CPAP 100

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:0

SOCI 202

Kültür ve kültürel değişim kavramlarını ele alır. Sosyal antropolojinin farklı kültürleri anlamak açısından önemini tartışır. Sosyal antropolojinin belli başlı konularından aile, akrabalık, toplumsal cinsiyet, ırk, dil, ekonomi, din, küreselleşme ve sağlık ve hastalık alanlarına odaklanır.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 207

Duyguların toplumsal faktörlerden ne şekilde etkilendiklerini, nasıl öğrenildiklerini, ne şekilde düzenlendiklerini ve toplumsal örüntülerini ele alır. Duyguların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayatta değişen rolleri üzerine olan tartışmaları eleştirel şekilde tartışır.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 211

Bu ders toplumsal cinsiyeti sosyal hayatın önemli bir düzenleme ilkesi olarak inceler. Özellikle, sosyal olarak toplumsal cinsiyet kimliklerinin nasıl oluşturulduğunu ve toplumsal cinsiyetin etnik köken, milliyetçilik, sosyal sınıf, cinsellik, yaş ve diğer kimlik ve sosyal eşitsizliklerle nasıl kesiştiğini inceler. Ayrıca, aile, eğitim sistemi, medya, politika, ekonomi ve dinin toplumsal cinsiyet kimlikleri ve eşitsizlik üzerine etkisini araştırır.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 301

Ampirik sosyolojik araştırmalarda kullanılan ileri yöntemler ele alınır. Sosyolojik araştırmanın tüm aşamaları (kavramlaştırma, hipotez oluşturma, araştırma tasarımı, örneklem tasarımı, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi, istatistiksel bulguların değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanması) kapsanır. Öğrenciler derste kendi araştırma projelerini yapıp, sözlü ve yazılı olarak sunar.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: (SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) and SOCI. 201 and MATH. 202

SOCI 201

Sosyal bilimlerde temel araştırma kavramları ve araştırmanın aşamaları; sosyal bilim felsefesi; nedensellik kavramı; sosyal sorunları inceleyen araştırmalar tasarlayabilmek ve araştırma sonuçlarını değerlendirebilmek için bilinmesi gereken temel yöntemler; geçerlik kavramı; sosyal bilimlerde ölçüm, örnekleme yöntemleri; nicel ve nitel yöntemler.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: SOCI. 100 or SOCI.101 or SOCI. 102 or SOCI. 103

SOCI 205

Modern toplumların günümğzde karşılaştığı toplumsal sorunları sosyolojik açıdan eleştirel bir bakışla inceler. Toplumsal sorunların neden ve sonuçları, farklı toplumların bu sorunlara yaklaşımı ve sosyal politika önerileri dersin temaları arasındadır. İşlenecek konulara örnek olarak suç, ırkçılık, yoksulluk, küresel eşitsizlik, çevre sorunları ve savaşlar verilebilir.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 210

1826’da Yeniçerilerin yok edilmesi ile 1950’de Tek Parti Döneminin sona ermesi arasındakş dönem. Emek tarihine ilişkin farklı teorik yaklaşımlar, zanaatkarların Sanayi Devrimi’ni deneyimlemesi, sanayide bir iş gücünün oluşumu, işçiler arasında etnik ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımlar, devlet-emek ilişkileri, emek göçü örüntüleri.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 220

Batı’nın yükselişi, sömürgecilik, Üçüncü Dünya’nın ortaya çıkışı, kalkınma projesinin tarihi ve küreselleşme gibi olgular dahil olmak üzere, çağdaş dünyayı şekillendiren büyük ölçekli toplumsal dönüşümleri ele alır. Ülkeler arasındaki eşitsizlikler ile ülkeler içinde kadınlar ve erkekler arasındaki, bölgesel, sınıfsal ve etnik eşitsizlikleri inceler.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 303

Marx, Durkheim, Weber ve Simmel gibi klasik sosyoloji kuramcılarının eserlerini ele alır. 20. yüzyılda klasik teorilerin üzerine inşa edilen teorik yaklaşımları (yapısal işlevselcilik gibi) tartışır. Ayrıca, feminism, post-kolonyalizm ve post-yapısalcılık gibi klasik sosyoloji teorilerine yönelik çağdaş eleştirel yaklaşımları irdeler.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 100

Toplum bilimiyle ilgili temel kavramlar, yöntemler ve yaklaşımlara giriş. Sosyal, kültürel ve politik sistemler ve yapılar ve sosyal çatışma ve sosyal kurumlar üzerinde durur. Tartışılacak konu başlıkları arasında, aile, eğitim, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite, toplumsal sınıf, ekonomi, örgütler, sosyal gruplar, yaşlanma ve kuşaklar yer alır.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3

SOCI 204

Kültür kavramının tarihsel dönüşümünü ve kültür araştırmalarındaki çeşitli teorik ve kavramsal yaklaşımları ele alır. Hem kültürün toplumsal olarak üretimi ve yeniden üretimini, hem de toplumsal eşitsizliklerin kültürel temellerini inceler.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 208

Aile, bireylerin geliştiği, yaşamlarına yön verdikleri ve birbirlerini etkiledikleri bir toplumsal kurum olarak incelenmektedir. Bu ders, öğrencilere toplum bilimcilerin aileyi nasıl kavramsallaştırdıklarını ve nasıl çalıştıklarını göstermektedir. Günümüzün aileye ilişkin önemli sorunları tartışılmaktadır. Eş arama ve bulma, cinsellik, cinsiyetler arası ilişkiler, evlilik, boşanma, ebeveynlik, aile içi şiddet ve aile hukuku gibi konular kapasanmaktadır.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103 or PSYC. 100

SOCI 212

Sosyo-ekonomik sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnik yapıya dayalı eşitsizlikler; sosyal tabakalaşma konusundaki tarihsel ve güncel tartışmalar; farklı tabakalaşma çeşitlerinin anlaşılması ve kavramlaştırılması için yaklaşımlar. Okumalar aynı zamanda çatışma ve direniş; toplumdaki farklı grupların eşitsizlikle başa çıkma yöntemleri konularına da odaklanır.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: SOCI 100 or consent of the instructor

SOCI 302

Modern örgütlerin ve bürokrasilerin gelişmesi ve bürokratik modelden sapmalar üzerinde durur. Özellikle iş örgütleri üzerine odaklanır. Ayrıca çalışma sosyolojisinin temel konularını ele alır. Sanayi ve hizmet sektörlerinde emek denetimi, emek süreci ve toplumsal cinsiyet ilişkileri ile istihdam yapısının dönüşümünü tartışır.

CSSH - SOCI
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: SOCI. 100 or consent of the instructor