MAVA 310 / WEB PROGRAMLAMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 220 or consent of the instructor

HTLM'nin temel bileşenleri, HTML 5, dinamik HTML, CSS, XML?ye giriş, JavaScript programlama, ActionScripts kullanım esasları ve web sayfası tasarım ilkeleri.

MAVA 311 / FİLM VE VİDEO ÜRETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-Requisite: MAVA.208 and MAVA 200

Sinematik dilin estetiğine ve yapısına, kinesikleri ve hareketli imajların deneyim ve algılarına vurgu yaparak zaman eksenli görsel medyanın temel kavramlarına giriş. Ses kayıt ekipmanları ve kamera kullanımı.

MAVA 312 / MEDYA ETİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İletişim ve medya sektörü ile ilgili etik kuralları, kanunlar ve politikalar. Fikir özgürlüğü, sansür, habercilik ve basın özgürlüğü, özel yaşamın korunması, fikri haklar, radyo-televizyon yayıncılığı politikaları, görsel etik, reklamcılık etiği ve çevrimiçi iletişim ile ilgili politikalar.

MAVA 313 / FOTOĞRAF TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fotoğrafın bulunuşundan bugüne fotoğrafın tarihi. Bir belge ve sanat eseri olarak dönemin eğilimleri, olayları ve düşünceleri üzerinden ele alınarak incelenmesi. Fotoğraf tarihinin bu dönem olayları ve düşünceleri üzerinden incelenmesi. Dönemlerin sosyal, politik ve estetik eğilimleri referans alınarak fotoğrafçılığın görsel ve teknik açıdan değerlendirmesi. Ders formatı: dia gösterimi ve tartışma.

MAVA 315 / KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyolojik açıdan kültürü inceler, bu çalışma alanının temel kuramsal ve araştırmaya yönelik perspektiflerini ve ana konuların giriş sağlar. Dersin amacı, öğrencilere kültür, külltürel küreselleşme ve popüler kültür gibi konulardaki tartışmaları analitik olarak anlamayı sağlayan kuramsal ve metodolojik araçları vermektir.

MAVA 316 / HALKLA İLİŞKİLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Halkla ilişkilerin temel prensipleri. Halkla ilişkilerde planlama, strateji ve taktik geliştirme. Kamu ve medya ile ilişkilerin yönetimi; itibar yaratma, kriz yönetimi, sponsorluk, lobicilik gibi faaliyetlerin farklı boyutları ve süreçleri. Haber bülteni, konuşma v.b. hazırlanması ile ilgili uygulamalı çalışmalar.

MAVA 318 / SANAT YÖNETMENLİĞİ VE YÖNETİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kamusal, özel ve kar gütmeyen yaratıcı endüstri sektörlerinin yönetimine giriş. Uluslar arası sanat pazarlarının ve kültür organizasyonlarının gözden geçirilmesi. Mevcut sanat eğilimlerinin ve yükselen sanat merkezlerinin anlaşılması. Sanat finansmanı, bütçelendirme, kaynak geliştirme, reklam, ağ oluşturma, uluslar arası boyutta yer alma, proje yönetimi, etik, hukuk ve eğitim.

MAVA 320 / TASARIM TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

19. yüzyıldan günümüze uzanan modern tasarım tarihindeki önemli akımlar ve gelişmelerkonusuna giriş. Tasarım ile toplumsal, teknolojik, ticari ve estetik bağlamlar arasındakiilişkinin irdelenmesi. Mimarlık, iç-mimari, grafik tasarım ve ürün tasarımı alanlarından bir dizi örneğin tasarım tarihi açısından incelenmesi.

MAVA 321 / 2 BOYUTLU ANİMASYON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

2 boyutlu animasyonun temel kavram ve teknikleri ile çalışılması. Karakter tasarımı, bilgasayar ortamında animasyon yaratma ve stop motion gibi animasyon üretim teknikleri uygulamalı olarak işlenecektir.

MAVA 323 / FOTOĞRAF ATÖLYESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 210 and MAVA 200 or consent of the instructor

Fotoğrafla ilgili tüm aşamalar ? proje geliştirme, çekim, görüntü işleme, sıralama ve çıktı- yaratıcılık barındırır. Dönem boyunca üzerinde çalışılan projelerle öğrenme ve hayal gücünün kullanılması ve kişisel yaratıcılığın ifade edilmesi ve geliştirilmesi desteklenir. Yaratıcı öznel ifadenin geliştirmesini sağlayacak kavramlar, süreçler ve etkilerinin görüntü üzerinden ayrıntılı değerlendirilmesini içerir. Yeni/farklı bir bakma/görme ve görüntüleme algısının geliştirilmesinin amaçlandığı bu dersle amaçlanan fotoğraf çekmek değil, nasıl fotoğraf yapılacağının öğrenilmesidir.

MAVA 324 / SİNEMATOGRAFİ VE KURGU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 311 and MAVA. 213 and MAVA 200 or consent of the instructor

Kamera kullanımı, ışık, ekiple çalışma, kompozisyon, ses ve görüntünün kurgulanması. Doğrusal olmayan kurgu, dijital efektler ve hareketli grafikler üzerine ileri seviye uygulamalı çalışmalar.

MAVA 325 / GÖRSEL TASARIM STÜDYOSU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 207

Tasarım düşünce biçim ve stratejileri geliştirebilme, yaratıcı yazılım kullanımı. Görsel kavramları, fikirleri ve bilgileri iletme ve görsel tasarım unsurları oluştururken tasarımın ilke ve yöntemlerinin doğru seçimi ve uygulanması. Grafik tasarım çözümlerinin yaratım, analiz ve değerlendirme süreçleri.

MAVA 326 / BELGESEL VE KURGUSAL OLMAYAN FİLM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 208 or MAVA 200 or consent of the instructor

Filmciliğin ilk zamanlarından günümüze belgesel filmlerin tarihçesinin, belgesel film üretim sürecinin ve belgesel filmciliğindeki etik sorunların incelenmesi. Dönem sonunda ekip halinde yapılacak uygulamalı belgesel projesi çalışması.

MAVA 327 / TİPOGRAFİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MAVA. 104 and MAVA. 207) or consent of the instructor

Tipografik yapılar, metodlar ve kavramların tanıtımı. Grafik tasarımın temel unsurlarından olan tipografinin prensiplerine giriş. Yazı karakterlerinin görsel sunumdaki rolü uygulamalı olarak çalışılacaktır.

MAVA 328 / TİPOGRAFİ ATÖLYESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 104 or consent of the instructor

Boyutsal tipografi, deneysel alfabe, tipografiye dayalı yerleştirmeler ve yeniden yorumlamalar gibi farklı tipografi alanlarının incelenmesi. Tipografiye dayalı çözümlerin, tipografi sanatının geniş çaplı kavramsal yaklaşımlarının gösterilmesi. Sınıf içi tartışmalar, seminerler ve sektörün önde gelen tipografi tasarımcılarıyla yapılacak atölyelerle, görece yeni sayılan tipografi sanatının hem teorik hem de uygulamaya dayalı yönlerine deneysel biçimde odaklanarak tipografinin birincil görsel eleman olduğu projelerin geliştirilmesi.

MAVA 330 / AMERİKAN SİNEMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Amerikan sineması ve tarihi ile siyaset ve kültür arasındaki ilişkilerin tartışılması. Ders süresince seyredilen filmlerin tarihi bağlam ve film türleri açısından kısa ödevler ve film analizleri aracılığı ile incelenmesi.

MAVA 331 / DÜNYA SİNEMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası film yönetmenlerinin işlerinin, önemli film akımlarının ve ulusal film kültürlerinin incelenmesi. Interdisipliner bir yaklaşım ile filmlerin siyasi, kültürel ve estetik boyutlarının çalışılması.

MAVA 332 / SENARYO YAZARLIĞI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 206 or consent of the instructor

Uzun metrajlı film, kısa film, televizyon programları için senaryo yazım pratiğinin geliştirilmesi için uygulamalı çalışmalar. Film tekliflerinin, tretmanlarının, özetlerinin ve senaryolarının yazımı üzerine atölye çalışmaları.

MAVA 334 / CİNSİYET VE GÖRSEL KÜLTÜR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders geçmiş ve günümüz toplumlarında toplumsal cinsiyetinin görsel kültüre yaklaşımımızın şekillenmesinde ve onu yorumlamamızda nasıl önemli bir etken olduğunu inceler. Görsel kültürün toplumsal cinsiyet ile kesiştiği çeşitli konuları araştırır.

MAVA 335 / AVRUPA SİNEMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

1960'tan günümüze Avrupa sineması. Avrupa ve Amerikan Filmler ve Ulusal Sinemalar arasındaki stil ve bağlam farklılıkları. İngiliz Sosyal Gerçeklik akımı ve Fellini, Bergman, Bertolucci veAntonioni?nin Avrupa Rönesans filmleri; filmler aracılığı ile Avrupalılık kimliği.

MAVA 337 / TASARIM İÇİN PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Arayüz tasarımında kullanılan, Java AWT, Swing, .NET platform benzeri soyut programlama dillerinin kullanımına giriş. Programlama kütüphanelerini kullanarak programlama yapmaya giriş. Bu derste ses, video, jest, yazı ve çizimi destekleyen donanımların kullanımı ve bu donanımlar aracılığıyla alınan verinin temel düzeyde işlenmesi üzerinde durulacaktır.

MAVA 342 / ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC. 100 or consent of the instructor

Kurumlarda bireysel ve grup davranışı incelenmekte, kuruma katkıda bulunacak ve çalışma hayatının kalitesini artıracak yetkinliklerin neler olduğu tartışılmaktadır. Motivasyon, iletişim, grup dinamikleri, liderlik, yüksek performans elde etmek için kurum ve iş tasarımı, kriz yönetimi, müzakere gibi konular ele alınmaktadır.

MAVA 344 / TÜRK SANATLARI İLE TASARIM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 104 or consent of the instructor

Geleneksel sanat biçimleri ile üreterek Türk Sanatlarının incelenmesi. Türk çini, halı, tekstil, minyatür, kat?ı, tezhip sanatlarının yanı sıra folklorik ve kültürel temaların tasarım projeleri için kullanımı. Türk kültürü ve farklı bir kültür arasında bağlantı kurulması. Türk kültür mirasının disiplinlerarası araçlar ile algılanması ve yorumlanması için yenilikçi yaklaşım.

MAVA 350 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: