PHIL 334

Bilimin amaçlarının incelenmesi. Bilimsel açıklama, teori kurma, modellerin kullanımı, hipotezlerin doğrulanması ve teorik kendiliklerin statüsü konularının bilim tarihinden alınan örnekler ışığında tartışılması. Bilimsel araştırmada ortaya çıkan felsefi soruların ele alınması. Bilimsel araştırmada yöntemin önemi.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PHIL. 202 or consent of the instructor

PHIL 353

Dersin içeriği açıldığı dönem belirlenecektir.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 372

Varoluşçuluğun ?kişinin özgürlüğe fırlatıldığını? ifade eden sloganına odaklanma. Bu özgürlük iddialarından birinin, kişinin sıradan, anonim ve baskıcı olarak algıladığı çevresine karşı isyan etme ve bu çevreden farklı olma arzusu olduğununun tartışılması. Bu iddianın, insanı yalnızlığa ve tuhaflığa da sürükleyebileceğinin de ele alınması. Özgürlüğe atılmış olma?nın açığa çıkardığı temel meselelerin ele alınması: hayatın anlamı, kaygı, ölüm, intihar, inanç, barış, sorumluluk, yazı, kendi olmak, kişilik, politika ve eylem gibi. Sartre, Dostoyevsky, Heidegger, Camus, Kierkegaard, de Beauvoir ve Fanon gibi varoluşçulardan metinler okunması.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 382

Eşitlik, hakkaniyet, adalet, kültürel görecelik, haklılık ve haklar gibi önemli kavramları incelenmesi ve netleştirilmesi. İnsan hakları açısından toplumsul cinsiyetler arası eşitliğin önemine dair temel bir anlayış geliştirilmesi. Toplumsal cinsiyetin günümüzdeki durumunu, kadınların insan haklarının güçlenmesini sağlayan uluslararası tarihsel, hukuki ve normatif gelişmeler ışığında tartışılması.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 401

Toplum ve siyasi kurumlarla ilgili temel kavramların incelenmesi. Kaynak dağılımı adaleti, eşitlik, egemenlik, hukuk, özgürlük ve siyasi sorumluluklar.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 350

Dersin içeriği açıldığı dönem belirlenecektir.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 355

Dersin içeriği açıldığı dönem belirlenecektir.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 381

Güncel feminist teorilerin incelenmesi. Biyolojik ve toplumsal cinsiyet konularının yanı sıra ırksal ? etnik - ulusal kimlik, cinsel yönelim, engellilik, yaş ve din kategorilerini de kapsayan toplumsal kimlik konularını sosyal ve politik felsefe açısından ele alma. ?Kadın? kategorisinin ön planda olması gerektiğini savunan ana akım feminist teoriler ile bu kategoriyi sorgulayan queer teori arasındaki ayrımın tartışılması. Toplumsal kimlik kategorileri ile kimliğe dayalı baskıcı yapıların tarihsel ve politik olarak kesiştiğini ortaya koyan Kesişim teorisine vurgu.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 395

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgilendikleri özel bir konu üzerine yoğun araştırma yapmak ve yürütülen araştırma ve çalışmalar doğrultusunda tez uzunluğunda bir makale üretme olanağı sağlamaktır. Çalışma bağımsız olarak yapılır ve bölüm üyesi bir hoca rehberliğinde sürdürülür. Ders esas itibarıyla son sınıf öğrencilerine yöneliktir ve dersi veren hocanın onayıyla alınır.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:1.5

PHIL 415

Frege, Russell, Moore, ve Wittgenstein tarafından geliştirilen analitik yöntemlerin incelenmesi. Mantıksal pozitivizm ile gündelik dil felsefesinin yükselişi ve düşüşü, Quine?ın etkisi, anlam ve gönderme, resim-dil kuramı, anlamın doğrulanabilirliği kuramı, özel dil argümanı, söz edimleri, Grice yapıları, ontolojik görecelik, radikal çeviri, anlam üzerine Davidson-Dummett tartışması ve analitik geleneğin son bulup bulmadığı meselesi.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 338

Zihinsel olguların ve bu olguların fiziksel gerçeklikle ilişkilerinin irdelenmesi. Zihnin bedenle nasıl ilişkilendiği, zihnin dış dünyaya etkisinin olup olmadığı, kendi zihnimizi ve başkasının zihnini nasıl bildiğimiz, kendi zihnimize ayrıcalıklı bir erişimimiz olup olmadığı gibi zihinsel olguların yol açtığı metafiziksel ve epistemik soruların işlenmesi. Bilinç ve hakkindalik olgularının, irade ve tasarımlama yetilerinin incelenmesi.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: PHIL.101 or consent of the instructor

PHIL 354

Fenomenoloji konusunda Martin Heidegger?in, Yapısöküm konusunda ise Jacques Derrida?nın derinlemesine ele alınması. Fenomenolojide akımın kurucusu olan Husserl?in ve geleneği ondan devralan Heidegger?in eserlerinde yoğunlaşılması. Heidegger?in ?ölüme-doğru-varlık? olarak Dasein kavramıyla ve ?metafiziğin sona erdiği bir çağda yaşıyoruz? derken ne kastettiğinin tartışılması. Hem bir yazma hem de bir okuma kuramı (Derrida?nın tabiriyle écriture) olarak yapısöküm fikrini gelişimine odaklanma. Yapısöküm konusunda Jacques Derrida Jean-Luc Nancy?nin metinleri üzerinde çalışma.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 380

Çağdaş feminist teorinin temel izlekleri, meseleleri ve tartışmalarına giriş. Güncel toplumsal teorilerin ve yarattıkları sarsıcı etkinin, erken dönem feminist teorilerle karşılaştırılması. Beden, cinsellik, cinsel kimlik, kadın kategorisi ve farklılık politikalarını konu alan kavramsal tartışmaların ele alınması.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 390

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgilendikleri özel bir konu üzerine yoğun araştırma yapmak ve yürütülen araştırma ve çalışmalar doğrultusunda tez uzunluğunda bir makale üretme olanağı sağlamaktır. Çalışma bağımsız olarak yapılır ve bölüm üyesi bir hoca rehberliğinde sürdürülür. Ders esas itibarıyla son sınıf öğrencilerine yöneliktir ve dersi veren hocanın onayıyla alınır.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3

PHIL 413

Sanatın doğası, doğruluk ve sanatta canlandırma, sanatın ahlaksal ve politik yönleri, sanat eleştirisi gibi konular.

CSSH - PHIL
Lisans
Kredisi:3