CPAP 100

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:0

PHIL 213

Pre-Sokratiklerden, Geç Antik döneme uzanan Eski Çağ felsefe tarihinin başlıca düşünürlerine ve metinlerine giriş. Bu dönemde ele alınan teorik ve pratik felsefe tartışmalarının ve yorumların incelenmesi. Öne sürülen meselelerin, tarihsel bağlama yerleştirilip felsefi analiz yoluyla modern çağda nasıl ele alındığının değerlendirilmesi. M.Ö. 6. yüzyıl ile M.S. 6. yüzyıl arasına yayılan Eski Çağ felsefesinin öneminin ve çağdaş felsefeye olan etkilerinin vurgulanması.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 217

Descartes'tan Kant'a uzanan Batı felsefesi sahnesine giriş. Descartes, Locke, Leibniz, Hume, Hobbes, Spinoza ve Kant gibi modern filozoflardan seçilecek metinlerin incelenmesi.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 311

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 324

Deleuze, Derrida, Foucault, Guattari ve Lyotard gibi postyapısalcı düşünürlerin eserlerindeki varlık, deneyim, bilgi, bilim, iktidar ve etik gibi konulardaki görüşlerin değerlendirilmesi.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 131

Bu dersin konusu önermeler mantığı ve birinci derece niteleyicilerin incelenmesi olarak belirlenmiştir.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 216

Antik çağlardan günümüze kadar tartışılan etik görüşlerin incelenmesi. Etik konusu kapsamındaki meselelerin felsefi bir biçimde derinlemesine tartışılması.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 303

Antik Felsefe tarihinde karşılaşılan temel konuların incelenmesi. Temel metinlerin yakın okuması ve ikincil kaynaklardaki yorumlayıcı tartışmalara odaklanılması sayesinde belirli bir düşünürün ya da belirli bir düşünce izleğinin gelişiminin vurgulanması.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PHIL. 213 or consent of the instructor

PHIL 314

Kant?tan günümüze Batı felsefesi. Hegel, Mill, Nietzsche ve Heidegger gibi filozofların metinleri.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 330

Bioetik, çevre sorunları, yoksulluk ve küresel adalet, dinsel, etnik, ırksal ve cinsel eşitlik gibi meselelerin incelenmesi. Metafizik kavramların ve normatif etik yaklaşımların somut problemler üzerine düşünmemize nasıl aracılık ettiğini gösterilmesi.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 101

Felsefe hakkında genel bir bilginin sunulması, felsefenin çeşitli dallarını öğretilmesi ve bu dallara tekabül eden tartışma alanlarını keşfedilmesi. Öğrencilere felsefi bir şekilde düşünmenin ve eleştirel yazı yazmanın nasıl yapılacağının öğretilmesi. Felsefenin temelde ne olduğunun tartışılması, bilginin ne olduğunun soruşturulması, mantıksal ve eleştirel akıl yürütme, doğa ve bilim felsefeleri, etik, sanat felsefesi ve siyaset felsefesi gibi konulara değinilmesi.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 215

Bilgi kavramının çözümlenmesinde karşılaşılan felsefi problemlerin, insan bilgisinin kaynağı, sınırları ve doğruluğu açısından incelenmesi.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 301

Bu derste hem sosyal sözleşme düşüncesi geleneği hem de çağdaş siyaset soruları ile ilişkili olarak 20. YY?da üretilmiş sosyal ve siyasi teorileri tartışacağız. Sadece Hobbes, Locke, Rousseau gibi düşünürlerin yaptığı şekilde devlet ve vatandaş ilişkilerine bakarak siyaset felsefesi yapmak yerine, biz bu derste siyasetin günümüzde gündelik hayatta ve sosyal hareketlerde de nasıl yaşandığına bakarak sosyal mütakabat, egemenlik, ezme-ezilme ilişkileri, iktidar ve direniş gibi kavramlar üzerinde de duracağız. Dolayısıyla dersimize Aristo?da Rousseau?ya uzanan bir felsefi geleneğe bakarak başlasak da, daha çok yakın tarihimizde öne çıkan kimlik politikaları, hümanizm, liberalizm, bireyselcilik, toplumsalcılık, tekilcilik gibi yaklaşımları da tartışmaya açan Marx, Althusser, Foucault, Agamben, Arendt, Fanon, Derrida, Butler ve Nancy gibi düşünürleri okuyacağız.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 312

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 325

Husserl tarafından kurulmuş ve Heidegger, Fink, Schutz, Sartre, Merleau-Ponty ve Levinas gibi düşünürler tarafından geliştirilen fenomenolojinin incelenmesi ve yeni felsefi problemlerin fenomenolojik keşfi.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PHIL. 101 or consent of the instructor