CPAP 100

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:0

PSYC 204

Bir sosyal grubun üyesi olarak birey ve şiddet, seyirci müdahalesi, itaat, uyum, tutumlar, önyargı ve atfetme konuları gibi konulara sosyal psikolojik bakış açısı.

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PSYC.100

PSYC 208

Ailenin, bireylerin geliştiği, yaşamlarına yön verdikleri ve birbirlerini etkiledikleri bir toplumsal kurum olarak incelenmesi. Aileyi tanımlamak ve anlamak için, ve aile davranışlarını açıklamak ve yordamak için sosyal bilimcilerin kullandıkları kuramlar. Eş arama ve bulma, cinsellik, sanal ilişkiler, karşı cinsiyet ve eş cinsiyetler arası ilişkiler, evlilik, boşanma, ebeveynlik, aile içi şiddet ve aile hukuku gibi günümüzün önde gelen konuları.

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PSYC. 100 or concent of the instructor

PSYC 232

Psikolojide deneysel metoda teorik ve uygulamalı giriş; hipotez geliştirme ve test etme; deney planlama, yürütme, raporlama ve değerlendirme; laboratuvar, saha ve internet-tabanlı deneyler.

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 303

Psikodinamik, fizyolojik, davranışçı, bilişsel ve hümanistik dahil olmak üzere farklı teorik perspektiflerden psikopatolojik davranışın etiyolojisi ve semptomları.

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PSYC 305

PSYC 201

Sosyal ve davranış bilimlerinde temel araştırma kavramları ve araştırmanın aşamaları; sosyal bilim felsefesi; sosyal sorunları inceleyen araştırmalar tasarlayabilmek ve araştırma sonuçlarını değerlendirebilmek için bilinmesi gereken temel yöntemler; nedensellik kavramı; geçerlik kavramı; sosyal bilimlerde ölçüm, örnekleme yöntemleri; nicel ve nitel yöntemler

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PSYC. 100 & CPAP 100 or DOS 171

PSYC 206

Doğumdan yaslanmaya kadar insan gelişimi. Bilişsel, sosyal-duygusal, biyolojik ve ahlaki gelişim içerilir. Bu alanlardaki gelişime bireysel ve sosyal-etkileşimsel etkenlerin etkisi değerlendirilir.

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PSYC 100

PSYC 220

Algı, motivasyon, saldırganlık, duygular, dikkat, psikopatoloji ve öğrenmede söz konusu olan beyin süreçleri.

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PSYC 100

PSYC 302

Psikolojik kavramların ölçülmesi; test ve ölçek geliştirme yöntemleri; test sonuçlarının irdelenmesi; standardizasyon; geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları; faktör analizi; çok boyutlu ölçekleme analizi; psikolojide yaygın olarak kullanılan ölçek ve testlerin tanıtılması; kişilik ve zeka testleri.

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PSYC 100 and (MATH201 or MATH202 or MATH211 or ENGR201 or INDR252 or ENGR 200)

PSYC 306

Çeşitli sektörlerde ve işlerde çalışan insanların performansı ve refahı ile ilgili sorunlara ve çözümlere eleştirel değerlendirme. Değişen istihdam eğilimleri (örn. esnek işgücü) ve işyeri uygulamaları (örn. esnek çalışma düzenlemeleri). İş ve örgüt psikolojisi bilim ve uygulamalarının BM sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde ele alınması (örn. cinsiyet eşitliğini artırmaya yönelik eleman seçme yöntemleri).

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PSYC.100

PSYC 100

Psikolojinin temelleri; algı, öğrenme, motivasyon, zeka, kişilik ve sosyal ilişkiler.

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3

PSYC 205

Davranışsal ve bilişsel bakış açılarının kuramsal yaklaşımları. Klasik ve edimsel koşullama; icgörüsel öğrenme; bilgi isleme kuramları

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PSYC.100

PSYC 210

Kuramsal ve uygulamalı psikolojinin temel konuları ile ilgili kuramların ve araştırmaların incelenmesi; psikoloji dünyasında süregelmiş eleştiri ve tartışmalara yol açan konuların değerlendirilmesi.

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: CPAP 100 or DOS 171 and PSYC 100

PSYC 301

Veri toplama yöntemleri, veri analizi ve yorumlaması; t-testi, korelasyon, regresyon, varyans analizi, kovaryans analizi ve çok değişkenli varyans analizi gibi istatistiksel araçlar kullanarak veriden çıkarım yapma, deneysel yöntemlere ağırlık vererek bireysel veya grup araştırma projeleri ile araştırma uygulamaları.

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: (PSYC. 201 or SOCI 201 or MAVA 307) and (MATH. 201 or MATH. 202 or MATH 211 or ENGR 201 or INDR 252 or ENGR 200 )

PSYC 305

Psikodinamik, sosyal öğrenme, bilişsel ve ayırıcı özellik kuramları gibi belli başlı kişilik kuramları incelenmektedir.

CSSH - PSYC
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: Pre-Requisite: PSYC. 220 or PSYC 210