CPAP 100

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:0

HIST 201

Eski Anadolu medeniyetlerine giriş. Yeryüzündeki ilk tapınağın kurulması, tarımın kökenleri, şehirlerin ortaya çıkışı, metalin yoğun kullanımı ve uzun-mesafeli uluslararası ticaretin gelişimi gibi geçmişte yaşanmış önemli insani sosyal gelişmeler. Eski Anadolu"da yerleşik organizasyon ve tarım, din, ekonomi, ticaret ve sanatsal ifade. Tarih öncesi (Prehistorik) ve Tarih sonrası (Protohistorik) dönemleri kapsayan MÖ 8000 ile 600 arası, Anadolu"daki Asur kolonileri, Hititler, Urartular, Frigler, Frigyalılar, Lidyalılar ve MÖ. 550"de Perslerin Anadolu"yu istilası.

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 205

Kendine has özellikleri olan Batı Avrupa uygarlığının Hıristiyan, Grek-Roman ve germen enstitülerinden ortaya çıkışı, ortaçağ Avrupa topluluğunun oluşum ve dönüşümü, Rönesans ve reform; devletlerin oluşumu ve modern dönemdeki sosyal değişim.

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 212

Bu ders orta çağın sonlarından Fransız Devrimine kadarki dönemdeki, erken modern Avrupa kültür tarihinin temel unsurlarına bir giriş niteliğindedir. Genel bir araştırma zemini sağlamanın yanı sıra, öğrencilerin historiografiye, tarihin, bu dönemin tarihinin, nasıl yazıldığına tanık olmasını amaçlamaktadır. Konu başlıkları: geç Orta Çağ krizleri, İtalyan hümanistlerinin Rönesans"ı, popüler kültür ve sosyal kontrol, bilim, sihir, ve harikalar, kadınlar ve onların dünyası, cadılar ve cadı avı, Amerika"nın keşfi ve Reformasyon ve Karşı Reformlar.

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 217

19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortasına kadar olan dönemi kapsar. İstanbul ve Selanik gibi Osmanlı liman şehirleri, Hausmann?ın Paris?i, bir göçmen şehri olarak New York, yeni Türk başkenti Ankara, Sovyetlerin başkenti Moskova, ve iki dünya savaşı arasında Berlin gibi farklı örneklere odaklanılır. Bu şehirlerdeki tarihsel deneyimler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, şehir dokusu ve sosyal değişim arasındaki diyalektik ilişkiye bakılarak araştırılması.

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 103

Tarih felsefesi ve geçmişi araştırmak için kullanılan çeşitli metodolojiler. Eleştirel okuma ve yazma becerilerini geliştirme üzerinde durulur

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 204

I. Süleyman"ın ölümünden Tanzimat"ın ilanına kadar olan süreçte Osmanlı Devletinin geçirdiği dönüşümler, merkezi devletteki kriz, ayanların yükselişi, toplum ve kültürdeki değişimler ve Avrupa"nın Osmanlı toplumundaki değişen algılanması incelenir.

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 207

Modern tarihte yani takriben 1848"den beri gerçekleşmiş belli başlı olaylar. Endüstrileşme, Amerikan İç Savaşı, gerçek "küreselleşme"nin başlaması (batılılaşmanın yayılması), büyük güçlerin mücadelesi, Birinci Dünya Savaşı. Amerikanlaşmanın yayılışı, Komünizmin yükselişi, Rus Devrimi, (Versay"dan Lozan"a) 1919-1923 dönemi barış antlaşmaları.

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 216

İslamın doğuşundan günümüze kadar olan Ortadoğu tarihine giriş dersi. Ortadoğu bölgesindeki siyasi, sosyal ve iktisadi yapıların 19. ve 20. yüzyılda geçirdiği değişimler incelenir.

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 221

Geç Antik ve Bizans uygarlıklarının temelleri, gelişmeleri ve miraslarına giriş. Eski dünyanın dönüşümünün, Bizans uygarlığının kuruluşunun ve tarihteki rolünün Avrupa ve Yakındoğu?da önemli bir siyasi, iktisadi ve kültürel güç olarak değerlendirilmesi. İşlenecek konular: Hıristiyanlığın yayılması, imparatorluk ideolojisinin ve devlet kurumlarının gelişimi, savaş ve diplomasi, soysal ve iktisadi hayat, edebiyat, sanat ve mimari alanındaki başarılar, Batı Avrupa ve Yakın Doğu?daki İslam Devletleriyle etkileşimler.

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 100

Modern Türkiye Tarihine, giriş. 19 ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye tarihine okumalar ve belgeseller üzerinden analitik bir bakış.

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:1
Ön Koşulu: HIST 301 or HIST 302

HIST 203

Osmanlı Devleti’nin temelleri, oluşumu ve geç Orta Çağ uç beyliğinden erken modern imparatorluğa dönüşümü. Osmanlı Devleti’nin coğrafi, etnik ve ideolojik unsurları; Balkanlar’a ve Arap dünyasına doğru genişlemesi ve merkezi devlet kurumlarının gelişimi. Dönemselleştirme, klasik dönem Osmanlı çalışmalarında tarih yazımı ana tartışmaları ve metodolojik sorunlar.

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 206

Modern Toplumların Doğuşunu, Fransız Devriminden itibaren Doğu ve Batı Avrupa"daki toplumların değişimini inceler.

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 214

Bu derste Osmanlı tarihini kültürel hayat üzerinde yoğunlaşarak inceleyeceğiz. Uç beyliklerinde hayat, Osmanlılarla komşu devletler arasındaki ilişkiler, imparatorluk ideolojisi, sosyal hayat, kadınların dünyası, etnik yapı, sosyal çatışmalar, dini hareketler, ve yeni dünya düzeni karşısında Osmanlılar işleyeceğimiz konulardan bazıları olacaktır. Öğrenciler Osmanlı tarih yazıcılığındaki akademik çalışmaların yanında popüler yaklaşımlarla da ilgilenecekler, ders boyunca öğrendikleri konuları tarihi film ve romanlarla karşılaştıracaklardır.

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3

HIST 219

1826?da Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından 1950?de tek parti döneminin bitişine kadar olan dönem. İşçi tarihine teorik yaklaşımlar, esnaf ve zanaatkarların Endüstri Devrimiyle tecrübesi, endüstriyel iş gücünün oluşumu, işçiler arasındaki etnik ve cinsiyet farklılaşması, devlet ve işçi ilişkileri, ve farklı işçi göçlerinin incelenmesi.

CSSH - HIST
Lisans
Kredisi:3