ARHA 417 / AKDENİZ'DE ROMA MEDENİYETİ ETKİLEŞİMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, Roma'nın Akdeniz coğrafyasında MÖ 8. yüzyılda ortaya çıkışı ile Geç Antik dönemi arasında oynadığı rol üzerine odaklanır. Yazılı kaynakların ve arkeolojik kalıntıların incelenmesi, ilişki ve etkileşimin Roma Medeniyetinin gücüne paralel olarak nasıl geliştiğini gösterir. Roma’nın yaşam, mimari ve sanat alanlarına etkisi bu egemenlik alanına girerken, aynı zamanda Roma toplumu ve görsel kültürü üzerinde görülen yabancı etkiler dikkate alınacaktır.

ARHA 421 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA RESİM SANATI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yüzyıllar içinde Osmanlı resim sanatına bakış, Osmanlı saraylarında minyatür, kitap ve albüm resmi yapımı, Batı ve Doğu görsel geleneklerinin birleşimiyle özgün bir üslubunun oluşumu. 17. yüzyıldan sonra Batı dünyası ve sanatı ile etkileşimin sonucunda Osmanlı resmindeki üslup değişikliği, duvar ve tuval resmi gibi yeni tekniklerin benimsenmesi ve 20. yüzyıl sanat akımlarına varış.

ARHA 422 / İSLAM DÜNYASI'NDA SANAT VE MİMARİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Emevi, Abbasiler, Fatımiler, Moğollar, Selçuklar, Timurlar, Safeviler, Babür İmparatorluğu, ve Osmanlılar dönemlerine ait sanat ve mimarinin araştırılması. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu?ndan Türkiye Cumhuriyeti?ne kadar olan bölüme ağırlık verilir.

ARHA 425 / HİTİTÇE'YE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Hitit çiviyazısı sistemini ve Hitit dilinin temel dilbilgisi kurallarını yeni başlayanlara öğretir. Ders, çiviyazısının ortaya çıkışı ve gelişimi, Hitit çiviyazısının çözümlenmesi, Hitit dili ve çözümlenmesi, Hitit çiviyazısı işaret repertuarı, çiviyazısı alıştırmaları; yazma ve okuma, Hitit dilinin fonetik özellikleri, Hititçenin nominal yapısı; çekimler, isim ve sıfatlar, zamir çeşitleri, Hititçenin fiil yapısı; fiil çekimleri, çatılar ve zamanları kapsar.

ARHA 426 / LUVİCE'YE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yeni başlayanlara Anadolu hiyeroglifleri ve Luvice gramerinin temellerini öğretir. Ders, Anadolu hiyerogliflerinin kökeni ve gelişimi, Anadolu hiyeroglifleri işaret repertuarı, Luvice’nin isim ve fiil yapısı, bazı basit yazıtlar ve yazıtlardan parçalar, konularını kapsar

ARHA 432 / İLLÜSTRASYON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Desen ve illüstrasyona dair çağdaş konular: imge, birbirini izleyen görsel öyküleme, içerik. Çizim, özgün baskı ve görsel düşüncenin işlevlendirilmesi. Dijital ve geleneksel yöntemlerle üretim.

ARHA 433 / İSTANBUL 1453 - 1922
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Osmanlı dönemi İstanbul'unun mimari ve kentsel tarihinde önemli anlar. Kentin maddi ortamı ve sosyal ve politik kültürlerine vurgu yapan multidisipliner bir bakış açısı. Konular himaye, kentsel imge, anıtsallık, mahalle yaşamı, kamusal alanlar ve dünya ile kültürel ilişkiler içerir. İstanbul’daki tarihi yerlere ve anıtlara ziyaretler.

ARHA 434 / ANTİK ÇAĞ'DA AKDENİZ'DE DENİZCİLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Tarih öncesi çağlardan MS ikinci ve üçüncü yüzyıllarda Roma İmparatorluğu'nun zirvesine, Akdeniz kültürlerinin gemi ve deniz faaliyetleri için arkeolojik, ikonografik ve dokümanter kanıtlarının incelenmesi. Batıklar, antik sanatta gemi sunumları ve deniz ticareti ve endüstrilerine odaklanılması.

ARHA 435 / ORTA ÇAĞ'DA ANADOLU 13-15 YÜZYILLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Anadolu ve çevre bölgelerde hüküm süren devletlerin 13-15. yüzyıllarda maddi kültürlerinin incelenmesi (Ege, K. Mezopotamya, G. Kafkaslar). Türk-İslam devletleri Artuklular, Selçuklular, Beylikler ve erken Osmanlılar ve Kıbrıs, Gürcistan, Kilikya, Trabzon ve Bizans'ta da bağımsız Hristiyan devletler dönemi. Sanat tarihi, arkeolojik, mimari tarihi, epigrafik, nümizmatik ve tarihsel veriler kullanılarak interdisipliner ve kültürler arası analiz.

ARHA 437 / AVRUPA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU: YÜZYILLAR BOYU KÜLTÜREL KARŞILAŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yüzyıllar boyu Avrupa ve Osmanlı dünyası arasındaki etkileşim. Osmanlının Avrupa"daki politik varlığı ve 15"inci yüzyıldan başlayarak Avrupa kültürü üzerindeki etkileri. Bunu takip eden yüzyıllarda Avrupa"daki `Türk imajı"nın, farklı politik ittifaklarla ve farklı ekonomik menfaatlerle nasıl değişime uğradığı. 17"inci yüzyıldan başlayarak batıda Osmanlı"ya ilginin değişmesi, teknolojide batılılaşmanın gelişimi ve politik ve ekonomik ilişkiler karşısında sosyal hayat ve sanat.

ARHA 440 / SANAT TARİHİNDE KURAM VE YAZIM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ARHA. 121 or consent of the instructor

Sanat Tarihi alanındaki akademik bakış açılarını şekillendiren teorik tartışmalar ve tarih yazımı. Sanat Tarihi alanının kökenleri ve görsel kültür çalışmalarında kullanılan farklı yöntemleri içeren teorik okumalar dersin temelini oluşturacaktır.

ARHA 450 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 451 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 452 / AVRUPA SANAT'INDAN SEÇİLMİŞ BAŞLIKLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 453 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 454 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 455 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 456 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 457 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 458 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 459 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 461 / AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa'nın prehistorik uygarlıklarından başlayarak, kronolojik olarak Avrupa'da sanatın, mimarlığın ve görsel kültürün incelenmesi. Avrupa Sanat ve Mimarisinin farklı yönlerini incelerken bunları etkileyen sosyal, kültürel ve politik bağlamı dikkate alır.

ARHA 462 / AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa?nın prehistorik uygarlıklarından başlayarak, kronolojik olarak Avrupa?da sanatın, mimarinin ve görsel kültürün incelenmesi. Sanat ve mimariyi etkileyen siyasi ve kültürel süreçler.

ARHA 465 / MİMARİ TARİH, SANAT VE ARKEOLOJİDE VERİ YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kültürel mirasla ilgili tüm veri çeşitlerinin organizasyonu ve yönetimi ile ilgili teknikler ve uygulamalar. Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi (GIS) gibi veri yönetim sistemlerinin pratik uygulamaları. Sistem ve envanter takipleri, müze türü kültür kurumları için organizasyon uygulamaları.