ARHA 520 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS TARİH YAZIMI VE YAZILI KANITLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, Geç Antik Çağ ve Bizans tarihlerinin oluşmasına katkıda bulunan tarihi belgeleri geniş bir yelpazede inceleyecektir. Kent arkeolojisi ve maddi kültür, yazılı belgeler doğrultusunda irdelenecek. Derse ayrıca kent çevresi çalışmaları ve yerleşim arkeolojisi de yer verilecek. Birçok kent ve kasaba örneği incelenecek.

ARHA 522 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA RESİM SANATI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yüzyıllar içinde Osmanlı resim sanatına bakış, Osmanlı saraylarında minyatür, kitap ve albüm resmi yapımı, Batı ve Doğu görsel geleneklerinin birleşimiyle özgün bir üslubunun oluşumu. 17. yüzyıldan sonra Batı dünyası ve sanatı ile etkileşimin sonucunda Osmanlı resmindeki üslup değişikliği, duvar ve tuval resmi gibi yeni tekniklerin benimsenmesi ve 20. yüzyıl sanat akımlarına varış.

ARHA 523 / İSLAM DÜNYASI'NDA SANAT VE MİMARİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Emevi, Abbasiler, Fatımiler, Moğollar, Selçuklar, Timurlar, Safeviler, Babür İmparatorluğu, ve Osmanlılar dönemlerine ait sanat ve mimarinin araştırılması. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu?ndan Türkiye Cumhuriyeti?ne kadar olan bölüme ağırlık verilir.

ARHA 525 / DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAÇLI SEFERLERİ (1095·1291)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste, Batı Hıristiyan toplumunda Haçlı hareketinin kökenlerini ve Haçlı seferlerinin üç dünya kültürünü (Batı Avrupa, Bizans ve Müslüman Yakın Doğu) nasıl birbiriyle karşı karşıya getirdiği araştırılacak.

ARHA 526 / ANTİK VE BİZANS KENT ÇALIŞMALARINDA MADDİ VE YAZILI KANITLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Geç Antik ve Bizans dünyalarındaki kentsel yerleşimlerin oluşum ve dönüşüm süreçlerine dair kaynakların keşfedilmesi. Yazılı belgeler doğrultusunda Kent arkeolojisi ve maddi kültürün incelenmesi.Kent çevresi çalışmaları ve yerleşim arkeolojisi. Birçok kent ve kasabanın incelenmesi.

ARHA 527 / KONSTANTİNOPOLİS / İSTANBUL (330-1453)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kuruluşundan Osmanlı fethine dek Bizans imparatorluk başkentinin tarihi ve arkeolojisi. İlk ortaya çıkışından itibaren antik dünyanın son büyük kent oluşumu Konstantinopolis'in değişimi ve devamlılığı, Karanlık Çağ (7.-8. yy) krizinden sonra Ortaçağ Avrupası?nın en büyük kent merkezi olarak yeniden canlanması ve şehrin dördüncü Haçlı Seferi'nin (1204) şiddetli etkisiyle, ardından yaşadığı siyasi durumun ve kent yapısındaki değişimler. Tarihi zaman ve kentsel mekan ilişkisi içinde inşa edilmiş çevrenin işlevleri: imparatorluk sarayları, kiliseler, halk ritüel ve eğlenceleri, ekonomik ve sosyal hizmetler, refah ve savunmanın sağlanması ve toplumsal hayatta manastırların rolü.

ARHA 530 / AVRUPA SANATINDAN SEÇİLMİŞ BAŞLIKLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 531 / GEÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ SANATI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

18-19. yüzyıllardaki tarihi ve kültürel değişim ve Osmanlı modernizminin sanat ortamına nasıl yansıdığı tartışılır. Batı tarzının görsel kültüre sızarak geç Osmanlı'dan Erken Cumhuriyet Dönemi'ne geçerken sanatın her dalına getirdiği yeni teknik, biçim ve üslupların oluşumundaki rolü araştırılır ve `modernizm', 'batılılaşma' ve 'ulusalcılık' kavramları sorgulanır.

ARHA 533 / İSLAM İMPARATORLUKLARI: KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu seminer, karşılaştırmalı bir bakış açısıyla, belirli bir dönemdeki farklı İslam imparatorluklarını, aralarındaki kültürel ve sanatsal alışveriş ve etkileşimlere odaklanarak inceler. Seminer, imparatorluklar dönemi (Osmanlılar, Safeviler, Babürler), Orta Çağ İslam dünyasında surlar ve hudutlar, İslam dünyasında cinsiyet ve sanat gibi tematik yaklaşımlar yoluyla ele alınacaktır.

ARHA 535 / BATILILAŞMA MI, YENİLEŞME Mİ? 18 VE 19. YÜZYILLARDA OSMANLI İMPARATORLUĞU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa"da 18 ve 19. yüzyıllarda gerçekleşen yenileşme akımları ve Osmanlı kültür ve sanatına ekileri. 17. yüzyıldan sonra Avrupa ile kurulan yeni siyasal ve ticari ilişkiler, Osmanlılar"ın batıya bakışındaki değişim, teknoloji, sosyal yaşam ve sanatta batılılaşma eğilimleri. Sanat ortamına giren yenileşme, batılılaşma ve oryantalizm gibi yeni kavramlar ve 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı kültüründeki dönüşüm.

ARHA 537 / AVRUPA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU: YÜZYILLAR BOYU KÜLTÜREL KARŞILAŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yüzyıllar boyunca Avrupa ve Osmanlı dünyası arasındaki ilişkiler. Avrupa?da Osmanlı varlığı ve 15?inci yüzyıldan başlayarak Avrupa kültürüne etkisi. Takip eden yüzyıllarda çeşitli politik ittifaklar ve ekonomik çıkarlarla değişen Avrupa?daki Türk imajı. 17?nci yüzyıldan itibaren Batı?da değişen Osmanlı çıkarları, teknoloji, sosyal hayat ve sanat dallarında politik ve ekonomik ilişkiler açısından Batıcılığın başlaması.

ARHA 540 / SAHA ARAŞTIRMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrenciler ilgi alanlarına göre onlara pratik tecrübe ve eğitim sağlayacak bir projeye katılmalı ya da ilgili bir kurumda stajlarını tamamlamalıdırlar. Staj olanakları arasında bir müzede, kültürel miras kurumu ya da arkeolojik kazıda çalışmak vardır. Staj danışmanları ve stajın yapıldığı yer tarafından onaylanmış olmalıdır.

ARHA 545 / ENSTRÜMANTAL ANALİZLER I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sofistike alet ve ekipmanlar, arkeolojik kazılarda bulunan materyallerin incelenmesinde giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu ders, ilgili çalışmalarda kullanılan enstrümanları tematik yaklaşım yoluyla inceleyecek ve temel kullanım ilkelerine, verilerin yorumlanmasına ve arkeolojik vaka çalışmalarına yoğunlaşacaktır. Temalar arasında eski beslenme biçiminin, göçlerin, üretim tekniklerinin, insan kökenlerinin ve genetiğin analizleri vardır. Kullanılan enstrümanlar hacim özellikleri, elementsel birleşim, eski iskelet kalıntılarının izotop oranları, sanat eserleri ve çeşitli insan faaliyetlerinin kalıntılarından bilgiler sağlar. Herhangi bir laboratuvar aygıtı, öğrencilere enstrümantal verilerden arkeolojik sonuçlar çıkarmalarında yardımcı olabilecektir. Bu ders öğrencilerin, geçmişte yaşamış toplulukların kalıntılarından elde edilebilecek bilgileri anlama yetisini ve bu verileri yorumlamada karşılaşacakları zorlukları aşma becerisini arttıracaktır.

ARHA 546 / ENSTRÜMANTAL ANALİZLER II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Spektroskopi, kromotografi, elektrokimya, termal analiz ve yüzey analizinde kullanılan çok sayıda enstrümantal tekniğin temel ilkeleri. Laboratuvar cihazı. Taramalı elektron mikroskobu (SEM)

ARHA 549 / ARKEOZOOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, arkeozoolojik yöntem ve kuramda ileri seviyede eğitim sunar. Amaç, öğrencilere diğer arkeoloji alt disiplinlerinden öğrendikleri bilgilerle arkeozoolojik yöntem ve yaklaşımı birleştirerek teori ve model inşa etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Seminerde öğrenciler, seçilmiş arkeolojik araştırma konularını (örneğin ilk insanların deniz kıyılarına yayılması, Neolitikleşme, ?yan ürünler devrimi,? kültürel ilişkiler - kolonizasyon, Tunç Çağı?nın sonu, Karanlık Çağlar, tarihsel topluluklarda üretim ve dağıtım) incelemek için interdisipliner metodolojinin (izotop ve DNA analizleri ve arkeomalakoloji dahil) en yeni kullanım ve yaklaşımlarına dair tartışmalardan haberdar olurlar. Laboratuvar seanslarında ise modern iskelet koleksiyonları yardımıyla çoğaltılabilir ilkel arkeozoolojik veriler yaratma ve bu verileri istatistiksel analiz yoluyla işleyip yorumlama yollarını öğrenirler.

ARHA 550 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 551 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 552 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 553 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 554 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 555 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 556 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 557 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 558 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: