CPAP 100 / BİLGİSAYAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

PSYC 100 / PSİKOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Psikolojinin temelleri; algı, öğrenme, motivasyon, zeka, kişilik ve sosyal ilişkiler.

PSYC 201 / DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE VE SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL YÖNTEMLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC. 100 & CPAP 100

Sosyal ve davranış bilimlerinde temel araştırma kavramları ve araştırmanın aşamaları; sosyal bilim felsefesi; sosyal sorunları inceleyen araştırmalar tasarlayabilmek ve araştırma sonuçlarını değerlendirebilmek için bilinmesi gereken temel yöntemler; nedensellik kavramı; geçerlik kavramı; sosyal bilimlerde ölçüm, örnekleme yöntemleri; nicel ve nitel yöntemler

PSYC 204 / SOSYAL PSİKOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC.100

Bir sosyal grubun üyesi olarak birey ve şiddet, seyirci müdahalesi, itaat, uyum, tutumlar, önyargı ve atfetme konuları gibi konulara sosyal psikolojik bakış açısı.

PSYC 205 / ÖĞRENME VE BİLİŞİM PSİKOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC.100

Davranışsal ve bilişsel bakış açılarının kuramsal yaklaşımları. Klasik ve edimsel koşullama; icgörüsel öğrenme; bilgi isleme kuramları

PSYC 206 / YAŞAM BOYU GELİŞİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC 100

Doğumdan yaslanmaya kadar insan gelişimi. Bilişsel, sosyal-duygusal, biyolojik ve ahlaki gelişim içerilir. Bu alanlardaki gelişime bireysel ve sosyal-etkileşimsel etkenlerin etkisi değerlendirilir.

PSYC 208 / AİLE PSİKOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC. 100 or concent of the instructor

Ailenin, bireylerin geliştiği, yaşamlarına yön verdikleri ve birbirlerini etkiledikleri bir toplumsal kurum olarak incelenmesi. Aileyi tanımlamak ve anlamak için, ve aile davranışlarını açıklamak ve yordamak için sosyal bilimcilerin kullandıkları kuramlar. Eş arama ve bulma, cinsellik, sanal ilişkiler, karşı cinsiyet ve eş cinsiyetler arası ilişkiler, evlilik, boşanma, ebeveynlik, aile içi şiddet ve aile hukuku gibi günümüzün önde gelen konuları.

PSYC 210 / PSİKOLOJİDE TEMEL KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CPAP 100 and PSYC 100

Kuramsal ve uygulamalı psikolojinin temel konuları ile ilgili kuramların ve araştırmaların incelenmesi; psikoloji dünyasında süregelmiş eleştiri ve tartışmalara yol açan konuların değerlendirilmesi.

PSYC 220 / BEYİN VE DAVRANIŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC 100

Algı, motivasyon, saldırganlık, duygular, dikkat, psikopatoloji ve öğrenmede söz konusu olan beyin süreçleri.

PSYC 232 / DENEYSEL PSİKOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Psikolojide deneysel metoda teorik ve uygulamalı giriş; hipotez geliştirme ve test etme; deney planlama, yürütme, raporlama ve değerlendirme; laboratuvar, saha ve internet-tabanlı deneyler.

PSYC 301 / PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: (PSYC. 201 and (MATH. 201 or MATH. 202 or MATH 211 or ENGR 201 or INDR 252 or ENGR 200 ))

Veri toplama yöntemleri, veri analizi ve yorumlaması; t-testi, korelasyon, regresyon, varyans analizi, kovaryans analizi ve çok değişkenli varyans analizi gibi istatistiksel araçlar kullanarak veriden çıkarım yapma, deneysel yöntemlere ağırlık vererek bireysel veya grup araştırma projeleri ile araştırma uygulamaları.

PSYC 302 / PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC 100 and (MATH201 or MATH202 or MATH211 or ENGR201 or INDR252 or ENGR 200)

Psikolojik kavramların ölçülmesi; test ve ölçek geliştirme yöntemleri; test sonuçlarının irdelenmesi; standardizasyon; geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları; faktör analizi; çok boyutlu ölçekleme analizi; psikolojide yaygın olarak kullanılan ölçek ve testlerin tanıtılması; kişilik ve zeka testleri.

PSYC 303 / PSİKOPATOLOJİYE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC 305

Psikodinamik, fizyolojik, davranışçı, bilişsel ve hümanistik dahil olmak üzere farklı teorik perspektiflerden psikopatolojik davranışın etiyolojisi ve semptomları.

PSYC 305 / KİŞİLİK KURAMLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-Requisite: PSYC. 210

Psikodinamik, sosyal öğrenme, bilişsel ve ayırıcı özellik kuramları gibi belli başlı kişilik kuramları incelenmektedir.

PSYC 306 / İŞ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC.100

Çeşitli sektörlerde ve işlerde çalışan insanların performansı ve refahı ile ilgili sorunlara ve çözümlere eleştirel değerlendirme. Değişen istihdam eğilimleri (örn. esnek işgücü) ve işyeri uygulamaları (örn. esnek çalışma düzenlemeleri). İş ve örgüt psikolojisi bilim ve uygulamalarının BM sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde ele alınması (örn. cinsiyet eşitliğini artırmaya yönelik eleman seçme yöntemleri).

PSYC 321 / SOSYAL BİLİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC.100

İnsanın benliği, amaçları, yaşadığı kültürün özellikleri, hafıza ve karar verme gibi temel bilişsel süreçlerini etkiler. Bu dersin amacı bu tür etkilerin davranış, duygu ve düşünceleri nasıl şekillendirdiğini incelemektir. Kültürün ve benliğin temel bilişsel süreçlere olan etkileri özellikle irdelenir.

PSYC 322 / GRUP PSİKOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC.100

Çeşitli büyüklüklerdeki grupların dinamikleri, grup içi kişisel ilişkilerin incelenmesi. Ekip çalışması, liderlik, grup içi karar verme süreci.

PSYC 323 / PSİKOLOJİDE TARTIŞMALI KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC 100

Psikolojik süreçlere ve davranışlara etki eden bellibaşlı bazı unsurların değerlendirilmesi; genetik/biyolojik ve sosyal etmenler, bunların göreceli önemi; teori, açıklama ve uygulama için implikasyonları.

PSYC 335 / TÜKETİCİ DAVRANIŞI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201

Tüketici davranışı hakkındaki temel teorileri ve bulguları inceleyerek bunları etkin pazarlama stratejilerinin tasarımıyla ve uygulamasıyla ilişkilendirir. Bireysel karar verme ve tüketicilerin öğrenmesi; kültür, sosyal sınıf, referans gruplar, aile ve duruma bağlı değişkenler incelenen konular arasındadır.

PSYC 338 / KADİN VE LİDERLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Toplumsal gelişim için kadınların politik, kar amaçlı ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda liderlik yapmaları teşvik edilmelidir. Bu ders, birden çok teorik bakış açısını, son yıllarda yapılan en iyi araştırmaları ve işgücü uygulamalarını inceleyerek kadınların liderlik pozisyonlarında olmalarını kolaylaştıran ve engelleyen faktörler üzerine odaklanır. Türkiye?den araştırma sonuçları, süregelen uygulamalar ve politikalar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırılacaktır. Bununla birlikte, öğrenciler kadınları güçlendirme ve yetkilendirme amacıyla oluşturulmuş projelere katılacaklardır.

PSYC 342 / ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC 100

Kurumlarda bireysel ve grup davranışı incelenmekte, kuruma katkıda bulunacak ve çalışma hayatının kalitesini artıracak yetkinliklerin neler olduğu tartışılmaktadır. Motivasyon, iletişim, grup dinamikleri, liderlik, yüksek performans elde etmek için kurum ve iş tasarımı, kriz yönetimi, müzakere gibi konular ele alınmaktadır.

PSYC 348 / BİLİŞSEL BİLİME GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC 205

Bilişsel bilim zihni psikoloji, felsefe, bilgisayar bilimi, dil bilimi ve nörobilim açılarından disiplinler arası bir yaklaşım ile incelenmesi, zihnin nasıl işlediğine (örn, dikkat, öğrenme, algı, bellek, dil) dair değişik disiplinlerden kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlara odaklanılması.

PSYC 350 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC.100

Psikolojideki güncel konuların detaylı olarak incelenmesi

PSYC 351 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Psikolojideki güncel konuların detaylı olarak incelenmesi