığı toplumsal sorunları sosyolojik açıdan eleştirel bir bakışla inceler. Toplumsal sorunların neden ve sonuçları, farklı toplumların bu sorunlara yaklaşımı ve sosyal politika önerileri dersin temaları arasındadır. İşlenecek konulara örnek olarak suç, ırkçılık, yoksulluk, küresel eşitsizlik, çevre sorunları ve savaşlar verilebilir.
Credits: 3

SOCI 207 / DUYGULAR SOSYOLOJİSİ

Duyguların toplumsal faktörlerden ne şekilde etkilendiklerini, nasıl öğrenildiklerini, ne şekilde düzenlendiklerini ve toplumsal örüntülerini ele alır. Duyguların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayatta değişen rolleri üzerine olan tartışmaları eleştirel şekilde tartışır.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 208 / AİLE ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE'DE AİLE

Aile, bireylerin geliştiği, yaşamlarına yön verdikleri ve birbirlerini etkiledikleri bir toplumsal kurum olarak incelenmektedir. Bu ders, öğrencilere toplum bilimcilerin aileyi nasıl kavramsallaştırdıklarını ve nasıl çalıştıklarını göstermektedir. Günümüzün aileye ilişkin önemli sorunları tartışılmaktadır. Eş arama ve bulma, cinsellik, cinsiyetler arası ilişkiler, evlilik, boşanma, ebeveynlik, aile içi şiddet ve aile hukuku gibi konular kapasanmaktadır.
Credits: 3
Prerequisite: SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103 or PSYC. 100

SOCI 210 / GENÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMLERİNİN EMEK TARİHİ

1826’da Yeniçerilerin yok edilmesi ile 1950’de Tek Parti Döneminin sona ermesi arasındakş dönem. Emek tarihine ilişkin farklı teorik yaklaşımlar, zanaatkarların Sanayi Devrimi’ni deneyimlemesi, sanayide bir iş gücünün oluşumu, işçiler arasında etnik ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımlar, devlet-emek ilişkileri, emek göçü örüntüleri.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 211 / TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ

Bu ders toplumsal cinsiyeti sosyal hayatın önemli bir düzenleme ilkesi olarak inceler. Özellikle, sosyal olarak toplumsal cinsiyet kimliklerinin nasıl oluşturulduğunu ve toplumsal cinsiyetin etnik köken, milliyetçilik, sosyal sınıf, cinsellik, yaş ve diğer kimlik ve sosyal eşitsizliklerle nasıl kesiştiğini inceler. Ayrıca, aile, eğitim sistemi, medya, politika, ekonomi ve dinin toplumsal cinsiyet kimlikleri ve eşitsizlik üzerine etkisini araştırır.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 212 / SOSYAL TABAKALAŞMA

Sosyo-ekonomik sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnik yapıya dayalı eşitsizlikler; sosyal tabakalaşma konusundaki tarihsel ve güncel tartışmalar; farklı tabakalaşma çeşitlerinin anlaşılması ve kavramlaştırılması için yaklaşımlar. Okumalar aynı zamanda çatışma ve direniş; toplumdaki farklı grupların eşitsizlikle başa çıkma yöntemleri konularına da odaklanır.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 220 / SOSYAL DEĞİŞİM VE GELİŞME

Batı’nın yükselişi, sömürgecilik, Üçüncü Dünya’nın ortaya çıkışı, kalkınma projesinin tarihi ve küreselleşme gibi olgular dahil olmak üzere, çağdaş dünyayı şekillendiren büyük ölçekli toplumsal dönüşümleri ele alır. Ülkeler arasındaki eşitsizlikler ile ülkeler içinde kadınlar ve erkekler arasındaki, bölgesel, sınıfsal ve etnik eşitsizlikleri inceler.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 301 / SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ampirik sosyolojik araştırmalarda kullanılan ileri yöntemler ele alınır. Sosyolojik araştırmanın tüm aşamaları (kavramlaştırma, hipotez oluşturma, araştırma tasarımı, örneklem tasarımı, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi, istatistiksel bulguların değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanması) kapsanır. Öğrenciler derste kendi araştırma projelerini yapıp, sözlü ve yazılı olarak sunar.
Credits: 4
Prerequisite: (SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) and SOCI. 201 and MATH. 202

SOCI 302 / ÖRGÜTLER SOSYOLOJİSİ

Modern örgütlerin ve bürokrasilerin gelişmesi ve bürokratik modelden sapmalar üzerinde durur. Özellikle iş örgütleri üzerine odaklanır. Ayrıca çalışma sosyolojisinin temel konularını ele alır. Sanayi ve hizmet sektörlerinde emek denetimi, emek süreci ve toplumsal cinsiyet ilişkileri ile istihdam yapısının dönüşümünü tartışır.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 303 / KLASİK SOSYAL TEORİ

Marx, Durkheim, Weber ve Simmel gibi klasik sosyoloji kuramcılarının eserlerini ele alır. 20. yüzyılda klasik teorilerin üzerine inşa edilen teorik yaklaşımları (yapısal işlevselcilik gibi) tartışır. Ayrıca, feminism, post-kolonyalizm ve post-yapısalcılık gibi klasik sosyoloji teorilerine yönelik çağdaş eleştirel yaklaşımları irdeler.
Credits: 3

SOCI 304 / Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi

Sağlık ve hastalık konularını etkileyen toplumsal, iktisadi, kültürel ve politik etmenleri ele alır. Bireysel hastalık deneyimleri ve anlatıları, sağlık ve hastalığın hastane ve kurumlar tarafından kavramsallaştırılması ve sağlık sisteminin ekonomi politiği üzerinde durur. Tıbbi bilginin üretimine, hasta-doktor ilişkilerine, sağlıkta ve sağlık sistemindeki eşitsizliklere ve sağlık odaklı toplumsal hareketlere odaklanır.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 305 / GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYOLOJİSİ

Toplumu tabandan tavana giden bir yönelimle inceleyen mikro sosyolojik perspektiflere odaklanır. Sorgulanmadan kabul edilen ve kişisel olduğu varsayılan deneyimleri inceler ve toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite ve sınıf gibi daha kapsamlı toplumsal süreçlerin mikro süreçlerle olan ilişkisini ele alır.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 309 / EKONOMİK SOSYOLOJİ

Ekonomik eylemin içinde oluştuğu sosyal ilişkiler ve yapılar üzerinde durur. Piyasa değişiminin temelini oluşturan sosyal ağlar ve kurumlar ile modern piyasa ekonomisi öncesi ekonomik kurumlar üzerine odaklanır. Ekonominin devlet tarafından düzenlenme yöntemleri, yolsuzluk, hile ve sahtekarlık eylemleri ve bu eylemleri engellemeye yönelik toplumsal ve ekonomik kurumları ele alır.
Credits: 3
Prerequisite: (SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) or consent of the instructor

SOCI 310 /


Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 311 / EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Eğitim sistemi ile mevcut toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretimi arasındaki ilişkiyi inceler. Sosyal hareketlilik, tabakalaşma ve toplumsal yeniden üretim ile eğitim arasındaki bağlantılara odaklanır. Sosyal sermaye, meslek olarak eğitimcilik, okul terk, mesleki eğitim ve yüksek öğretim ele alınan konular arasındadır. Etnisite, sınıf ve toplumsal cinsiyet dinamiklerinin eğitim ile etkileşimini ele alır.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 312 / ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİ

Eleştirel teori, yeni işlevselci teori, yapılar ve eyleyicilik üzerine yaklaşımlar, mikro sosyolojik yaklaşımlar, post-modern teori ve post yapısalcı teori üzerinde durur. Post-kolonyal ve feminist teoriler ışığında kimlik politikaları ve farklılıkları tartışır..
Credits: 3
SOCI. 100 and SOCI. 303 or consent of the instructor

SOCI 313 / KARŞILAŞTIRMALI AÇIDAN TÜRKİYE TOPLUMU

Türkiye’nin toplumsal yapısının 1920’lerden itibaren başka toplumlarla karşılaştırılması. Ele alınacak konular arasında şunlar yer almaktadır: Anayasal yapılar, sivil toplumun gelişmesi, ekonomik politikalar ve bunların kır-kent farklılıklarına etkileri, uluslararası kalkınmadaki eğilimlerin gelir dağılımı ve çevre üzerine etkileri, İstanbul’un küresel şehir olması, ekonomik, siyasi ve sosyal haklar açısından toplumsal cinsiyet ve etnisite.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 314 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ

Uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı düzeylere değinen ve çok farklı disiplinlerin içinden bakan bir çerçevede inceler. Bölgesel, ulusal ve ulus-üstü örgütlenmeler temelinde devletler, pazarlar, firmalar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi irdeler. Ayrıca şu konulara odaklanır: küresel ticaret, üretim, finans, uluslararası örgütlerin bilgi yapıları ve ilişkileri, uluslararası şirketler, bölgesel entegrasyonlar, Kuzey-Güney ilişkisi, kalkınma ve küresel yoksulluk.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 315 / KENT SOSYOLOJİSİ

Kent kuramlarına ve kentleşme tarihine odaklanır. Kentlerde yaşanan dönüşümler, küreselleşmenin etkileri de göz önüne alınarak irdelenir. Kentsel dönüşüm süreçleri, kent yoksulluğu, mekânsal ayrışma ve kent hareketleri üzerinde durur. Türkiye’den ve farklı coğrafyalarından örnek vakalar tartışılır.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 320 / ÇEVRE SOSYOLOJİSİ

Çevre sorunlarının tanımlanmasını şekillendiren kültürel, iktisadi ve politik söylemleri irdeler. Günümüzde var olan ekolojik konuların temellerini, küreselleşme süreçlerini de inceleyerek ele alır. Çevre hukuku ve çevre hareketleri üzerinde durur.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 321 / TOPLUMSAL HAREKETLER

Toplumsal hareketlerin sosyolojik dinamiklerine tarihsel ve karsılaştırmalı olarak bakar. Toplumsal hareketlerin ortaya çıkısını, amaçlarını, gelişimini ve devamını açıklamaya çalışan temel kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde bunları etkileyen sosyal, politik, ekonomik, ideolojik, kurumsal ve kültürel öğeleri ve toplumsal hareketlerin siyasal ve toplumsal değişim üzerindeki etkilerini tarihsel ve güncel örnek olay incelemeleri üzerinden irdeler.
Credits: 3

SOCI 326 / TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET

Bu dersin amacı siyasi, sosyal ve ekonomik süreçleri toplumsal cinsiyet açısından incelemektir. Derste siyaset ve ekonomi politiğin farklı meseleleri, kadınlar ve erkeklerin gündelik hayatlarında var olan çeşitli eşitsizlikler açısından ele alınmaktadır. Ders süresince ulus-devlet oluşumu, yurttaşlık, emek ve kalkınma üzerine sorular tartışmaya açılacaktır.
Credits: 3

SOCI 340 / SUÇ VE SAPMA SOSYOLOJİSİ

Suç ve sapma olgularının sosyolojik olarak araştırılmasına giriş niteliğindedir. Ders, suç ve sapma üzerine geliştirilmiş ve yagın olarak kullanılan sosyolojik kuramları, günümüz toplumlarında sapma üzerine yapılan araştırmaları ve kriminal şiddet, yasadışı uyuşturucular ve ruh ve sinir hastalıkları gibi kuralların konması, uygulanması ve ihlali ile ilgili konuları inceler.
Credits: 3
Prerequisite: SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 350 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.
Credits: 3

SOCI 351 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.
Credits: 3
Prerequisite: SOCI. 100

SOCI 352 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.
Credits: 3

SOCI 354 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.
Credits: 3

SOCI 357 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.
Credits: 3

SOCI 358 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR


Credits: 3

SOCI 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I

Bir eğitmenin gözetiminde, bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Dönem sonunda araştırma taslağının sunumu.
Credits: 3

SOCI 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Bir eğitmenin gözetiminde, bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Dönem sonunda araştırma taslağının sunumu.
Credits: 1.5

SOCI 402 / İLETİŞİM VE BİLGİ SOSYOLOJİSİ

İletişimci, seyirci, içerik, etki, akış ve yayılma araştırmalarının sosyolojisi ile iletişimin sosyal süreç olarak incelenmesi. İletişim teknolojilerinin ekonomi, teknoloji, güç ve kültür ilişkilerindeki rolü.
Credits: 3
Prerequisite: ((SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) and (SOCI. 201 or SOCI. 202 or SOCI. 204 or SOCI. 206 or SOCI. 208)) or consent of the instructor

SOCI 403 / BEDEN SOSYOLOJİSİ

Bedeni biyolojik bir olgu olarak ele almak yerine, onun toplumsal güçler tarafından şekillendiriliş süreçlerine odaklanır. Ele alınacak konular arasında şunlar yer alır: Bedenin sosyal inşası, bu sosyal inşanın bedenin deneyimlenme şekli üzerine etkileri ve beden ile tüketim kültürü, teknolojik gelişmeler ve sağlık sistemindeki değişiklikler arasındaki ilişkiler. Bu gelişmelerin yaşlanan, sakatlanmış, cinselleştirilmiş ve ırksallaştırılmış bedenler üzerindeki etkileri irdelenir.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 404 / SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL YÖNTEMLER

Sosyal bilimlerde kullanılan niteliksel araştırma yöntemlerinin incelenmesi. Özellikle, katılımcı gözlem, mülakat teknikleri, not tutma, toplanan bilgilerin etnografik belgelere dönüştürülmesi. Derste öğrenilen yöntemler ışığında bir araştırma projesi kurgulanması ve yapılması. Niteliksel araştırma yöntemlerinin teorik ve etik boyutları.
Credits: 3
Prerequisite: ((SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) and (SOCI. 201 or SOCI. 202 or SOCI. 204 or SOCI. 206 or SOCI. 208)) or consent of the instructor

SOCI 405 / Bilim, Teknoloji ve Toplum

Bilim ve teknoloji üzerindeki çalışmaların temel kavram ve tartışmalarına giriş. Bilim ve teknolojinin toplumu, toplumun da bilim ve teknolojiyi karşılıklı olarak şekillendirmesi üzerine eğilir. Toplumsal ve beşeri bilimler kaynaklı disiplinler arası çalışmalardan yola çıkarak felsefi (bilim ve teknolojiyi nasıl tanımlayabiliriz?), sosyolojik (bilim ve teknoloji, toplumsal cinsiyet ve ırk gibi kavramlarla nasıl bir ilişki içindedir?), tarihsel (bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimi bugünkü durumlarını nasıl etkiler? Geçmişteki tartışmaların önemi nedir?) ve politik (iktidar, bilim ve teknolojinin pratiğini nasıl etkiler? Bilim ve teknoloji demokratik olarak nasıl kontrol edilmelidir?) sorular üzerinde durur.
Credits: 3
Prerequisite: (SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) or consent of the instructor

SOCI 406 / ASYA'DA EKONOMİ, TOPLUM VE SİYASET

Asya'nın belli başlı ülkelerinde on dokuzuncu yüzyıldan günümüze değin yaşanan ekonomik, toplumsal ve siyasal değişimlerin karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektifle incelenmesi. Kapitalizm, modernleşme, sömürgecilik, milliyetçilik, sosyalizm, kalkınmacılık ve neoliberalizm temalarının Çin, Hindistan, Japonya, (Kuzey ve Güney) Kore ve diğer ülke deneyimlerine referansla tartışılması.
Credits: 3
Prerequisite: SOCI 100 or HIST 103 or Consent of the Instructor

SOCI 407 /


Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 409 /


Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 410 / İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM

Marksizm, Faşizm, Liberalizm ve Sosyal Demokrasi gibi ideolojileri inceler. Aynı zamanda Avrupalı ve Avrupalı olmayan ülkelerdeki milliyetçilikleri karşılaştırır.
Credits: 3

SOCI 411 / GÖÇ SOSYOLOJİSİ

Göçün temel sosyolojik boyutlarının sunulması ve tartışılması. Göçün nedenleri, göçmen tipolojileri, uluslararası göç teorileri ve göç hareketlerinin sosyo-ekonomik sonuçlarının ele alınması. Göç sosyolojisi ile yakından alakalı ırk, sınıf, etnisite, toplumsal cinsiyet, diyaspora oluşumu, ulusaşırılık, kimlik ve aidiyet, entegrasyon ve sosyal dışlanma gibi kavramların analiz edilmesi.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 412 / VİDEO OYUN ÇALIŞMALARI

Dijital oyun çalışmalarını ele alır ve bir mecra olarak video oyunun ortaya çıkışını tarihsel olarak inceler. Oyun çalışmalarını teorik olarak araştırır, özellikle şu konulara odaklanır: video oyun teorisi, ekonomi politik ve mekan, video oyun emeği, ırk, toplumsal cinsiyet, cinsellik, tasarım ve yazılım, küreselleşme, pedagoji, direniş, estetik ve araştırma metodları.
Credits: 3

SOCI 413 / KARŞILAŞTIRMALI DEVRİM ÇALIŞMALARI

Amerikan, Fransız, Rus, Küba ve İran devrimleri karşılaştırarak sosyal devrimlerin oluşumundaki faktürler ve süreçler incelenir.
Credits: 3

SOCI 421 / SİYASET SOSYOLOJİSİ

Siyasal iktidarı, siyasal değişimi ve siyasal kurumların tarihsel gelişimini ele alır. Devletin toplumsallığını ve devlet-toplum ilişkilerini eleştirel açıdan inceler.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 432 / KÜLTÜR VE DAVRANIŞ

Psikolojik süreçlerin kültürel bağlamda incelenmesi. Kültürler arası yaklaşımdan birey ve aile, bilişim, sosyal davranış, örgütsel davranış ve çalışma değerleri.
Credits: 3
Prerequisite: PSYC. 100 or SOCI. 100 or PSYC. 204 or SOCI. 206 or consent of the instructor

SOCI 448 / GLOBALLEŞEN DÜNYADA ORTADOĞU

Ortadoğu ve Kuzey Afrika toplumlarında global bağlantılarla güncel siyaset. Bölgeye ve özellikle Ikinci Dünya Savaşı sonrası yakın tarihine alternatif bakış açıları. Yurttaşlık, haklar, ulusal kimlikler, din, toplumsal cinsiyet, göç, sosyal hareketlilikler, kalkınma ve şehir dönüşümleri üzerine diskurlar ve pratikler.
Credits: 3

SOCI 450 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.
Credits: 3
Prerequisites: SOCI 100 or consent of the instructor

SOCI 451 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.
Credits: 3

SOCI 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II

Bir eğitmen gözetiminde, SOCI 390 dersinde ortaya çıkan araştırma taslağı üzerinde çalışma; araştırmayı sunuma veya yayına uygun bir makaleyle sonlandırma.
Credits: 3

SOCI 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA


Credits: 1.5

SOCI 501 / NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

İstatistik, regresyon analizi, anket yöntemleri gibi nicel yöntemler uygulamalı bir şekilde elen alınır. Ders boyunca, öğrenciler gerçek nicel veriler kullanarak, yöntem konusunda yetkinlik kazanırlar. Araştırma ve yayın etiği.
Credits: 3

SOCI 502 / NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan temel nitel araştırma yöntemlerini, zayıf ve güçlü yönleriyle ele alır. Ders, nitel veri toplama yöntemleri, etnografi, mülakat teknikleri, arşiv araştırma yöntemleri, sözlü tarih, doküman analizi yöntemlerini inceler.
Credits: 3

SOCI 503 / KLASİK SOSYAL TEORİ

Bu ders sosyoloji teorisinin ana temaları ve önemli isimlerini yakından inceler. Ders, sosyoloji teorisinin klasik temellerini oluşturan Marx, Weber ve Durkheim’ın eserlerini derinlemesine analize eder ve kapsamlı teorik tartışmalar çerçevesinde sosyolojik bir yaklaşım geliştirilmesine katkıda bulunur.
Credits: 3

SOCI 504 / TARİHSEL SOSYOLOJİ

Sosyal bilimlerde pek çok önemli teorik sorunun potansiyel cevap ve çözümlerinin tarih ve sosyolojinin kesişim noktasında yattığından hareketle yola çıkan bu ders; zamanın insan hareketleri, sosyal yapılar ve sosyal hayat üzerindeki etkisinin niteliğini ve önemini irdeler. Bu amaçla Tarihsel Sosyoloji alanındaki temel teorik ve yöntemsel tartışmaları ve katkıları inceler.
Credits: 3

SOCI 506 / ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİ

Bu ders, klasik sosyoloji kuramlarını takiben özellike İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan çağdaş teorik yaklaşımları inceler. Ders, yapısalcılık, post-yapısalcılık ve post-modernizm, feminism, post-Marxizm, maduniyet çalışmaları gibi teorik yaklaşımları, alanlarının en önemli yazarlarının eserlerini okuyup tartışarak öğrencilere sunar.
Credits: 3

SOCI 509 / ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TASARIMI

Tarih araştırmalarında ve sosyal bilimlerde kullanılan temel araştırma yöntemlerini ele alır. Modüler olarak tasarlanan bu derste öğrenciler ilk önce sosyal bilimler felsefesi ve niceliksel yöntemlerle tanıştırılır. Daha sonra, tarihsel, sosyolojik ve karşılaştırmalı metotlar ele alınır ve arşiv araştırması, sözlü tarih, etnoğrafi, mülakat teknikleri, doküman analizi gibi yöntemler incelenir. Ders; öğrenilen bu yöntemler ışığında ayrıca, araştırma tasarımının (araştırma önerisi yazımı, hipotez oluşturma, araştırma sorularının operasyonelleştirilmesi, anket ve mülakat formu tasarımı ve veri toplama gibi) çeşitli aşamalarında öğrencilere rehberlik eder.
Credits: 3

SOCI 511 / SOSYAL TABAKALAŞMA

Sosyal tabakalaşma konusunda başlıca teorik ve kavramsal tartışmaları inceler. Sınıf, ırk, etnisite, cinsiyet gibi sosyal tabakalaşma ve eşitsizliklerin temel boyutlarını tarihsel, küresel ve karşılaştırmalı bir perspektiften irdeler.
Credits: 3

SOCI 513 / SOSYAL REFAH VE SOSYAL POLİTİKALARL

Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerdeki sosyal refah, sosyal adalet ve sosyal politika kavramlarının evrimini inceler. İşlenecek konular arasında modern anlamıyla ?refah devleti?nin oluşumu ile kamu, özel ve gönüllü birimlerin sosyal hizmetlerdeki rollerinin gelişimi yer alır. Ayrıca, politikaların oluşum süreçleri, bu sürece katılanların rolü ve sosyal politikaların etkileri; gelir ve hizmetlerin yeniden dağılımı temelinde ele alınacaktır.
Credits: 3

SOCI 516 / MİLLETLER VE MİLLİYETÇİLİK

Millet, milliyet, milliyetçilik ve ulus-devlet kavramlarını, milliyetçiliğin ne şekillerde tahayyül edildiğini, gündelik yaşamdaki farklı tezahürlerini ve pratiklerini ve bu konulardaki temel teorik ve sosyal bilimsel yaklaşımları inceler.
Credits: 3

SOCI 518 / DEVLET ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLAR

Devlet-toplum ilişkileri hakkında, devlet oluşumu ve devletin ekonomik kalkınmaya müdahalesi konularındaki teorik yaklaşımlardan hareketle karşılaştırmalı yaklaşımlar sunar. Batılı ve batılı olmayan devlet oluşumu ve kalkınma modelleri arasında mukayese yaparak, sosyoloji ve siyaset bilimi alanlarındaki devletlerle ilgili yazına bir katkı sunmayı amaçlar.
Credits: 3

SOCI 521 / ORTA DOĞU HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLAR

19. yüzyıldan itibaren Orta Doğu?da siyasi sistemlerin oluşumunu ve gelişimini inceler. Ayrıca, imparatorlukların yıkılması, ulus-devletlerin kurulması ve bu devletlerin dış politikaları gibi toplumsal ve siyasi süreçleri inceler.
Credits: 3

SOCI 524 / KARŞILAŞTIRMALI DEVLETÇİ POLİTİKALAR

Balkanlar ve Sovyetler Birliği dâhil olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerindeki devletçi politikaları, Türkiye?yle karşılaştırmalı olarak inceler. 20. yüzyılda bu ülkelerde uygulanan farklı ekonomik politikaları ele alır. Devletçi politikaların bu toplumlarda yaşanan siyasi dönüşümler üzerindeki etkisini inceler.
Credits: 3

SOCI 538 / TOPLUMSAL SİYASİ HAREKET

Toplumsal hareketler ve kitlesel eylem alanlarındaki çalışmalara ışık tutan teorik yaklaşımları, kavramsal sorunları ve ampirik araştırmaları irdeler. Toplumsal hareketlere bireylerin ve kitlelerin katılımını ve kitlesel eylemlerin toplumsal ve siyasi bağlamını inceler.
Credits: 3

SOCI 541 / GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ

Göç ve nüfus hareketleri konularındaki sosyal bilim yazınlarını inceler. Uluslararası göç, uluslar-ötesi göç, diaspora oluşumu, mülteci hareketleri ve ülke içinde yerinden edilme konusundaki teorik yaklaşımları ve ampirik araştırmaları ele alır.
Credits: 3

SOCI 561 / EKONOMİK SOSYOLOJİ

Klasik ve yeni ekonomik sosyoloji yazınlarını ele alır. Adam Smith, Max Weber ve Karl Polanyi?nin klasik yaklaşımları ile piyasa, kayıt dışı ekonomi, etnik ekonomi ve ilişki ağları gibi konulardaki yeni kavramsal tartışmalar üzerinde durur.
Credits: 3

SOCI 570 / TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİKLERİ

Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin tarihsel köklerinin arka planını ve günümüzdeki cinsiyet eşitsizliklerini ortaya çıkaran ekonomik ve ideolojik nedenleri inceler. Cinsiyet eşitsizliklerinin süregelmesine katkıda bulunan mikro ve makro süreçleri ele alır. Cinsiyet eşitsizliklerini düzeltmeyi hedef alan makro ve mikro düzeydeki politikaları değerlendirir ve karşılaştırır.
Credits: 3

SOCI 573 / Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi

Sağlık ve hastalık konularını etkileyen toplumsal, iktisadi, kültürel ve politik etmenleri ele alır. Bireysel hastalık deneyimleri ve anlatıları, sağlık ve hastalığın hastane ve kurumlar tarafından kavramsallaştırılması ve sağlık sisteminin ekonomi politiği üzerinde durur. Tıbbi bilginin üretimine, hasta-doktor ilişkilerine, sağlıkta ve sağlık sistemindeki eşitsizliklere ve sağlık odaklı toplumsal hareketlere odaklanır.
Credits: 3

SOCI 574 / SUÇ VE SAPMA

Öğrencileri sosyal sapma çalışmaları ile tanıştırır; sosyolojideki en önemli sosyal sapma kuramlarını inceler ve günümüz toplumlarındaki toplumsal sapma ile ilgili güncel literatürü gözden geçirir. Suç ve sapma hakkında karşılaştırmalı bir perspektif sunarak toplumdaki iktidar dağılımının, eşitsizlik yapılarının ve sapma ve ahlak gibi kavramların kültürel tanımlarının suç ve sapmaya bakıştaki önemine dikkat çeker.
Credits: 3

SOCI 590 / SEMİNER

Bu ders, öğrencileri tezlerine başlarken tez araştırmasının nasıl yapılacağı ve tez yazımının aşamalarının neler olduğu konusunda aydınlatır. Konu ve danışman seçiminde, soruların ve metodolojinin oluşturulmasında birlikte çalıştığı öğretim üyesinin rehberliğini sağlamak.
Credits: 0

SOCI 621 /


Credits: 3

SOCI 695 / DOKTORA TEZİ


Credits: 0