Destek Programları:

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinde dört adet destek akademik program mevcuttur.

Akademik Yazı Programı

Koç Üniversitesi Çekirdek Programı’nın bir parçası olan Akademik Yazı Programı, öğrencilerin çağımızda geçerli sözlü, yazılı ve bilgisayar temelli iletişim kuralları ile tanışmasını sağlayarak akademik ve profesyonel söyleme katılmaları için gereken becerileri geliştirir. Koç Üniversitesi’nin Akademik Yazı Programı’nın misyonu öğrencilerimizin bağımsız öğrenme, kritik okuma, düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlamak, öğrencilerimizin ahlaki standartlar çerçevesinde sosyal sorumluluk bilinci geliştirmelerini sağlamak, öğrencilerimizin entellektüel ya da insane değeri bulunan yazılara dair okuma, tartışma ve yazma yapmalarını sağlamak.
  • Hem profesyonel hem akademik başarı için temel oluşturur.
  • Düşünce gücünün ve analitik becerinin göstergesidir.
  • Saygı uyandırır ve iyi bir izlenim bırakır.
  • Düşüncelerinizi düzene sokar ve daha açık ifade edilmelerini sağlar.
  • Hem yazı hem de konuşma dilinin daha etkili olmasını sağlar.
  • İleri düşünce ve öğrenmeyi destekler ve pekiştirir.
  • İnternet ortamında varolmanızı sağlar.

Yabancı Diller

Koç Üniversitesi’ndeki Dil Programı, öğrencilere eğitimleri esnasında bir veya daha fazla yabancı dili öğrenme olanağı sağlamaktadır.

Arapça, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Çince, Rusça, Kürtçe, İspanyolca, Latince ve Antik Yunan dilleri, İşaret Dili ve Yabancılar için Türkçe dersleri başarılı bir eğitmen kadrosu tarafından verilmektedir.

Yabancı Dil Programı dilsel ve kültürel çeşitliliğin faydalarına inanmakta ve gelecek yıllarda Japonca ve Portekizce ile dil programını genişletmeyi  planlamaktadır.

Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre, öğrenciler A1’den B2’ye kadar olan seviyeleri  zengin dil dersleri yelpazesinden seçebilmektedir.

Öğrencilere sadece  dinleme, konuşma, yazma ve okumadan oluşan 4 dil becerisini öğrenme imkanı verilmekle kalınmıyor, ayrıca kültürün ögelerinden tarih, politika ve edebiyat da veriliyor.

Böylece öğrenciler eğitimlerinin sonunda hem dilsel hem de kültürlerarası yeterlilik kazanmış olacaklar.

Öğrenciler ara sınavlarına, ödevlerine ve final sonuçlarına göre değerlendirilmekle birlikte Dil Programının asıl amacı öğrencilerimizin duyarlı, eleştirel ve aktif birer dünya vatandaşı olmalarına destekte  bulunmaktır.

Türkçe İletişim Becerileri

Türkçe programının amacı, öğrencilerimize düşüncelerini özgürce dile getirebilecekleri bir ortam sunarak yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Dilin işlevinin yalnızca bilgi aktarmak değil, iletişim kurmak ve düşünceyi geliştirmek olduğunun farkında olan bir anlayışla uygulanan programımızda metinler üzerinden çok yönlü tartışmalar yoluyla öğrencilerimize düşünme, çıkarımlar yapma, kavramlar ve önermeler arasında bağlantılar kurma becerilerini geliştirme olanakları sunulmaktadır.

Türkçe derslerinde, Yüksek Öğretim Kurulu’nun programına koşut olarak yerleşik dilbilgisi kurallarının kullanımına yönelik uygulamalar ve Türk Dilinin genel özellikleri ile tarihsel gelişimine ilişkin bilgi artırıcı çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak dil ve yazın çalışmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede Türkçe dersleri iki ana bölümden oluşmaktadır. Yazılı anlatım bölümünde makale, deneme, öykü, şiir, roman gibi yazınsal türler üzerinden eleştirel metin çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenciler bir yandan çağdaş kuramlara ilişkin bilgilenirken bir yandan da değişik kuramlar ışığında metin çözümlemeyi öğrenmektedirler. Her çalışmadan sonra öğrencilerin yazılı anlatım yoluyla düşüncelerini dile getirmeleri sağlanmaktadır. Sözlü anlatım bölümünde öğrencilere topluluk önünde düşüncelerini dile getirme becerisi kazandırılmaktadır. Önce konuşma türleri üzerinde durulmaktadır. Daha sonra yapılandırılmış konuşma biçimlerinden birini seçen öğrenciler hazırladıkları sunumlarla topluluk önünde konuşma yeteneklerini geliştirmektedirler.

Üniversite çağına gelmiş bir bireyin anadilini kullanma yeteneği ve buna ilişkin alışkanlıkları gerek aldığı ilköğretim ve lise eğitimiyle gerekse içinde yetiştiği kültürel ve toplumsal ortam yoluyla büyük ölçüde şekillenmiş durumdadır. Bu nedenle Türkçe programı öğrencilere yıllardır karşılarına çıkan ezberci kalıplarla değil, bilgiyi öğrencinin yapılandırmasını öngören bir anlayışla yaklaşmaktadır. Böylece, öğrencilerimizin Türkçe derslerinde edindikleri beceriler kendi alanlarında kılavuz işlevi görmektedir.

Türkçe dersleri Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım adı altında verilmekte olup ders kodu TURK100’dür.

Türkçe programında Türkçe dersleri dışında Koç Üniversitesi öğrencilerinin tamamına açık olan seçimlik dersler de yer almaktadır. Programımızın genel yaklaşımına koşut bir anlayışla verilen seçimlik dersler dil, yazın ve bu çerçevede ele alınan diğer alanların konularını içermektedir.

Öğrenci değişimi yoluyla üniversitemize gelen yabancı öğrencilerin aldıkları Türkçe dersleri de birimimiz tarafından verilmektedir.

TURK 201, 202 ve 203 kodlu Yabancılara Türkçe derslerinin amacı, yabancı öğrencilerin Türkçe iletişim becerilerini geliştirmek ve bu amaç doğrultusunda öğrencilere gerekli teknik bilgi ve olanakları sağlamaktadır.

İletişimsel bir yaklaşımla işlenen dersler Türkçedeki dilbilgisi yapılarının öğretimi, bu yapıların doğru kullanımı, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım, okuma-anlama ve dinleme-anlama becerilerinin ayrı ayrı ölçülüp değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır. Derste öğrenciler sözlü ve yazılı uygulamalara katılmakta, bunlarla ilgili ödevler hazırlamakta ve bu yolla yaşadıkları ve eğitim aldıkları Türkiye’de konuşulan dilin mantığını anlamakta ve günlük yaşamda gereksinim duydukları tüm yapıları öğrenerek hem buradaki yaşamlarını kolaylaştırmakta hem Türk kültürünü tanımakta hem de Türklerle iletişim kurabilmektedir.

Writing Center