Ders Tanımları

HIST 100 / MODERN TÜRKİYE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ

Modern Türkiye Tarihine, giriş. 19 ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye tarihine okumalar ve belgeseller üzerinden analitik bir bakış.
Credits: 1
Prerequisite: HIST 301 or HIST 302

HIST 103 / TARİHTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Tarih felsefesi ve geçmişi araştırmak için kullanılan çeşitli metodolojiler. Eleştirel okuma ve yazma becerilerini geliştirme üzerinde durulur
Credits: 3

HIST 201 / MÖ. 9000?DEN 500?E ANADOLU MEDENİYETLERİ

Eski Anadolu medeniyetlerine giriş. Yeryüzündeki ilk tapınağın kurulması, tarımın kökenleri, şehirlerin ortaya çıkışı, metalin yoğun kullanımı ve uzun-mesafeli uluslararası ticaretin gelişimi gibi geçmişte yaşanmış önemli insani sosyal gelişmeler. Eski Anadolu"da yerleşik organizasyon ve tarım, din, ekonomi, ticaret ve sanatsal ifade. Tarih öncesi (Prehistorik) ve Tarih sonrası (Protohistorik) dönemleri kapsayan MÖ 8000 ile 600 arası, Anadolu"daki Asur kolonileri, Hititler, Urartular, Frigler, Frigyalılar, Lidyalılar ve MÖ. 550"de Perslerin Anadolu"yu istilası.
Credits: 3

HIST 203 / KLASİK DÖNEMDE OSMANLI İMPARATORLUĞU

Osmanlı Devleti’nin temelleri, oluşumu ve geç Orta Çağ uç beyliğinden erken modern imparatorluğa dönüşümü. Osmanlı Devleti’nin coğrafi, etnik ve ideolojik unsurları; Balkanlar’a ve Arap dünyasına doğru genişlemesi ve merkezi devlet kurumlarının gelişimi. Dönemselleştirme, klasik dönem Osmanlı çalışmalarında tarih yazımı ana tartışmaları ve metodolojik sorunlar.
Credits: 3

HIST 204 / OSMANLI DEVLETİ TARİHİ 1566-1839

I. Süleyman"ın ölümünden Tanzimat"ın ilanına kadar olan süreçte Osmanlı Devletinin geçirdiği dönüşümler, merkezi devletteki kriz, ayanların yükselişi, toplum ve kültürdeki değişimler ve Avrupa"nın Osmanlı toplumundaki değişen algılanması incelenir.
Credits: 3

HIST 205 / GEÇ ANTİK DÖNEMDEN 1700?E AVRUPA

Kendine has özellikleri olan Batı Avrupa uygarlığının Hıristiyan, Grek-Roman ve germen enstitülerinden ortaya çıkışı, ortaçağ Avrupa topluluğunun oluşum ve dönüşümü, Rönesans ve reform; devletlerin oluşumu ve modern dönemdeki sosyal değişim.
Credits: 3

HIST 206 / FRANSIZ DEVRİMİNDEN İTİBAREN AVRUPA

Modern Toplumların Doğuşunu, Fransız Devriminden itibaren Doğu ve Batı Avrupa"daki toplumların değişimini inceler.
Credits: 3

HIST 207 / MODERN TARİH

Modern tarihte yani takriben 1848"den beri gerçekleşmiş belli başlı olaylar. Endüstrileşme, Amerikan İç Savaşı, gerçek "küreselleşme"nin başlaması (batılılaşmanın yayılması), büyük güçlerin mücadelesi, Birinci Dünya Savaşı. Amerikanlaşmanın yayılışı, Komünizmin yükselişi, Rus Devrimi, (Versay"dan Lozan"a) 1919-1923 dönemi barış antlaşmaları.
Credits: 3

HIST 212 / ERKEN MODERN AVRUPA?DA KÜLTÜR VE TOPLUM

Bu ders orta çağın sonlarından Fransız Devrimine kadarki dönemdeki, erken modern Avrupa kültür tarihinin temel unsurlarına bir giriş niteliğindedir. Genel bir araştırma zemini sağlamanın yanı sıra, öğrencilerin historiografiye, tarihin, bu dönemin tarihinin, nasıl yazıldığına tanık olmasını amaçlamaktadır. Konu başlıkları: geç Orta Çağ krizleri, İtalyan hümanistlerinin Rönesans"ı, popüler kültür ve sosyal kontrol, bilim, sihir, ve harikalar, kadınlar ve onların dünyası, cadılar ve cadı avı, Amerika"nın keşfi ve Reformasyon ve Karşı Reformlar.
Credits: 3

HIST 214 / OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA KÜLTÜR VE TOPLUM, 1300-1700

Bu derste Osmanlı tarihini kültürel hayat üzerinde yoğunlaşarak inceleyeceğiz. Uç beyliklerinde hayat, Osmanlılarla komşu devletler arasındaki ilişkiler, imparatorluk ideolojisi, sosyal hayat, kadınların dünyası, etnik yapı, sosyal çatışmalar, dini hareketler, ve yeni dünya düzeni karşısında Osmanlılar işleyeceğimiz konulardan bazıları olacaktır. Öğrenciler Osmanlı tarih yazıcılığındaki akademik çalışmaların yanında popüler yaklaşımlarla da ilgilenecekler, ders boyunca öğrendikleri konuları tarihi film ve romanlarla karşılaştıracaklardır.
Credits: 3

HIST 216 / ORTADOĞU TARİHİ

İslamın doğuşundan günümüze kadar olan Ortadoğu tarihine giriş dersi. Ortadoğu bölgesindeki siyasi, sosyal ve iktisadi yapıların 19. ve 20. yüzyılda geçirdiği değişimler incelenir.
Credits: 3

HIST 217 / KARŞİLAŞTİRMALİ ŞEHİR TARİHİ

19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortasına kadar olan dönemi kapsar. İstanbul ve Selanik gibi Osmanlı liman şehirleri, Hausmann?ın Paris?i, bir göçmen şehri olarak New York, yeni Türk başkenti Ankara, Sovyetlerin başkenti Moskova, ve iki dünya savaşı arasında Berlin gibi farklı örneklere odaklanılır. Bu şehirlerdeki tarihsel deneyimler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, şehir dokusu ve sosyal değişim arasındaki diyalektik ilişkiye bakılarak araştırılması.
Credits: 3

HIST 219 / GEÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET TÜRKİYESİNDE İŞÇİ TARİHİ

1826?da Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından 1950?de tek parti döneminin bitişine kadar olan dönem. İşçi tarihine teorik yaklaşımlar, esnaf ve zanaatkarların Endüstri Devrimiyle tecrübesi, endüstriyel iş gücünün oluşumu, işçiler arasındaki etnik ve cinsiyet farklılaşması, devlet ve işçi ilişkileri, ve farklı işçi göçlerinin incelenmesi.
Credits: 3

HIST 221 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS UYGARLIKLARI (MS. 284-1453)

Geç Antik ve Bizans uygarlıklarının temelleri, gelişmeleri ve miraslarına giriş. Eski dünyanın dönüşümünün, Bizans uygarlığının kuruluşunun ve tarihteki rolünün Avrupa ve Yakındoğu?da önemli bir siyasi, iktisadi ve kültürel güç olarak değerlendirilmesi. İşlenecek konular: Hıristiyanlığın yayılması, imparatorluk ideolojisinin ve devlet kurumlarının gelişimi, savaş ve diplomasi, soysal ve iktisadi hayat, edebiyat, sanat ve mimari alanındaki başarılar, Batı Avrupa ve Yakın Doğu?daki İslam Devletleriyle etkileşimler.
Credits: 3

HIST 226 / YAPILAR VE KENTLER

Mimarlık ve kentleşme tarihine giriş. Anadolu'da, Akdeniz havzasında ve Yakın Doğu'da kentin gelişimi.
Credits: 3

HIST 300 / MODERN TÜRKİYE TARİHİ

19. yy’dan 2000’lere kadar Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin incelenmesi. İmparatorluklar ve Ulus Devletler; Vatandaşlık ve Azınlıklar; Laiklik; Seçimler ve Demokrasi konularının modüler çalışılması. Türkiye tarihinin evrensel fikirlerle anlatılmasının hedeflenmesi.
Credits: 4
Prerequisite:ACWR 101

HIST 301 / TÜRK DEVRİM TARİHİ I

1839-1923 arası, Tanzimat Döneminden Cumhuriyet dönemine uzanan süreçte, reformların evrimi, politik, ekonomik ve sosyal yönleri ile ele alınmaktadır.
Credits: 3
Prerequisite: ACWR. 101

HIST 302 / TÜRK DEVRİM TARİHİ II

Cumhuriyetin kurulması ve Atatürk"ün reformlarının ardından gelen tarihi koşulların ve olayların incelemesi. Türkiye Cumhuriyeti"nin başlangıcından 1990"lara kadar geçen dönemi kapsamaktadır.
Credits: 3
Prerequisite: ACWR. 101 or consent of the instructor

HIST 303 / SOSYOLOJİK TEORİNİN TEMELLERİ VE TARİHİ

Sosyolojik teorinin klasik dönemini inceler. Durkheim, Weber, Simmel ve Marx"ın çalışmalarını ve bu çalışmaların daha sonra gelen sosyolojik teorilere etkisini kapsar.
Credits: 3

HIST 304 / RUS İMPARATORLUĞU TARIHI, 1689-1917

Romanov imparatorluğunun Büyük Peter?dan Bolşevik Ekim devrimine kadar tarihi. İmparatorluğun siyasi ve sosyal menşeinin, nasıl yönetildiğinin, kimler tarafından yönetildiğinin ve neden Romanov hanedanlığının yönetiminin üç yüz yıldan daha çok kabul gördüğünün incelenmesi. Sosyal hareketlere, köylülerin ve işçilerin kaçışlarına, sosyal cinsiyetleri ile kadın ve erkeklere, ve 1917?nin uzun süreli nedenleri de incelenecektir.
Credits: 3

HIST 307 / TÜRKİYE VE RUSYA

Bu ders Türkiye ve Rusya"nın ne gibi ortak yönleri olduğunu ele almaktadır, sözgelimi Tatar ve Bizans mirası, karşılaştırılabilir bir batılılaşma süreci, 1918 ile 1938 yılları arasındaki devrimci dönem, Türkiye"nin devlet inşaası sürecinde yakın işbirliği gibi. Türkiye"de Rus kültürü algısı ve kabulü üzerinde durulacak ve bu Türkiye"nin modern zamanlar Rusya"sı karşısında mukayeseli başarısı olarak düşünülecektir.
Credits: 3

HIST 308 / SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ

Plato, Aristotle, MAchiavelli, Montesquieu ve Marx gibi antik ve modern zaman filozof ve siyasal teoriysenlerinin ortaya koyduğu temel siyasi fikirlerin tarihsel bir analizi. Siyasetin en temel sorunsalları üzerindeki entelektüel tartışmalar üzerine odaklanır (yönetim şekilleri, birey ve devlet arasındaki ilişki, adalet ve ahlak).
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 101 or consent of the instructor

HIST 309 / ORTADOĞU?DA DEVLET VE TOPLUM

Ortadoğu"da siyasi sistemlerin kuruluşu ve gelişimi, bölgede imparatorlukların sona ermesi, ulus devletlerin doğuşu ve dış politikalarını içeren siyasi ve sosyal süreçler analiz edilir.
Credits: 3

HIST 310 / MODERN TÜRKİYE TARİHİ

19. yy’dan 2000’lere kadar Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin incelenmesi. İmparatorluklar ve Ulus Devletler; Vatandaşlık ve Azınlıklar; Laiklik;Seçimler ve Demokrasi konularının modüler çalışılması. Türkiye tarihinin evrensel fikirlerle anlatılmasının hedeflenmesi.
Credits: 4

HIST 311 / MODERN DİPLOMASİ TARİHİ

19. Yüzyıldan günümüze diplomasinin evrimini içerir. Bu bağlamda güç dengesi, Avrupa Uyumu, gizli anlaşmalar ve açık diplomasi gibi terimleri tartışır. Eski diplomasiden parlementer ve global diplomasiye geçiş sürecini irdeler.
Credits: 3

HIST 313 / KARŞILAŞTIRMALI AÇIDAN TÜRKİYE TOPLUMU

Türkiye’nin toplumsal yapısının 1920’lerden itibaren başka toplumlarla karşılaştırılması. Ele alınacak konular arasında şunlar yer almaktadır: Anayasal yapılar, sivil toplumun gelişmesi, ekonomik politikalar ve bunların kır-kent farklılıklarına etkileri, uluslararası kalkınmadaki eğilimlerin gelir dağılımı ve çevre üzerine etkileri, İstanbul’un küresel şehir olması, ekonomik, siyasi ve sosyal haklar açısından toplumsal cinsiyet ve etnisite.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

HIST 314 / BALKAN DEVLETLERİNİN TARİHİ

Yerel milliyetçiliğin gelişimini, toplumsal değişimini ve bunların siyasi yapı üzerindeki etkilerini inceler. Aynı zamanda Balkanlarda ulus-devletlerin oluşumunda ortaya çıkan ekonomik sorunları irdeler.
Credits: 3

HIST 316 / 20. YÜZYIL AVRUPA TARİHİ

Birinci Dünya Savaşı"nın sonundan Avrupa Birliği"nin 21. yüzyılın ilk yıllarında gerçekleşen genişleme sürecine kadar Avrupa Tarihi. 1919 sonrası ulus-devletlerin ortaya çıkarılması, 1929-1933 yıllarının büyük ekonomik krizi, faşist hareketlerin doğuşu, komünizme yönelimin yayılması ve Sovyetler Birliği"nde `kapitalizm"e sözde başarılı bir alternatifin ortaya çıkışı. İkinci Dünya Savaşı ve 1945 sonrası Batı Avrupa"nın toparlanması; Avrupa Birliği"nin oluşumu.
Credits: 3

HIST 317 / EVLİYA ÇELEBİ İLE OSMANLI TARİHİ GEZİLERİ

Bu derste on yedinci yüzyılda yaşamış gezgin Evliya Çelebi"nin dünyasını Seyahatnamesi üzerinden araştıracağız. Okumalarımız bizi Selanik, İstanbul, Bursa, Halep, Kahire gibi Osmanlı şehirlerine götürecek ve bu şehirlerdeki sosyal hayatı, özellikle kahvehaneleri, hamamları ve tekkeleri inceleyeceğiz. Dersin iki temel amacı var: Hem Osmanlı tarih yazıcılığındaki yeni yaklaşımlarla tanıştırmak, hem de birincil bir kaynakla yakından çalışarak on yedinci yüzyılda yaşamış bir Osmanlının dünyayı nasıl gördüğünü araştırma imkanı sunmak. Seyahatnameden parçalar ingilizce çevirilerden seçilecek ama Osmanlıca dersi almış öğrenciler transkripsiyon metinlerden yararlanabilecek. Derslerin birkaçı sırasında Evliya Çelebi"nin tasvir ettiği binaları incelemek için İstanbul gezileri yapılacak
Credits: 3
Prerequisite: (HIST. 203 or HIST. 204 or HIST. 214) or consent of the instructor

HIST 323 / ESKİ YAKIN DOĞU SANATI VE ARKEOLOJİSİ

Dünyadaki ilk şehir ve devletlerin incelenmesi ve insan tarihine ait ilk kayıtların araştırılması. Sümer, Babil ve Asur uygarlıklarının arkeolojik veriler ve tarihi kaynaklarla ele alınması.
Credits: 3

HIST 324 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA KÜLTÜR VE TOPLUM

Osmanlı kültür hayatı odağı üzerinden Osmanlı İmparatorluğu tarihi. İmparatorluk ideolojisi; şehir hayatı; sosyal yapı ve toplumsal cinsiyet; isyanlar ve dini oluşumlar; yeni dünya düzeni ve Osmanlılar gibi konular üzerine yoğunlaşılır. Osmanlı kültür tarihi çalışmalarındaki en son tarih yazıcılığı örneklerinin incelenmesinin yanında, bu akademik yaklaşımlarla sinema ve romanlarda sunulan Osmanlı tarihi portrelerinin karşılaştırılması.
Credits: 3

HIST 325 / ROMA, ROMA KENTLERİ VE KIRSALI

Monarşik bir yerleşmeden imparatorluk başkentine Roma?nın kentsel gelişimi. Roma İmparatorluğu?nun kentlerinde ve kırsalında imparatorluğun varlığı ve propagandası. Küçük Asya?dan İber Yarımadası?na kadar olan bölgelerden seçilen farklı örnekler imparatorluk organizasyonu ve lojistiği hakkındaki daha genel bir söyleme dahil edilecektir. İmparatorluğun içindeki farklı bölgesel toplumların değişimi, yerel güçlerin kendilerini meşrulaştırmalarında kamusal sanat, altyapı ve kentsel süsleme kullanımına odaklanılacaktır.
Credits: 3

HIST 326 / İSLAM KENTLERİ

İslam dünyasının mimari ve şehirleşme alanında yedinci yüzyıldan yirminci yüzyıla kadarki gelişimi. İspanya?dan Orta Asya?ya dek çeşitli görünümleriyle ortaya çıkmış olan İslam kentleri. Kentsel ve biçimsel gelişmelerin, toplumsal ve ekonomik değişimler çerçevesinde değerlendirilmesi. Cordoba, Kahire, İstanbul, Şam, Bağdat, İsfahan, Semerkant ve Delhi gibi belli başlı kentler işlenecek.
Credits: 3

HIST 327 / KARŞILAŞTIRMALI ŞEHİR TARİHİ

19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortasına kadar olan dönemi kapsar. İstanbul ve Selanik gibi Osmanlı liman şehirleri, Hausmann?ın Paris?i, bir göçmen şehri olarak New York, yeni Türk başkenti Ankara, Sovyetlerin başkenti Moskova, ve iki dünya savaşı arasında Berlin gibi farklı örneklere odaklanılır. Bu şehirlerdeki tarihsel deneyimler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, şehir dokusu ve sosyal değişim arasındaki diyalektik ilişkiye bakılarak araştırılması.
Credits: 3

HIST 332 / DEVLET, İMPARATORLUK VE ULUS

Devlet teorisinin, 19. ve 20. yüzyıllardaki devlet dönüşümlerinin analizi. Habsburg, Rusya ve Osmanlı imparatorlukları karşılaştırılarak imparatorluktan ulus devlete geçiş süreci incelenir.
Credits: 3

HIST 334 / ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ GEÇİŞ DÖNEMİNDE

Beş Orta Asya cumhuriyeti (Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan) ile Azerbaycan"ın Sovyet öncesi (1900-1920), Soviet (1920-1991) ve Sovyet sonrası (1992-sürüyor) gibi geçiş dönemlerindeki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel değişmeler, iç ve dış sorunlar ile başlıca tehditler. Yabancı ülkelerin (başlıca Rusya, Çin, İran, Türkiye, ABD, AB ve Japonya) bu bölgeye yönelik dış politikaları ve rolleri de incelenecektir.
Credits: 3

HIST 335 / OSMANLI İMPARATORLUĞU ŞEHİR TARİHİ, 1800-1918

19. ve erken 20. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunda şehirleşme ve modernleşme sorunsalının analizi. İstanbul, İzmir ve Selanik gibi Doğu Akdeniz liman şehirlerine odaklanılarak, gelişen dünya ekonomisinin şehir dokusunu nasıl değiştirdiği. İç böl-geler odağında Osmanlı İmparatorluğunun yerel sosyal, siyasi ve iktisadi dinamikleri. Osmanlı toplumundaki farklı kesimlerin, ?modernite? olgusuna, şehir dokusunun oluşumuyla nasıl adapte olduğu, karşı çıktığı ve yeniden nasıl tanımlandığı.
Credits: 3

HIST 337 / AVRUPA'DA DİN VE SİYASET

Orta Çağ'da dindışı görülen unsurların sürülmesi ve cezalandırılmasından, 20. yüzyılda Balkanlar'daki dini temelli iç savaşlara kadar çeşitli örneklerle din ve siyasetin Avrupa tarihindeki ilişkisini araştırır. Dini inançların siyası farklılıklarda nasıl tanımladığı, kültürel çoğulculuk ve birarada yaşamanın şartları gibi konuları içerir.
Credits: 3

HIST 350 / TARİHTEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Seçilen bir tarih konusunun derinlemesine incelenmesi.
Credits: 3

HIST 351 / TARİHTEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Seçilen bir tarih konusunun derinlemesine incelenmesi.
Credits: 3

HIST 360 / İKTİSAT TARİHİ

Ekonomik büyümeye ve ekonomik kurumların evrimine tarihsel bir yaklaşım. Konular Neolitik Devrim, kölelik ve serflik ekonomisi, Sanayi Devrimi, Uluslarası Altın Standartı, ve Büyük Bunalım gibi başlıkları kapsamaktadır.
Credits: 3
Prerequisite: (ECON. 100 or ECON. 202)

HIST 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I

Bu ders okutman rehberliğinde bir ya da daha fazla ilgili konunun araştırılmasını içermekte ve dönem sonunda bir araştırma metninin sunumu beklenmektedir.
Credits: 3

HIST 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Bu ders okutman rehberliğinde bir ya da daha fazla ilgili konunun araştırılmasını içermekte ve dönem sonunda bir araştırma metninin sunumu beklenmektedir.
Credits: 1.5

HIST 401 / ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ (1900-1939)

Küresel önemleri vurgulanarak erken yirminci yüzyıl tarihinin ana temaları: Dünya Savaşı, Bolşevik Devrimi, modernist eğilim, Büyük Bunalım, dekolonizasyonun başLİSANıcı, faşizm, ve iki savaş arası dönemde diplomasi.
Credits: 3

HIST 402 / ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ (1939?DAN GÜNÜMÜZE)

Küresel önemleri vurgulanarak geç yirminci yüzyıl tarihinin ana temaları: II. Dünya Savaşı, savaş sonrası ekonomik bağışıklık, Soğuk Savaş, varoluşçuluk ve feminizm, dekolonizasyon, Maoizm, ekonomik kalkınma problemleri, ve Sovyet bloğunun çöküşü.
Credits: 3

HIST 403 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I-II YÖNETİM, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK

Kültürel miras kavramı içine giren tüm arkeolojik ve tarihsel varlıkların korunması, yorumlanması ve bilginin iletilmesi, bu konulardaki yöntemsel yaklaşımlar ve pratik uygulamalar. Kültürel mirasta yerel ve evrensel dengeleri, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar. Ders modüller halinde işlenecektir.
Credits: 3

HIST 404 / TARİH YAZIMI

Bu ders tarihsel düşüncenin klasik dönemde ortaya çıkışından günümüze kadarki tarihine giriş yapar. Öğrenciler tarih yazımının antik dünyadan günümüze kadar ortaya çıkmış çeşitli ekollerini öğrenecekler ve tarihçilerin nasıl bilgi topladıklarını, varsayımlar oluşturduklarını ve araştırmalarının sonuçlarını sunduklarını keşfedeceklerdir. Öğrenciler aynı zamanda tarihin yöntembiliminin, ideolojisinin ve amacının zaman içinde nasıl değiştiğini öğrenecekler ve tarihçilerin yöntemlerinin, düşüncelerinin ve ürünlerinin kısmen de olsa kendi çağları tarafından nasıl belirlendiğini anlayacaklardır.
Credits: 3
Prerequisite: HIST. 103 or consent of the instructor

HIST 405 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM II

Kültürel miras kavramı içine giren tüm arkeolojik ve tarihsel varlıkların korunması, yorumlanması ve bilginin iletilmesi, bu konulardaki yöntemsel yaklaşımlar ve pratik uygulamalar. Kültürel mirasta yerel ve evrensel dengeleri, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar. Ders modüller halinde işlenecektir.
Credits: 3

HIST 406 / AVRUPA DİPLOMASİSİ VE OSMANLI TARİHİ

19. yüzyıl Avrupa diplomasisinin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkisine odaklanmak üzere Avrupa diplomatik tarihinin Fransız Devrimi"nden itibaren analizi. "Güçler Dengesi" ve "Şark Meselesi" gibi kavramların Avrupa"nın Osmanlı İmparatorluğu"na karşı uyguladığı siyasetler ve Osmanlı"nın karşı politikaları üzerinden incelenmesi.
Credits: 3

HIST 409 / CINSIYET KÜLTÜR POLITIKA

Toplumsal cinsiyetin kamu ve özel hayattaki rolü ve bunun politik, kültürel ve sosyal çıkarımları.
Credits: 3

HIST 410 / İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM

Marksizm, Faşizm, Liberalizm ve Sosyal Demokrasi gibi ideolojileri inceler. Aynı zamanda Avrupalı ve Avrupalı olmayan ülkelerdeki milliyetçilikleri karşılaştırır.
Credits: 3

HIST 411 / SÖMÜRGECİLİK VE EMPERYALİZM

Avrupa Devletleri ve ABD"nin Afrika, Asya ve Latin Amerika"ya karşı uyguladığı sömürgeci ve emperyalist politikaları inceler ve aynı zamanda sömürgecilik ve emperyalizme karşı gelişen tepkileri tartışır.
Credits: 3

HIST 412 / KÜLTÜREL TARİH

Antropolojiden ve sanat tarihinden kuramsal ve işlevsel örneklerin araştırılması ve seçilen konuların değişik yaklaşımlarını keşfetmek için kritik teoriler.
Credits: 3

HIST 413 / KARŞILAŞTIRMALI DEVRİM ÇALIŞMALARI

Amerikan, Fransız, Rus, Küba ve İran devrimleri karşılaştırarak sosyal devrimlerin oluşumundaki faktürler ve süreçler incelenir.
Credits: 3

HIST 415 / MODERN TARİH YAZIMINDA, ARKEOLOJİ VE SANATTA GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS DÜNYASI

Bu ders, Geç Antik ve Bizans dönemlerinin arkeoloji, sanat ve tarih alanlarında modern zamanlardaki algılanış ve temsil edilişlerini işleyecek. Dönemin tarihçiliğindeki, arkeoloji ve sanat tarihindeki yaklaşımlar ve dönüşümler incelenecek.
Credits: 3

HIST 420 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS TARİH YAZIMI VE YAZILI KANITLAR

Bu ders, Geç Antik Çağ ve Bizans tarihlerinin oluşmasına katkıda bulunan tarihi belgeleri geniş bir yelpazede inceleyecektir. Kent arkeolojisi ve maddi kültür, yazılı belgeler doğrultusunda irdelenecek. Derse ayrıca kent çevresi çalışmaları ve yerleşim arkeolojisi de yer verilecek. Birçok kent ve kasaba örneği incelenecek.
Credits: 3

HIST 425 / KONSTANTİNOPOLİS/İSTANBUL (330-1453)

Kuruluşundan Osmanlı fethine dek Bizans imparatorluk başkentinin tarihi ve arkeolojisi. İlk ortaya çıkışından itibaren antik dünyanın son büyük kent oluşumu Konstantinopolis'in değişimi ve devamlılığı, Karanlık Çağ (7.-8. yy) krizinden sonra Ortaçağ Avrupası?nın en büyük kent merkezi olarak yeniden canlanması ve şehrin dördüncü Haçlı Seferi'nin (1204) şiddetli etkisiyle, ardından yaşadığı siyasi durumun ve kent yapısındaki değişimler. Tarihi zaman ve kentsel mekan ilişkisi içinde inşa edilmiş çevrenin işlevleri: imparatorluk sarayları, kiliseler, halk ritüel ve eğlenceleri, ekonomik ve sosyal hizmetler, refah ve savunmanın sağlanması ve toplumsal hayatta manastırların rolü.
Credits: 3

HIST 427 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA RESİM SANATI

Yüzyıllar içinde Osmanlı resim sanatına bakış, Osmanlı saraylarında minyatür, kitap ve albüm resmi yapımı, Batı ve Doğu görsel geleneklerinin birleşimiyle özgün bir üslubunun oluşumu. 17. yüzyıldan sonra Batı dünyası ve sanatı ile etkileşimin sonucunda Osmanlı resmindeki üslup değişikliği, duvar ve tuval resmi gibi yeni tekniklerin benimsenmesi ve 20. yüzyıl sanat akımlarına varış.
Credits: 3

HIST 433 / 19. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA DEVLET VE TOPLUM

Osmanlı vatandaşlığı fikrinden Türk milliyetçiliğine geçiş sürecinde Osmanli Devletindeki siyasi ideolojilerinin 19. yüzyıldaki gelişimi incelenir. Osmanlı Devletinin değişen koşullarda toplumu idare edebilmek için geliştirdiği politikalar ve ideolojiler çalışılır.
Credits: 3

HIST 440 / SOVYETLER BİRLİĞİNİN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ, 1917-1991

Sovyet deneyiminin doğası ve önemi ve bu deneyimin yol açtığı tartışmalar. Sovyetler Birliği ve Sovyet sisteminin oluşumu, dönüşümü ve çöküşünü şekillendiren güçler, süreçler ve kişiler.
Credits: 3

HIST 445 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Soğuk Savaş başlangıcından günümüze kadar gelen döneme özel bir yoğunluğun verildiği Birleşik Devletler ve Türkiye arasındaki dış ilişkilerin tarihi.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 203 or consent of the instructor

HIST 450 / TARİHTEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Ders belirli tarihsel konuların ayrıntılı bir biçimde ele alınmasını içermektedir.
Credits: 3

HIST 451 / TARİHTEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Ders belirli tarihsel konuların ayrıntılı bir biçimde ele alınmasını içermektedir.
Credits: 3

HIST 452 / ASYA TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Asya"nın belirli bir bölgesinin tarihinin, tarih öncesi zamanlardan günümüze incelenmesi; seçilen bölgenin belirleyici dini, sosyal, ekonomik, kültürel ve politik özelliklerinin araştırılması.
Credits: 3

HIST 460 / OSMANLI İMGELEM DÜNYASI'NIN KÜLTÜR TARiHi

Erken modern dünya kültür tarihindeki yeni yaklaşımlar üzerinden Osmanlı imparatorluğunda imgelem alanlarının üretim ve dolaşımının incelenmesi. Okur, yazar ve bilgi üretimi; şiir, tarih ve hatırlamanın siyasi işlevleri; rüya, fal ve sosyal ilişki ağlarının oluşturulması konuları. Erken modern kültür tarihi ve Osmanlı çalışmalarına yeni yaklaşımlar, Osmanlı kaynaklarının çevirileri, sınıf gezileriyle araştırılacak Osmanlı mimarisi üzerinde incelemeler.
Credits: 3

HIST 475 / SELÇUKLU SANATI VE ARKEOLOJİSİ

Anadolu Selçuklularının ve çağdaşlarının sanat ve mimarisi ve ayrıca kentleşmesi dönemin tarihsel ve kültürel çerçevesi içinde incelenecektir. Medreseler, hanlar, kervansaraylar, saraylar, darüşşifalar, türbeler yapısal ve kültürel olarak işlenecektir.
Credits: 3

HIST 483 / NÜMİZMATİK

Dersin amacı öğrencilere nümizmatik biliminin teknik ve uygulamasının temelini vermektir. Eski dünyanın ekonomik, sosyal ve ideolojik tarihini anlamada ve arkeolojik tarihlendirme için sikkelerin taşıdığı önem özellikle vurgulanacaktır. Derste kullanılacak görsel malzeme Roma İmparatorluk Dönemi sikkelerinden seçilecektir. Öğrencilerin eski Yunanca ve Latince bilgisi olması tercih edilir ancak zorunlu koşul değildir.
Credits: 3

HIST 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II

Bir okutmanın rehberliğinde, TARİH 390 dersinden yola çıkarak oluşan araştırma önerisi üzerine bir çalışma hedeflenmekte ve öğrencilerden sunum için uygun hale getirilmiş bir araştırma metni hazırlamaları beklenmektedir.
Credits: 3

HIST 491 / ONUR PROJESİ

Genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrencilerin, okutmanın onayını alarak hazırlayabileceği proje dersi.
Credits: 3

HIST 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA


Credits: 1.5